Studentské oborové rady a spolky

Studentské oborové rady a spolky
Studentské oborové rady se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace, průběhu výuky a oživování veřejného prostoru fakulty o kulturní a jiné akce.


Rada se vyjadřuje k průběhu výuky na své katedře a tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů. Pomáhá studentům prvního ročníku s orientací v prostředí fakulty a organizuje adaptační kurzy.


Rada je povinna hájit zájmy studentů daného oboru a účastnit se společných setkání oborových rad a studijních proděkanek. Rada má právo na jednání s vedením katedry nejméně jednou za semestr – více viz Opatření děkana 20/2017 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků.


V případě jakéhokoliv dotazu, problému, připomínky a podnětu se můžete obrátit na svou oborovou radu přes odkaz v seznamu.


SOR biologie web Facebook

mluvčí rady: Bc. Michal Burian (N BI-TVS)

členové rady: Petr Holub (B BI-CH), Martina Koláčná (B BI-CH), Valentýna Korečková (B BI-VZ)


SOR českého jazyka a literatury Facebook

mluvčí rady: Romana Hauzrová (B ČJ-AJ)

členové rady: Anna Karlíková (B ČJ-AJ), Veronika Vohlídková (B ČJ-ZSV), Bc. Stefanie Bílková (N ČJ-D), Pavlína Žalmanová (B ČJ-NJ)


SOR francouzského jazyka STROFA web Facebook

mluvčí rady: Bc. Kateřina Svobodová (N FJ-PG)

členové rady: Eliška Vrtišková (B FJ-PG), Marek Kurák (B FJ-PG), Bc. Karolína Svobodová (N D-FJ), Bc. Aleš Sedlmeier (N D-FJ), Bc. Pavel Sovič (N FJ-M)


SOR germanistiky Facebook

mluvčí rady: Karin Polcarová (B NJ-ZSV, ČJ-NJ)

členové rady: Karolina Linerová (N AJ-NJ), Bc. Marie Králová (N ČJ-NJ), Barbora Vildová (B NJ-D)


SOR hudební výchovy web

mluvčí rady: Tereza Staňková (B ČJ-HV)

členové rady: Tomáš Vonšovský (B HV-D), Zdislava Dudková (B ČJ-HV), Kristýna Milčínská (B ČJ-BI)


SOR chemie web Facebook

mluvčí rady: Štěpán Flieger (B CH-VZ)

členové rady: Ondřej Vyskočil (B CH-VZ), Petr Holub (B CH-BI), Klára Malúšová (B CH-BI), Klaudia Baloghová (B CH-BI), Zdeňka Hubínková (B CH-VZ), Bc. Simona Čábelová (N CH-BI)


SOR informačních technologií web

mluvčí rady: Bc. Jan Vais (N IT)

členové rady: Michaela Stejskalová (B IT-M), Petr Lienert (B IT-M), Pavlína Vydrařová (B IT-M)


SOR matematiky web Facebook

mluvčí rady: Pavla Šulcová (B M-PG)

členové rady: Martin Čížek (B M), Gabriela Kuchaříková (B M-PG), Martin Čivrný (B M)


SOR pedagogiky web Facebook

mluvčí rady: Bc. Martin Beneš (N IT-PG)

členové rady: Nika Dimitrovová (B IT-PG), Bc. Adéla Jiříčková (N VV-ZUŠ), Pavla Šulcová (B M-PG)


SOR psychologie Facebook

mluvčí rady: Bc. Kateřina Rubešová (N PSYCH)

členové rady: Bc. Anna Bartoňová (N PSYCH), Bc. Jitka Kubátová (N PSYCH), Dominika Marková (B PSRPS), Šarlota Šťastková (B PSRPS)


SOR tělesné výchovy a sportu Facebook

mluvčí rady: Bc. Kateřina Hejdrychová (N Bi-TVS)

členové rady: Bc. Adéla Beránková (N Bi-TVS), Bc. Tereza Bugová (N Bi-TVS), Bc. Barbora Křížková (N Bi-TVS), Anna Obročníková (B M-TVS), Lukáš Rejka (B TVS-VZ), Lukáš Svoboda (B TVS-VZ), Kamila Mlčochová (B TVS-ZSV), Michaela Jančová (B TVS-VZ), Veronika Benková (TVS-VZ)


SOR učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství MŠ web

ZAJIŠŤUJE PEDAGOGICKÝ SPOLEK EMIL

předsedkyně spolku: Veronika Matějová (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

zástupce za MŠ: Barbora Štěpánková (Učitelství pro MŠ; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), Lucie Fučíková (Učitelství pro MŠ)


SOR výchovy ke zdraví Facebook

mluvčí rady: Bc. Adéla Doležalová (N VZ-TVS)

členové rady: Andrea Čejková (B VZ-BI), Zdeňka Hubínková (B VZ-CH), Markéta Kantorová (B VZ-CH), Štěpán Flieger (B VZ-CH), Ondřej Vyskočil (B VZ-CH), Filip Špitálský (B VZ-CH)


SOR výtvarné výchovy Facebook

mluvčí rady: Bc. Veronika Zavřelová (N VV-ZUŠ)

členové rady: Bc. Karolína Bauerová (N VV-ZUŠ), Bc. Veronika Filcíková (N VV-ZUŠ), Štěpánka Koblížková (B VV-PG), Josef Javorský (B VV)


Fakultní spolky

V posledních dvou letech se na Pedagogické fakultě UK začal uplatňovat spolkový život. Fakultní spolky se podílejí na chodu fakulty (skrz schůze s vedením a oborové rady), oživují akademický prostor a nabízejí studentům další možnosti využití volného času a realizování se.


Fakulta rozděluje dva typy spolků.

1. Formální, které se řídí opatřením děkana č. 19/2017 zde (web)

2. Neformální, které se řídí opatřením děkana č. 20/2017 zde (web)


Společnou kulturní akcí všech spolků a oborových rad jsou Dvorky a Letní piknik.

Formální fakultní spolky

Nejstarším formálním spolkem je Studentský spolek Agora, který v roce 2018 oslavil již své páté narozeniny. Primárně se jeho aktivity zabývají společenskovědními a historickými tématy. Pořádá přednášky, debaty, workshopy, ale také promítání zajímavých filmů, autorská čtení a další. Spolupracuje s institucemi a dalšími spolky, zajímá se také o osvětové akce.


Pedagogický spolek Emil funguje především pro studenty preprimární a primární pedagogiky a na fakultě pořádá například Den dětí, učitelů a rodičů (DDUR).


Spolek Drosophila vznikl na Katedře biologie a environmentálních studií. Organizuje sbírku Mobily pro gorily a Běh pro Zoo Praha. V jejích řadách si najdou své místo milovníci přírody, vědy a pohybu. 


Spolek Otevřeno je studentská iniciativa, která se snaží reformovat a zlepšovat přípravu učitelů na pedagogických fakultách v ČR. Největší akcí, kterou Otevřeno v ak. roce pořádá je "Noc vzdělávání".

Neformální fakultní spolky

Již od nepaměti působí na fakultě První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která shromažďuje zejména přátele historie a zlatého moku.


Peďák, spolek studentů a přátel PedF UK, vznikl proto, aby fungoval napříč všemi studijními formami a obory na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a podporoval vzájemnou kohezi mezi studenty. Vytvořen byl při Katedře pedagogiky, Katedře francouzského jazyka a literatury a Katedře informačních technologií a technické výchovy. Jeho hlavním cílem je zpravodajství o dění na PedF, rozšiřování obzorů v oblasti výchovy a vzdělávání včetně seberealizace v oblasti médií, informačních technologií a uskutečňování volnočasových aktivit, na kterých se studenti chtějí podílet, a které vedou k pozitivnímu pohledu na fakultu.


CULT je studentský spolek, který primárně působí na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy


La Vie Bohème je umělecko-dramatický spolek pedagogické fakulty UK v Praze zaměřen na autorskou, improvizační a audio-vizuální tvorbu, jehož účelem je zprostředkování kulturní a umělecké tvůrčí činnosti.


Poslední změna: 18. říjen 2018 12:27 
Sdílet na: