ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia v oboru

České a československé dějiny se čtyřletou standardní dobou studia


Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studia je příprava kvalifikovaných vědeckých pracovníků v oboru českých a československých dějin. Absolvent by měl být vybaven teoretickými i praktickými znalostmi v oboru historické práce, a to jak pro vědecký výzkum, tak pro výuku. Předpokládá se možné uplatnění na vysokých školách, stejně jako ve vědeckých ústavech, muzeích, galeriích i kulturních institucích. Zároveň se ukazuje i možnost působení absolventů doktorského studia na středních školách, kde jejich vysoká kvalifikace může přispět ke zvýšení kvality výuky.


Volba tématu disertační práce:

Jako témata disertačních prací se předpokládají náměty primárně historické, rovněž metodologie výzkumu a interpretace musí vycházet z instrumentáře historických metod. To v zásadě nevylučuje mezní přesahy do jiných disciplín (např. dějiny umění, oborová didaktika), ale i zde musí být ve faktografii i v interpretaci primární hledisko historické. Předkládané doktorské projekty sice mohou vycházet z předchozí odborné práce uchazeče, nemohou však mít podobu pouhého rozpracování či rozšíření jeho předchozích kvalifikačních prací (např. práce bakalářské nebo diplomové či rigorózní).

Přijímací zkouška:

Uchazeč spolu s přihláškou předkládá projekt výzkumné práce do 10 stran textu, charakterizující téma zamýšlené disertační práce z oboru českých a československých dějin a zároveň navrhuje způsob, jakým by téma mělo být zpracováno. Během přijímací zkoušky komise zkoumá kvalitu předloženého projektu výzkumné práce, stejně jako předpoklady uchazeče ke splnění cíle kladené projektem.


Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí: Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., předseda oborové rady

jiri.pokorny@pedf.cuni.cz


Poslední změna: 29. listopad 2018 12:39 
Sdílet na: