ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v oboru

České a československé dějiny se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studia je příprava kvalifikovaných vědeckých pracovníků v oboru českých a československých dějin. Absolvent by měl být vybaven teoretickými i praktickými znalostmi v oboru historické práce, a to jak pro vědecký výzkum, tak pro výuku. Předpokládá se možné uplatnění na vysokých školách, stejně jako ve vědeckých ústavech, muzeích, galeriích i kulturních institucích. Zároveň se ukazuje i možnost působení absolventů doktorského studia na středních školách, kde jejich vysoká kvalifikace může přispět ke zvýšení kvality výuky.

Volba tématu disertační práce:

Vzhledem k aktuálnímu stavu počtu a témat doktorandů na katedře dějin a didaktiky dějepis bude přijímací komise preferovat témata disertačních prací čerpající námětově z dějin před rokem 1945, z dějin vzdělávání, případně práce tematizujících historickou a kulturní reflexi historických období (událostí, osobností atd.) od starověku po „dlouhé“ 19. století.

Jako témata disertačních prací se předpokládají náměty primárně historické, rovněž metodologie výzkumu a interpretace musí vycházet z instrumentáře historických metod. To v zásadě nevylučuje mezní přesahy do jiných disciplín (např. dějiny umění, oborová didaktika), ale i zde musí být ve faktografii i v interpretaci primární hledisko historické.

Předkládané doktorské projekty sice mohou vycházet z předchozí odborné práce uchazeče, nemohou však mít podobu pouhého rozpracování či rozšíření jeho předchozích kvalifikačních prací (např. práce bakalářské nebo diplomové či rigorózní).

Přijímací zkouška:

Uchazeč předkládá projekt, charakterizující téma zamýšlené disertační práce z oboru českých a československých dějin a zároveň navrhuje způsob, jakým by téma mělo být zpracováno. Během přijímací zkoušky komise zkoumá kvalitu předloženého projektu stejně jako předpoklady uchazeče ke splnění cíle kladené projektem.

Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Školitelé oborového studia:

doc. PhDr. I. Čornejová, CSc.

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

PhDr. Hana Havlůjova,Ph.D.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.


doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. garant studia a předseda oborové rady

jiri.hnilica@pedf.cuni.cz


Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: