Speciální pedagogika

Obor - Speciální pedagogika


Kurz: METODOLOGIE Výzkumné dovednosti - jejich tréning a podpora

Přednášející: Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková

Pracoviště: katedra psychologie PedF UK - Myslíkova 7, Praha 1

Termíny a rozsah: bloková výuka 19. - 22. 9. 2016 v prostorách katedry psychologie od 9 - 13 hodin s povinnou účastí a od 14 - 16 hodin práce v týmech, kde mohou studenti s časem pracovat dle vlastního uvážení dohody v týmu.

Výuka má charakter interaktivního workshopu a bude rozdělena do dvou částí:

1. semináře týkající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, time management, etika ve výzkumu a publikační etika, zapojení do výzkumných projektů)

2. skupinová práce na zadaném projektu, prezentace výzkumných projektů se simulací grantové výzvy

Pro absolvování kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce ve skupinách. Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v semináři.

Závazné přihlášky s uvedením jména a příjmení, věku, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školícího pracoviště zasílejte na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz


Předmět: Speciálně pedagogická podpora vývoje dítěte v raném a předškolním věku kód v SIS: OD0218001

Přednášející: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900246, 279 e-mail lea.kvetonova@pedf.cuni.cz

Rozsah: letní semestr, 9 hodin,

Charakteristika: Kurz je zaměřen na problematiku vývoje dítěte v raném a předškolním věku, na vliv postižení na vývoj dítěte, speciálně pedagogickou intervenci nabízenou dítěti i rodině (zvláštní pozornost je věnována dítěti se zrakovým a kombinovaným postižením).


Předmět: Integrace zdravotně postižených do běžných škol kód v SIS: OD0218002

Přednášející: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Pracoviště: Technická univerzita Liberec, tel. 485354210

Rozsah: letní semestr, 6 hodin,

Charakteristika: Kurz je zaměřen na seznámení se současnými světovými trendy ve výchově zdravotně postižených a na výklad legislativních, organizačních a ekonomických podmínek pro integrovanou výchovu u nás.


Předmět: Člověk s mentálním postižením v současném světě kód v SIS: OD0218003

Přednášející: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900126, e-mail jan.siska@pedf.cuni.cz

Rozsah: letní semestr, 9 hodin,

Charakteristika: Měnící se koncepce mentální retardace ovlivňuje pojetí člověka s mentální retardací v kontextu s jeho společenským postavením. Kurz dá přehled o rozdílných koncepcích, tak jak jsou známy v současné světové literatuře.


Předmět: Postižený člověk ve společnosti kód v SIS: OD0218004

Přednášející: doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D., PhDr. Monika Mužáková, Ph.D., e-mail monika.muzakova@pedf.cuni.cz

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900279

Rozsah: letní semestr, 9 hodin,

Charakteristika: Kurz je zaměřen na seznámení s historickými, sociologickými a antropologickými aspekty vztahu společnosti a lidí s postižením.


Předmět: Člověk s tělesným postižením v současných podmínkách života kód v SIS: OD0218005

Přednášející: doc. PhDr. Boris Titzl , Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900279

Rozsah: zimní semestr, 6 hodin

Charakteristika: Kurz je zaměřen na edukační aspekty komprehensivní rehabilitační péče a socializaci těžce tělesně postižených osob


Předmět: Zahraniční trendy v oblasti speciální pedagogiky kód v SIS: OD0218006

Přednášející/garant: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900126, e-mail jan.siska@pedf.cuni.cz

Rozsah: letní semestr, 9 hodin,

Charakteristika: Kurz je zaměřen na zahraniční trendy ovlivňující teorii i praxi speciální pedagogiky, zvláštní pozornost je věnována zemím EU.


Předmět: Integrace Romů kód v SIS: OD0218007

Přednášející: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900276, 279, e-mal eva.sotolova@pedf.cuni.cz

Rozsah: letní semestr, 6 hodin,

Charakteristika: Kurz je zaměřen na vzdělávací programy pro romskou národností menšinu.


Předmět: Metodologie speciální pedagogiky kód v SIS: OD0218008

Přednášející: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900279, 331, e-mal marie.mlckova@pedf.cuni.cz

Rozsah: 9 hodin

Charakteristika: Kurz je zaměřen na specifické aspekty metodologie speciální pedagogiky, výzkumné techniky a metody.


Předmět: Edukace jedinců s narušenou komunikační schopností kód v SIS: OD0218009

Přednášející: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900246, e-mail jirina.klenkova@pedf.cuni.cz

Rozsah: letní semestr, 9 hodin

Charakteristika: Kurz je zaměřen na etiologii poruch řeči, specifika řečových vad a edukační postupy u jedinců s narušenou komunikační schopností.


Předmět: Aktuální problematika sluchového postižení kód v SIS: OD0218010

Přednášející: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900270, 255 e-mail katerina.hadkova@pedf.cuni.cz

Rozsah: zimní semestr, 6 hodin.

Charakteristika: Předmět je zaměřen na problematiku kochleárních implantátů, kmenových neuroprotéz a BAHA systémů. Kurz seznámí se současnými světovými trendy, výzkumy i aktuální situaci u nás. Pozornost bude věnována vývoji dítěte, speciálně pedagogické intervenci nabízené dítěti i rodině a aspektům ovlivńující úspěšnou komunikaci v edukačním procesu žáků a studentů s kochleárním implantátem.


Předmět: Nové trendy v přístupu k osobám se specifickými poruchami učení kód v SIS: OD0218011

Přednášející: PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221 900 279

Stručná anotace předmětu: Srovnání historického a současného pojetí SPU. Vývoj poznání, výzkumy, neuropsychologie ve světě a u ás. Nové trendy v diagnostice SPU z pohledu speciálního pedagoga a z pohledu učitele - percepčně kognitivní funkce, motorické funkce, didaktické testy a zkoušky. Využití učebních stylů v terapii SPU. Nová legislativa k problematice SPU.


Předmět: Metodické aspekty inkluzivní pedagogiky kód v SIS: OD0218012

Přednášející: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Pracoviště: katedra sppg, tel. 221900270

Rozsah: letní semestr, 6 hod

Termín konání kurzu: 28. 6. 2016 od 13.30 - 15.00 hodin, místnost R126

Charakteristika: vytváření příznivých podmínek pro vzdělávací inkluzi zahrnuje změny ve školním prostředí, ve vzdělávací metodice a v didaktice, žákovská heterogenita se stává žádoucí sociální formou, rozdílný výkon a rozdílné nadání jedince jsou vnímány jako přínos pro edukační proces.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborná literatura k vybraným předmětům


Speciálně pedagogická podpora vývoje dítěte v raném a předškolním věku

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku.Brno: Paido, 2004, ISBN 80-7315-063-8

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000, (2. rozšířené vydání), ISBN 80-85931-84-2.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Člověk se zrakovým postižením in Housarová, B. (Ed). Speciálně pedagogická čítanka. Praha: UK, 2003, ISBN 80-7290-109-5.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Reedukace a kompenzace zraku in Vítková, M. (Ed).


Integrativní speciální pedagogika

Integrace školní a sociální. Brno: Paido.2003 ISBN

VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství.Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. 2. vydání, 261 s. ISBN 80-86633-23-3.

Vítková, M . (ed.). Terapie ve speciálně pedagogické péči. Terapien in derSonderpädagogischen Behandlung. 1. vydání. Brno: Paido, 2000, s. 85


Zahraniční trendy v oblasti speciální pedagogiky

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, 463 s. ISBN 80-7315-071-9

VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. 2. vydání, 248 s. ISBN 80-86633-22-5. Zákon č. 561/2004 Sb.

Vyhláška č. 72/2005 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb.


Člověk s mentálním postižením v současném světě

ČERNÁ A KOL. Kapitoly z psychopedie. Praha : UK, 1995. ISBN 80-7066-899-7.

MÜHLPACHR, P. Vývoj ústavní péče - filozoficko historický pohled. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 49 s. Učební text. (ISBN 80-210-2512-3)

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.

ŠIŠKA,J. Lidská práva lidí s mentálním postižením.Národní zpráva. Česká republika. Praha: Nakladatelství školy SPMP Modrý klíč 2002. ISBN 80-902494-4-2.

ŠIŠKA, J. Vzdělávání dospělých občanů s mentálním postižením. In: Krahulcová, B. a kol.: Postižený člověk v procesu senescence. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, s. 60-70. ISBN 80-7290-094-3.

VALENTA, M., MÜLLER, O.: Psychopedie. Parta : Olomouc, 2003. ISBN 80-7320-039-2.


Postižený člověk ve společnosti

TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Dopl. a rozš. vyd. Praha: UK-PedF, 2000, 248 s. ISBN 80-86039-90-0.

TITZL, B. Tradice, kořeny a vznik české speciální pedagogiky. Speciální pedagogika, 2002, roč. 10, č. 2, s. 92-100. ISSN 1211-2720.

TITZL, B. O postavení zdravotně postižených občanů ve společnosti totalitního režimu. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 3, s. 173-187. ISSN 1211-2720

TITZL, B. Skutečně platí Sovákova periodizace vztahu společnosti k postiženým? In VOJTKO, T. (Ed.) Postižený člověk v dějinách. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-017-5.


Zahraniční trendy v oblasti speciální pedagogiky

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, 463 s. ISBN 80-7315-071-9

VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. 2. vydání, 248 s. ISBN 80-86633-22-5. PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. Brno: MSD, 271 s. ISBN 80-866633-17-9.

VÍTKOVÁ, M . (ed.). Terapie ve speciálně pedagogické péči. Terapien in derSonderpädagogischen Behandlung. 1. vydání. Brno: Paido, 2000, s. 85

VÍTKOVÁ, M. Význam empowerment, kooperace a poradenství pro rodinu s postiženým dítětem. In VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství.Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. 2. vydání, s. 92-96. ISBN 80-86633-23-3.


Integrace Romů

ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 84., ISBN 80-247-0277-0.

ŠOTOLOVÁ, E. Romistika a romský jazyk na Pedagogické fakultě UK v roce 1999. In: Multikulturní a interkulturní výchova. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia. Praha : Středisko pro výchovu k lidským právům EIS UK, 2001, s. 42 - 44. ISBN: 80-902345-4-2.

ŠOTOLOVÁ, E. Programy vzdělávání budoucích učitelů romských dětí v České republice.In: Balvín, J.: Romové a obec. Ústí nad Labem: 2001, s. 31 - 35.ISBN 80-902461-5-X.

ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů ve Španělsku.Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 1, s. 51 - 52.ISSN 1211-2720.

ŠOTOLOVÁ, E. About Integration of Roma Ethnics. Bulletin UNESCO Chairs on Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance. European University Centre for Peace Studies. Austria. ISBN 3-900630-16-x.


Edukace jedinců s narušenou komunikační schopností

HOUSAROVÁ, B. Vytváření gramatických struktur u dětí s vývojovou dysfázií in Lechta, V.: Logopaedica V, Liečreh Gút.h 2002, ISBN 80-88932-10-6 (EAN 9788088932109)

KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.

KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie. Brno : Paido, 1997. ISBN 80-859331-41-9.

KLENKOVÁ, J. Poruchy komunikačních schopností. In Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 1998. s. 36-44. ISBN 80-85931-51-6.

KLENKOVÁ, J. Symptomatické poruchy řeči. In Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 1998. s. 45-57. ISBN 80-85931-51-6.


Člověk s tělesným postižením v současných podmínkách života

TITZL, B. To byl český učitel. František Bakule, jeho děti a zpěváčci. 1. vyd. Praha: Společnost F. Bakule, 1998. ISBN 80-902518-0-3.

TITZL, B. (Ed.) Péče o tělesně postižené dítě. 1. vyd. Praha: ÚKVČ, 1985, 180 s. ISBN 59-060-84.

TITZL, B. František Filip alias Bezruký Frantík. Speciální pedagogika, 2004, roč. 14, č. 1, s. 50-64. ISSN 1211-2720

TITZL, B. Entstehung und Entwicklungsetapen der tschechischen speziiellen Pädagogik. Die neue Sonderschule, 2002, Jg. 47, Nr. 5, S. 354-365


Aktuální problematika sluchově postižených

ALLEN, M. C., NIKOLOPOULOS, T. P., DYAR, D., O'DONOGHUE, G. M. The reliability of a rating scale for measuring speech intellibility following pediatric cochlear implantation. In Otology & Neurotology. 2001, vol. 22, no. 5, p. 631-633. ALLEN, M. C., WILKINSON, A. S., BRINTON, J. C. Speech intelligibility rating of cochlear implanted children: inter-rater reliability. In Cochlear Implants International. 2003, vol. 4, no. 1, p. 22-30.

ARCHBOLD, S. M., LUTMAN, M. E., NIKOPOULOS, T. P. Young deaf children with hearing aids or cochlear implants: Early assessment package for monitoring progress. In International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2005, vol. 69, p. 175-186.

ARCHBOLD, S. M., NIKOLOPOULOS, T. P., O´DONOGHUE, G. M., LUTMAN, M. E. The Educational settigs of profounly delf children with cochlear implants comparated with age-matched peers with hearing aids: implantations for management. In International Journal of Audiology. 2002, vol. 41, no. 3, p. 157-161.

BERTRAM, B. Cochlear Implant auch für mehrfachbehinderte hörge-schädigte Kinder - das Hannover-Konzept. In LEONHARDT, A. (Hrsg.) Mehrfachbehinderte mit Hörschäden. Hermann Luchterhand-Verlag GmbH Neuwied, Griftel und Berlin, 1998. S. 231-241. ISBN: 3-472-03011-9.

GEERS, A. Factors affecting the development of speech, language, and literacy in children with early cochlear implantation. In Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 2002, vol. 33, p. 172–183.

GEERS, A. Predictors of reading skill development in children with early cochlear implantation. In Ear & Hearing. 2003, vol. 24, p. 59–68.

GEERS, A. Speech, language and reading skills after early cochlear implantation. In Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery. 2004, vol. 130, no. 5, p. 634-638.

HÁDKOVÁ, K., INGALLOVÁ, L. Zařazování žáků s kochleárním implantátem do základních škol. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Brno: Paido, MU 2009. S. 165-177. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido). ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

HÁDKOVÁ, K., INGALLOVÁ, L., KVĚTOŇOVÁ, L. Analýza školního zařazení dětí s kochleárním implantátem. In KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Paido: Brno, 2008. S. 137-149. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU).

HÁDKOVÁ, K., INGALLOVÁ, L. Přínos kochleární implantace na školní zařazení žáků s kochleárním implantátem. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Brno: Paido, MU. 2010. S. 111-136. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

HÁDKOVÁ, K. Komparativní analýza zařazení žáků s kochleárním implantátem do základních škol. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Brno: Paido, 2011. S. 51-75. ISBN 978-80-7315-219-2(Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

HÁDKOVÁ, K. Čtení s porozuměním u žáků s kochleárním implantátem jako předpoklad dalšího vzdělávání a profesní orientace. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Brno: Paido, 2012. S. 151-162. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2013. ISBN 978-80-7290-618-5.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-162-8.

HOLMANOVÁ, J. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. In Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, o. s., 2009. S. 127-135. ISBN 978-80-86792-23-1.

HOLMANOVÁ, J., VYMLÁTILOVÁ, E., DOUBNEROVÁ-CRHÁKOVÁ, M. Predikce přínosu kochleární implantace z průběhu předoperační rehabilitace. In Diagnostika a terapie poruch komunikace. 2005, č. 1. ISSN 1212-1053.

KABELKA, Z., VYMLÁTILOVÁ, E., MYŠKA, P., HOLMANOVÁ, J., MAZEROVÁ, R., PŘÍHODOVÁ, J. Kochleární implantantát. In Gong. 2005, roč. 34, č. 12, s. 20-21. ISSN: 0323-0732.

LEONHARDT, A. (Hrsg.) Das Cochlear Imlant bei Kindern und Jugendlichen. München; Basel: Ernst Reinhardt, 1997. ISBN 3-497-01425-7.

O’NEILL, C., O’DONOGHUE, G. M., ARCHBOLDT, S. M., NIKOLOPOULOS, T., SACH, T. Variations in gains in auditory performance from pediatric Cochlear Implantation. In Otology & Neurotology. 2002, vol. 23, p. 44-48.

PUNCH, R., HYDE, M. Children with Cochlear Implants in Australia: Educational Settings, Support, and Outcomes. In Journal of Delf Studies and Delf Education. Oxford University Press, 2010. ISSN 1081-4159.

SPENCER, P. E., & MARSCHARK, M. Cochlear implants: Issues and implications. In MARSCHARK, M. & SPENCER, P. E. (Eds.) Oxford handbook of deaf studies, language, and education. New York: Oxford University Press, 2003. P. 434–448.¨

VYMLÁTILOVÁ, E., et al. Faktory ovlivňující využití kochleárního implantátu u dětí. In Otorinolaryngologie a foniatrie. 1999, roč. 48, s. 131-134. ISSN 1210-7867.

VYMLÁTILOVÁ, E. Kandidáti a uživatelé kochleárního implantátu. In Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, o. s., 2009a. S. 84-91. ISBN 978-80-86792-23-1.

VYMLÁTILOVÁ, E., et al. Predikce přínosu kochleárního implantátu pomocí adaptované škály ChIP. In Otorinolaryngologie a foniatrie. 2005, roč. 54, č. 2, s. 76-81. ISSN 1210-7867.

WATSON, L. M., ARCHBOLD, S., NIKOLOPOULOS, T. P. Children´s communication mode five years after cochlear implantation: ganges over time according to age at implant. In Cochlear Implants International. 2006, vol. 7, no. 2, p. 77-91.

YOSHINAGA-ITANO, C. Early identification, communication modality, and the development of speech and spoken langure skills: Patterns and considerations. In SPENCER, P. E. & MARSCHARK, M. (Eds.) Advances in the spoken language development of deaf and hard-of-hearing children. New York: Oxford University Press, 2006. P. 298–327.

YOUNG, G. A., KILLEN, D. H. Receptive and expressive langure skills of children with five years of experience using a cochlear implant. In Ann Otol Rhinol Laryngol. 2002, vol. 111, p. 802-810.


Nové trendy v přístupu k osobám se specifickými poruchami učení

PEER, L., REID, G. Dyslexia - Successful Inclusion in the Secondary School . London : David Fulton, 2001. ISBN

REID, G., KIRK, J. Dyslexia in Adults : Education and Employment. John Wiley & Sons, Ltd., 2001. ISBN 0-471-85205-8.

REID, G. Dyslexia : A Practitioner's Handbook. 3 rd ed. John Wiley & Sons, Ltd., 2003. ISBN 0-470-84852-9.

STRNADOVÁ-LEDNICKÁ, I. Stresové a resilienční faktory v rodinách s dětmi s poruchami učení. In Speciální pedagogika, č.3, s. 200 - 215. ISSN 1211-2720.

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Specifické poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-8000-7.
Poslední změna: 9. březen 2017 12:01 
Sdílet na: