Postup rigorózního řízení

1) UCHAZEČ PODÁ PŘIHLÁŠKU K RIGORÓZNÍMU ŘÍZENÍ (kdykoli během roku)

– ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie)

– zásadně prostřednictvím podatelny

=> přihláška k řízení o SRZ je doručena dnem její registrace v podatelně fakulty

Formulář přihlášky


K PŘIHLÁŠCE NUTNO PŘILOŽIT:

 • doklad o zaplacení poplatku 5800,- Kč (přiložit složenku, doklad z banky, nebo výpis z elektronického bankovnictví s razítkem banky)

  Za přihlášku k rigorózní zkoušce se platí i v případě, že uchazeč žádá o uznání disertační práce jako rigorózní práce a doktorské zkoušky jako státní rigorózní zkoušky.

  UPOZORNĚNÍ: VARIABILNÍ SYMBOLY PRO PLATBU ZA PŘIHLÁŠKU A ZA KONZULTACE JSOU ODLIŠNÉ!!!!! Přihláška ke státní rigorózní zkoušce: poplatek 5800, variabilní symbol platby: 110093.

 • notářsky ověřené kopie diplomu a vysvědčení o SZZ nebo dodatku k diplomu (v případě kopie přihlášky již není třeba doklady o ukončení magisterského studia ověřovat)


V PŘIHLÁŠCE VYPLNIT TAKÉ: (záleží na individuálních požadavcích uchazečů)

 • požadovaný počet konzultací (dle Opatření děkana č. 11/2016 se za konzultace platí již PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K RIGORÓZNÍMU ŘÍZENÍ (výše úhrady viz výše uvedené OPAD)

 • žádost o uznání státní doktorské zkoušky jako zkoušky rigorózní

 • žádost o uznání disertační nebo diplomové práce jako práce rigorózní (lze pouze do 3 let od obhájení – viz Opatření děkana č. 8/2015).

  V případě žádosti o uznání práce je nutné spolu s přihláškou odevzdat i diplomovou či disertační práci v původní podobě, tj. s deskami diplomová / disertační práce


  Přihláška se prostřednictvím podatelny odevzdává na studijní oddělení, diplomová / disertační práce přímo na katedru, která bude o jejím uznání rozhodovat.


  O uznání práce rozhoduje komise SRZ pro příslušný obor. Je-li diplomová či disertační práce uznána jako rigorózní, je uchazeč vyrozuměn a odevzdá 2 exempláře práce již převázané do pevných desek s označením "rigorózní práce" – odevzdává se prostřednictvím podatelny přímo na katedru.

  Pozn.: Musí se jednat se o diplomové nebo disertační práce, které odpovídají požadavkům na odbornou kvalitu vědecké práce. V případě diplomových prací se jedná zpravidla o práce klasifikované výborně a oceněné některou z udělovaných cen nebo publikované v odborném tisku, popř. s výsledky přednesenými na vědeckém fóru - vše nutno v přihlášce doložit). V případě disertační práce musí její téma a obsah odpovídat oboru, který uchazeč absolvoval v magisterském studiu a v rámci něhož se na SRZ hlásí.


  Do uznané práce je však třeba vložit 3 listy – viz.


  Současně musí uchazeč práci v elektronické podobě vložit do SIS – návod.


2) RIGORÓZNÍ KOMISE NA KATEDŘE POSOUDÍ :

 • navržené téma

 • příp. žádost o uznání diplomové /disertační práce, státní doktorské zkoušky, nebo obojího

Pokud rigorózní komise na katedře usoudí, že na ní rigorózní zkoušku nelze vykonat – zejména z důvodu rozdílnosti absolvovaného magisterského oboru – vrátí se uchazeči část poplatku ve výši 4800 Kč, 1000 Kč dle výše uvedeného OPAD zůstává fakultě na režijní výdaje.


Pouhé neuznání diplomové či disertační práce neznamená, že na katedře není možné rigorózní řízení konat, v tomto případě se poplatek nevrací.


3) PŘEDSEDA RIGORÓZNÍ KOMISE SDĚLÍ UCHAZEČI BLIŽŠÍ INFORMACE

= schválení navrženého tématu rigorózní práce, uznání diplomové/disertační práce jako práce rigorózní, stanovení konzultanta, tematické okruhy k jednotlivým předmětům rigorózní zkoušky, složení komise atd.


4) UCHAZEČ SE PŘIHLÁSÍ K TERMÍNU STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY A K OBHAJOBĚ RIGORÓZNÍ PRÁCE

POZNÁMKA: POKUD JE UCHAZEČI UZNÁNA:

a) diplomová / disertační práce => přihlásí se pouze k státní rigorózní zkoušce (zaškrtne v přihlášce)

b) státní doktorská zkouška, ale práce nikoli => přihlásí se pouze k obhajobě nově zpracované rigorózní práce (zaškrtne v přihlášce)

c) jak disertační práce, tak i státní doktorská zkouška => přihlášku ke zkušebnímu termínu již nepodává


UCHAZEČ ODEVZDÁ:


 • PŘIHLÁŠKU KE ZKUŠEBNÍMU TERMÍNU – prostřednictvím podatelny na studijní oddělení

  Formulář přihlášky

Termíny konání státních rigorózních zkoušek a termíny pro podání přihlášky ke zkušebnímu termínu jsou dány harmonogramem příslušného akademického roku zveřejněném na úřední desce fakulty.


Nedoporučujeme podávat současně přihlášku k rigoróznímu řízení a přihlášku ke zkušebnímu termínu, zejména těsně před ukončením lhůty pro podání přihlášky ke zkušebnímu termínu. (Přihláškou ke státní rigorózní zkoušce se řízení zahajuje a jsou na ni vázány jiné lhůty, zatímco přihláškou ke zkušebnímu termínu již v řízení evidovaný uchazeč oznamuje, že se hlásí ke konkrétnímu termínu zkoušky. Pokud jsou podány obě přihlášky současně, nelze jejich zpracování z časových důvodů vždy zajistit tak, aby uchazeč mohl konat zkoušku v nejbližším zkušebním termínu).


 • RIGORÓZNÍ PRÁCI

  • v tištěné podobě (2 exempláře) prostřednictvím podatelny přímo na katedru

  • v elektronické podobě = vložit do SISu: návod

Formální náležitosti práce


V případě uznání diplomové /disertační práce:

 • na konec se vloží "Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce" a "Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce" – ke stažení zde

 • nechá se svázat do desek s nápisem "Rigorózní práce"

 • současně je nutno vložit práci do SIS – návod


5) SLAVNOSTNÍ PROMOCE A PŘEDÁNÍ TITULU PhDr. (doktor filozofie)

Diplom si absolvent přebírá na slavnostní promoci (od 1. 1. 2016 bezplatná).


Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti změna Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (změna v čl. 6 „Poplatek a náhrada nákladů“ – zrušen původní odstavec 3 vztahující se k nákladům spojených s promocí a s ozdobným provedením diplomu).

Aktuální úplné znění Rigorózního řádu UK


Informace o převzetí diplomu bez promoce


Poslední změna: 2. září 2016 15:15 
Sdílet na: