Informace pro nově přijaté doktorandy

Informace pro nově přijaté doktorandy


 • Zápis do studia probíhá na oddělení pro vědeckou činnost v úředních hodinách v průběhu měsíce září (5. - 23. 9. 2016). Při zápisu obdrží doktorand kupon do PRŮKAZU studenta.


 • Průkaz je studentovi vystaven ve Výdejním centru průkazů UK na adrese Celetná 13 v budově PedF UK v Praze nebo na dalších pobočkách.


 • Informace o ubytování a stravování naleznete na stránkách Kolejí a menz UK.


  Žádosti o Hlavkovu kolej na akademicky rok 2017/2018

  v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" a příslušnou smlouvou,

  uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro UK Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na

  Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena zejména pro studenty doktorských studijních programů,

  kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků,

  jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

  Žádosti podepsané děkanem příslušné fakulty je třeba doručitna rektorát UK (Odbor pro studium

  a záležitosti studentů) do 12. 5. 2017. S případnými dotazy je možno se obracet na ing. Richarda Jiráska

  email: richard.jirasek@ruk.cuni.cz Vzor přihlášky je v elektronické podobě např. na adrese

  http://www.hlavkovanadace.cz/kolej.php


 • Studijní předměty a studijní povinnosti je možno vybírat z nabídky Kurzů a seminářů pro doktorské studium na PedF UK v rámci svého oboru i z jeho širšího vědního základu. Doktorandi se nahlásí do zvoleného předmětu přímo příslušnému vyučujícímu, který sám sdělí doktorandovi termín konání kurzu. Aktuální termíny kurzů mohou být též zveřejňovány v sekci Aktuality. Vykonání zkoušky vyučující zapíše do SIS a pro oddělení vědy vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce na předepsaném formuláři.


 • Potvrzení o studiu obdrží doktorand na oddělení pro vědeckou činnost; možno tisknout přímo ze SIS


 • Obecné informace pro studenta doktorského studia


 • Doktorandské stipendium pro prezenční formu studia v akademickém roce 2016/17 se vyplácí zpětně v těchto termínech:

  18. 11. 2016

  19. 12. 2016

  19. 01. 2017

  20. 02. 2017

  20. 03. 2017

  19. 04. 2017

  19. 05. 2017

  19. 06. 2017

  19. 07. 2017

  18. 08. 2017

  19. 09. 2017

  19. 10. 2017

  20. 11. 2017

  19. 12. 2017 Poslední změna: 2. květen 2017 11:10 
Sdílet na: