FILOZOFIE

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v oboru

Filozofie se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studia v oboru Filozofie je připravit kvalifikované vědecké pracovníky se zaměřením na studium obecných zákonitostí v dané společnosti z hlediska ontologie, gnozeologie a etiky, a tak pomoci řešit problémy, které mají celostní, planetární charakter. Absolventi pracují nejčastěji jako vysokoškolští učitelé a mají důležitý úkol: vychovávat studenty k novému druhu odpovědosti, k asymetrické odpovědnosti, jež je zárukou kvalitního společenského vývoje ve všech oblastech.

Studium je určeno zájemcům o teoretickou a filozofickou nadstavbu oboru filozofie a společenských věd. Předpokladem je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu s preferencí příslušného nebo příbuzného oboru.

Přijímací zkouška:

Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia.

Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice a orientovanost v základní a aktuální literatuře ve zvoleném oboru. Písemný pojekt výzkumné práce na uchazečem zvolené odborné téma do 10 stran textu, včetně bibliografie prokazuje hloubku orientace v dané výzkumné problematice, kterou by se chtěl v doktorském studiu zabývat. Projekt by měl obsahovat charakteristiku výzkumné problematiky, základní představu o cíli a struktuře dané problematiky, uvažované metody teoretické a výzkumné práce a odbornou literaturu (doporučeno předložit seznam prostudované odborné literatury).

Kritéria hodnocení:

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí:

Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.prof. PhDr. A. Hogenová, CSc., garantka studia a předsedkyně oborové rady

hogen@volny.cz

Poslední změna: 29. listopad 2018 12:23 
Sdílet na: