České a československé dějiny


Informace pro doktorandy oboru České a československé dějiny


Doktorský studijní program: HISTORICKÉ VĚDY

Studijní obor: ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY

Forma studia: prezenční a kombinovaná forma

Standardní doba studia: 4 roky


Cíle a charakteristika studijního oboru

Cílem doktorského studia je připravit kvalifikované vědecké pracovníky v oboru českých a československých dějin, kteří se stanou oporou dalšího historického výzkumu. Studium prohlubuje odborné znalosti doktorandů a poskytuje jim hlubší poznání v rámci zvolených specializací. Formou přednášek a seminářů jsou doktorandi seznamováni s nejnovějšími poznatky historické vědy, stejně jako s aktuálními trendy v metodologii. Těžiště doktorského studia spočívá v sepsání doktorské práce, původního vědeckého díla vycházejícího z originální pramenné základny. Doktorská práce by měla rozšířit poznatky dosavadního bádání a zároveň doložit doktorandovu schopnost zvládnout zvolené téma adekvátními metodami a na mezinárodní úrovni. V rámci doktorského studijního programu je možno stanovit individuální studijní plán tzv. pod dvojím vedením ("cotutelle"). Možnost studia ve formě cotutelle je zakotvena v příslušných smlouvách mezi Karlovou univerzitou a pařížskou EHESS.

Individuální studijní plán (ISP)

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán, v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povinnosti. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta. Individuální studijní plán, který schvaluje oborová rada je tvořen: povinnými předměty, studijními povinnostmi, dalšími povinnostmi a doporučenými aktivitami. Musí obsahovat plánované termíny a časový plán zpracování disertační práce.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu.

Povinné předměty s výstupem zkoušky

1. Aktuální problémy českých a československých dějin

Cyklus přednášek a seminářů zaměřené na konkrétní problémy a aktuální stav základního výzkumu i jeho směřování (Pravěk, Vrcholný středověk, Pozdní středověk, Raný novověk, Dějiny 19. stol., Období 1901-1945, Soudobé dějiny, Vývoj českého dějepisectví, Aktuální otázky dějin umění, Církevní dějiny, Stav a úkoly historické regionalistiky v českých zemích, Dějiny národnostních menšin na území ČR, Dějiny školství a vzdělanosti, Dějiny české literatury a její ediční pokrytí, Dějiny Slovenska)

2. Filozofie

Zkouška z filozofie vycházející ze zaměření doktoranda vzhledem k jeho doktorské práci. Zajišťuje katedra OV a filozofie UK PedF

3. Cizí jazyk

4. Cizí jazyk

Vyžaduje se zkouška ze dvou světových jazyků. AJ a NJ je možno studovat v rámci katedry AJL PedF UK, která zajišťuje i příslušné zkoušky.

Studijní povinnosti

1. Povinnost absolvovat předmět Metodologie, který je završen obhajobou rozšířené anotace disertační práce

2. Aktivní účast na doktorandském semináři, který se koná v pravidelných intervalech (vždy ve čvtrtek). Semináře jsou věnovány zejména rozšíření metodologických dovedností za účasti přizvaných odborníků a referátům doktorandů o postupu svých prací

Další povinnosti, které musí student plnit v průběhu studia

1. Konferenční aktivity - minimálně tři účasti

Aktivní účast na doktorandském semináři nebo pasivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na domácí konferenci

Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci

2. Publikační činnost - minimálně tři studie

Jedna studie v zahraničním odborném periodiku nebo v cizím jazyce

Dvě studie v odborném periodiku nebo sborníku, z toho povinně minimálně jedna studie v periodiku Marginalia Historica,

Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury, vydávaném katedrou. Namísto publikace může při výročním hodnocení předložit potvrzení redakce o přijetí textu k otištění na základě úspěšného recenzního řízení.

Každý doktorand je povinen do konce září příslušného studijního roku shromáždit a odevzdat svou osobní bibliografii za uplynulé období.

3. Vědecká práce

Zapojení do badatelského projektu řešeného školicím pracovištěm (GAUK, GAČR, SVV apod.). Podání alespoň jednoho grantového projektu, byť by výsledek nebyl úspěšný.

4. Zahraniční studijní pobyt

Zahraniční stáž s doporučenou délkou 3 měsíce (v případě kombinovaných studentů alespoň stáž krátkodobá) nebo její náhrada jinou, adekvátní zahraniční aktivitou. Zahraniční stáž (kromě ISP) musí být doktorandem zaevidována též v moduli „Evidence stáží“ v aplikaci SIS.

5. Doporučené aktivity, které budou konkretizovány v ISP

Podíl na vědecké a pedagogické činnosti katedry. Výuková činnost doktorandů v prezenční formě studia může probíhat v disciplínách, které podporují plnění studijních povinností doktoranda (přispívá k realizaci výzkumu apod.), nebo doplňují a rozšiřují vědecké a pedagogické zaměření doktoranda. Výuka probíhá za supervize školitele, nebo akademického či vědeckého pracovníka, který odborně garantuje obsah předmětu, v němž je doktorand výukou pověřen v rozsahu maximálně 4 hodiny týdně. Takováto forma výuky je zaznamenána v ISP.

Doporučený postup prací na disertační práci rozvržený na standardní dobu studia

Pravidelná účast na doktorandském sympoziu katedry dějin a didaktiky dějepisu a prezentace referátu z vybrané zkoumané problematiky

Zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhajoba v prvém roce studia v rámci metodologického kurzu

Rešerše odborné literatury k tématu disertační práce v druhém roce studia

Rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia

Odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia

Odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia

Státní doktorská zkouška (SDZ) kód v SIS  ODSZ01

Při státní doktorské zkoušce musí doktorand prokázat hlubokou znalost českých československých dějin, širokou obeznámenost s literaturou a vývojem názorů na základní otázky dějinného vývoje, stejně jako znalost metod historikovy práce a schopnost aplikovat adekvátní metodologickým přístup při zpracování konkrétní pramenné základny. Státní doktorská zkouška má komisionální charakter a je vymezena třemi tematickými okruhy:

České a československé dějiny

Dějiny historiografie

Metodologie

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti potvrdí vyučující do SIS a pro oddělení pro vědeckou činnost vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na oddělení pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.
Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: