UNCE

Univerzitní centra


UK UNCE: Centrum výzkumu základního vzdělávání                

Číslo projektu: UNCE 204001/2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova v Praze, UNCE (Univerzitní centra excelence)

Doba řešení: 2012 - 2017

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Rada projektu UNCE:  prof. PhDr. E. Walterová, CSc.,  PhDr. D. Greger, Ph.D. (ÚVRV), doc. PhDr. I. Pavelková, CSc., PhDr. I. Viktorová, Ph.D., PhDr. M. Rendl, CSc. (KPs), doc. RNDr. N. Vodrová, Ph.D., doc. RNDr. D. Jirotková, Ph.D.,  (KMDM), doc. PhDr. M. Šmejkalová, Ph.D., doc. PhDr. E. Hájková, CSc. (KČJ)

Řešitelé ÚVRV: prof. PhDr. E.Walterová, CSc., PhDr. D. Greger, Ph.D., RNDr. D. Dvořák, Ph.D., PhDr. Karel Starý, Ph.D., PhDr. M. Chvál, Ph.D., RNDr. J. Straková, Ph.D., PhDr. H. Voňková, Ph.D, PhDr. K. Černý, Ph.D., PaedDr. V. Ježková, Ph.D.

Zapojená pracoviště PedF UK: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK, katedra matematiky a didaktiky matematiky, katedra českého jazyka, katedra psychologie

Anotace:

Výzkum centra se zaměří na utváření základů vzdělanosti v období povinné školní docházky. Výsledky mezinárodních i domácích výzkumů v posledním desetiletí vykazují setrvalé zhoršování výsledků českých žáků jak absolutně, tak i relativně, a to především v matematické a čtenářské gramotnosti. V rámci projektu Centra budeme sekundární analýzou mezinárodních i domácích výzkumů hledat kulturní a sociální faktory, zejména charakteristiky vzdělávacího systému, škol, učitelů a žáků, které vysvětlují zhoršující se výsledky žáků. Ve vlastních sběrech a analýzách dat se zaměříme především na otázky učení a vyučování českému jazyku a matematice, podmínky a předpoklady porozumění učivu žáky, rozvoj kognitivní a autoregulačně-motivační složky při osvojování znalostí v těchto dvou klíčových vzdělávacích oblastech. Základním přínosem projektu Centra je transdisciplinární přístup k chápání procesů učení a vyučování v prostředí české základní školy, který integruje poznatky z pedagogiky, psychologie a oborových didaktik. Výzkumná šetření staví na kombinaci kvantitativních i kvalitativních přístupů, včetně metod v českém společenskovědním výzkumu opomíjených (experiment).


Poslední změna: 24. duben 2015 13:55 
Sdílet na: