Stalo se

Stalo se

Zde najdete akce a události, které proběhly na půdě naší fakulty18. 10. navštívili fakultu představitelé japonské Hyogo University

18. 10. navštívili fakultu představitelé japonské Hyogo University zaměřené na přípravu učitelů. Prezident (děkan) Mitsuhiro Fukuda a jeho zástupce Kinichi Fukumoto jednali s děkanem PedF, s proděkankou pro zahraniční vztahy a vedoucí katedry výtvarné výchovy o možnostech spolupráce. Prvním krokem bylo představení obou institucí a jejich činností i rámcové porovnání struktury a obsahu studijních programů. To je také východiskem pro definici spolupráce, k níž se obě strany přislíbily vyjádřit v co nejkratší době.


Fotogalerie ZDE


Mezinárodní konference SEMT ‘17

Ve dnech 20.-25. srpna 2017 se konal na na naší fakultě již čtrnáctý ročník mezinárodní konference Symposium on Elementary Maths Teaching – SEMT ´17. Konference SEMT jsou věnovány problematice vyučování matematice dětí ve věku 5 až 12 let. Konference se zúčastnilo 78 registrovaných účastníků ze 16 zemí z celého světa. Téma konference SEMT 17 bylo Equity and diversity in elementary mathematics education. V rámci konference zazněly čtyři plenární přednášky:

Herbert Ginsburg (USA): Stories, stories, and more math stories

Mellony Graven (South Africa): Blending elementary mathematics education research with development for equity – an ethical imperative enabling qualitatively richer data

Tomáš Janík: From content to meaning: Semantics of teaching in the tradition of Bildung-centred didactics

Esther Levenson (Israel): Promoting mathematical creativity in heterogeneous classes


Jednání v rámci OP VVV

Pedagogická fakulta spolu s dalšími pedagogickými fakulty na projektu, jehož cílem je propojení akademiků a učitelů z praxe na téma rozvoje gramotností. Za zapojené učitele v projektu si mohou svou praxi na jejich školách rozšířit studenti PedF UK.

Fotografie zde (web)


Příměstské tábory

Spolek Přátelé našich hor ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a spolkem Aktivka, z.s., pořádal na konci srpna 2017 letní příměstské fakultní tábory.

Na děti čekal bohatý program na téma Cesta kolem světa, který si pro ně připravili studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Děti cestovaly po zemi (bobová dráha), ve vzduchu (Národní technické muzeum), po vodě (stará čistírna odpadních vod Bubeneč). Čekalo je však také poznávání exotických zvířat v ZOO nebo díky nepřízni počasí vydání se do Muzea lega.

Nejoblíbenějším dnem byl vždy čtvrtek: děti si vyzkoušely střílení z luků, putovaly za výrobou skla a nocovaly na půdě Pedagogické fakulty. Děkujeme všem organizátorům, vedoucím i dětem za výborně strávený konec letních prázdnin a těšíme se na příští rok!


Více informací zde: http://tabory.pedf.cuni.cz/

Fotografie: fb, fb


OP VVV Propojení teorie, praxe a výzkumu

Dva zářijové páteční a sobotní dny se na půdě Pedagogické fakulty UK uskutečnilo druhé setkání učitelů z celé České republiky s akademiky specializujícími se na různé gramotnosti v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Dopolední přednášky pro všechny účastníky byla odpoledne vystřídána praktickými workshopy věnovanými jednotlivým sekcím, které se rozčleňují do jednotlivých gramotností (čtenářská, matematická, informační, občanská a sociální a člověk a příroda – fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis). Program každé sekce sestával z jednotlivých témat, která si učitelé již dopředu zvolili. Program byl obohacen o workshopy a dílny, kde si učitelé mohli vyzkoušet praktické využití námětů pro své žáky. Setkání probíhalo i neformální cestou večerního programu, který se konal za pomoci fakultního Bistra Café Therapy. V sobotu jako zpestření následovala prohlídka Karolina s odborným výkladem. Věříme, že společné setkání a diskuze byla pro učitele i akademiky přínosná a těšíme se na další společnou akci.

(Realizační tým projektu)


Shromáždění akademické obce

Ve středu 4. 10. se v Aule Pedagogické fakulty UK konalo shromáždění akademické obce k otázkám nových předpisů fakulty a univerzity. Za přítomnosti děkana fakulty, zástupců vedení fakulty a senátu a právníků, kteří se na tvorbě předpisů podíleli, se mohli zájemci z řad akademické obce i studijního oddělení zeptat na všechny detaily novinek a změn v předpisech. Nejvíce dotazů se týkalo studijní oblasti. Předpisy vešly v platnost 1. 10. a jejich plné znění lze nalézt na webových stránkách fakulty v záložce "Fakulta" v podbodě "Předpisy".


Projekt Památky nás baví získal další mezinárodní pozornost

Ve dnech 17. – 19. října 2017 bude na setkání padesáti národních koordinátorů Dnů evropského dědictví ve Štrasburku představen projekt Památky nás baví jako příklad dobré praxe.


Společný projekt Národního památkového ústavu, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity „Památky nás baví“ získal letos na jaře prestižní mezinárodní ocenění EUROPA NOSTRA. Tentokrát bude prezentován v diskusním panelu věnovaném kulturnímu dědictví a vzdělávání.


„Ocenění Europa Nostra představuje nejvyšší evropské ocenění v oblasti péče o kulturní dědictví. Obdrželi jsme je právě v kategorii Vzdělávání, odborná příprava a osvěta, ve které se o cenu ucházelo přes sedmdesát dalších projektů,“ uvedla Hana Havlůjová z Pedagogické fakulty v Praze, která projekt ve Štrasburku představí.


„Porotci ocenili zejména komplexní návrh, jak zajímavě a nově zpřístupňovat památky napříč Českou republikou, edukační programy připravované na míru konkrétním cílovým skupinám, včetně osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, a spolupráci odborníků s laickými zájemci o kulturní dědictví,“ doplnila Havlůjová.


„Přestože projekt skončil již v roce 2015, mám radost, že můžeme úspěchy a zkušenosti, které přinesl, dále rozvíjet a sdílet, třeba právě na mezinárodním fóru, jakým je setkání koordinátorů Dnů evropského dědictví,“ uzavřela Havlůjová.


Na setkání ve Štrasburku budou zastoupeny nejen státy Evropské unie, ale také další partnerské země Rady Evropy, ve kterých se každý podzim koná řada akcí na podporu a propagaci hmotného i nehmotného kulturního dědictví. S rostoucím zájmem veřejnosti, jenž v posledních letech dosahuje až 20 milionů osob, je třeba promýšlet řadu společných témat. Letos jsou na pořadu jednání otázky kvalitní interpretace kulturního dědictví, vzdělávání a udržitelného rozvoje. Účastníci setkání začnou rovněž připravovat podklady pro rok 2018 – Evropský rok kulturního dědictví.


Projekt Památky nás baví (oficiální název „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“) probíhal v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) v letech 2012-2015. Za cíl si kladl vytvoření systému edukačních programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů. Jednotlivé programy vznikaly s ohledem na různé cílové skupiny – předškolní děti, žáky 1. - 3. stupně, vysokoškoláky, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost, seniory a návštěvníky se speciálními potřebami, jejichž potřebám byly přizpůsobovány. Klíčová byla interaktivní forma programů, které vedly účastníky nejen k poznávání a objevování autentického prostředí památek, ale také k sebepoznání a vzájemnému dialogu. Programy byly testovány a posléze aplikovány do praxe na třiceti ze sto čtyř různorodých památkových objektů, které spravuje stát prostřednictvím Národního památkového ústavu. Připravovala a realizovala je síť sedmi edukačních center rozmístěných po celém území České republiky. Pedagogickou a didaktickou úroveň jednotlivých programů zajišťovaly a výzkumně zhodnotily Katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mezi významné výstupy projektu se řadí pět metodik pro tvorbu, realizaci a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví Památky nás baví 1-5, Praha 2015 určených jednotlivým cílovým skupinám projektu. Blíže viz www.pamatkynasbavi.cz


Kontakt: PhDr. Martina Indrová, hlavní řešitelka projektu, vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání GŘ NPÚ, indrova.martina@npu.cz


Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou společnou iniciativou Rady Evropy a Evropské unie. Každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V České republice zaštiťuje jejich organizaci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Blíže viz http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/. Centrální stránky viz http://www.europeanheritagedays.com/.


Kontakt: Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka SHSČMS, info@shscms.cz.Poslední změna: 19. říjen 2017 11:00 
Sdílet na: