Horizont 2020

Termíny seminářů a akcí


Termíny seminářů pořádaných Technologickým centrem Akademie věd české republiky (TC AV ČR) jsou zveřejňovány zde.


Publikace TC AV ČR


Horizont 2020 - stručně o programu

Pravidla financování projektů Horizont 2020

Duševní vlastnictví v projektech Horizont 2020

Akce Marie Skłodowska-Curie v Horizontu 2020

Výkladový slovník vybraných pojmů programu Horizont 2020

Česko-anglický slovníček nejpoužívanějších termínů Horizont 2020

Etika v projektech Horizont 2020

Leták - otevřený přístup k vědeckým informacím


Data v projektech H2020


Pokud se vás budou partneři dotazovat na zákony, jež v ČR nějakým způsobem ošetřují práci s daty a přístup k informacím, je možné uvést:

Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data (2000-2014) (Here)

Act No. 412/2005 Coll., on the Protection of Classified Information (Here)

Act on Authors Rights 121/2000

Act on Free Access to Information 106/1999 (Here)

Archival Law No. 499/2004


Případně ještě:

Act on Cyber Security 2014 (Here) – týká se pouze velkých infrastruktur


V projektu je pak třeba především rozpracovat plán nakládání s daty a jejich ochranu (dle výše zmíněných zákonů).

Pro představu uvádíme výčet otázek, na které je dobré si při sestavování tzv. ´Data Management Plan´ odpovědět:


  • s jakým know how do projektu jdeme, co do něj vkládáme?

  • kde se data budou sbírat?

  • jak se s nimi bude manipulovat/zacházet (ukládání)?

  • s kým je budeme sdílet (zveřejnění, poskytování – partnerům, třetím stranám)?

  • budu v projektu pracovat s utajovanými informacemi?

  • ohrožuji nakládáním s daty něčí bezpečnost?


Pro lepší představu lze využít i pokyny Evropské komise k sestavování plánu (Aj Guidelines on data Management in Horizon 2020).


Pro konzultaci plánů je možné se obrátit na kolegyně z Evropského centra UK (kontakty zde) nebo na Ing. Hillerovou ( ) z TC AV ČR.


Zajímavé výzvy v programu Horizont 2020


Níže uvedené výzvy byly prozatím pouze zveřejněny, aby měli navrhovatelé dost času seznámit se s tématy a dokumenty k výzvám a začít sestavovat konsorcium.SPOLEČENSKÉ VÝZVY (SOCIETAL CHALLENGES)


Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies


tematická výzva: UNDERSTANDING EUROPE – PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE


kód: H2020-AC6-CULT-COOP-2016-2017

datum zveřejnění: 14. října 2015

V této tematické oblasti je plánováno celkem 11 výzev. Jejich seznam je publikován zde.


Nejzajímavější témata:

IMPROVING MUTUAL UNDERSTANDING AMONG EUROPEANS BY WORKING THROUGH TROUBLED PASTS

kód: CULT-COOP-02-2017

datum zveřejnění: 14. října 2015

plánované otevření výzvy: 4. října 2016

termín pro odeslání návrhu projektu: 2. února 2017


Specifika výzvy:

Projekt EU byl považován za protilék k pohnuté minulosti, především první poloviny 20. století. Jeho cílem bylo překonat pohnuté dědictví předků a jednou provždy se vyvarovat válek na evropském kontinentě. V období krize se na tento původní smysl evropské integrace zapomíná. Na národní i evropské úrovni se musíme zaměřit na to, jak pojímáme koexistující příběhy minulosti. Historické diskurzy mohou přispět ke kulturnímu dialogu, vzájemnému pochopení a mohou obohatit porozumění mezi evropskými státy, národy, minoritami a migrujícími skupinami. Nicméně mohou být také použity k prohlubování rozdělení společnosti a přispět k radikalizaci. Proto je důležité připomínat si historii a učit se o ní. Cílem výzvy je získat více znalostí o tom, zda a jak se diskurzy o kontroverzních dějinných událostech vyskytují v různých evropských zemích. Specifickou výzvou je prozkoumat, jak jsou nepříjemné historické události vnímány a přehodnocovány především s cílem posílit vzájemné porozumění mezi Evropany.


Výzkum by se měl zaměřit na následující dvě klíčové dimenze:

1, formální vzdělávání, kurikulum a vyučovaní metody

2, občanská společnost, neformální vzdělávání a politické diskurzy


Bližší informace o výzvě zde.


CULTURAL LITERACY OF YOUNG GENERATIONS IN EUROPE

kód: CULT-COOP-03-2017

datum zveřejnění: 14. října 2015

plánované datum otevření výzvy: 4. října 2016

termín pro odeslání návrhu projektu: 2. února 2017


Specifika výzvy:

Kulturní rozmanitost je jednou z nejcennějších evropských předností, a proto evropské vzdělávací a kulturní systémy potřebují uchovat diverzitu a umožnit všem občanům osvojit si schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu kulturnímu dialogu a vzájemnému porozumění. Výzva se soustředí na to, jaký význam přisuzují mladí lidé Evropě a jejím rozličným kulturám. Široká škála vlivů na mladé lidi zahrnuje formální vzdělávání, rodinu, kulturní prostředí a média. Cílem je získat lepší porozumění vlastní kulturní gramotnosti jako nenormativnímu konceptu pokrývajícímu relevantní kulturní znalosti, dovednosti a kompetence a zjistit, jak si je zvláště mladí lidé osvojují.


Výzkum by se měl soustředit na jednu, či obě následující oblasti:

1, podpora kulturní gramotnosti skrze formální vzdělávání

2, role neformálního vzdělávání a dalších faktorů v rozvoji kulturní gramotnosti


Bližší informace o výzvě zde.
tematická výzva: CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION


kód: H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017

datum zveřejnění: 14. října 2015


EDUCATION AND SKILLS: EMPOWERING EUROPE´S YOUNG INNOVATORS

kód: CO-CREATION-01-2017

datum zveřejnění: 14. října 2015

plánované datum otevření výzvy: 4. října 2016

termín odeslání návrhu projektu: 2. února 2017


Specifika výzvy:

Kreativita, podnikatelské schopnosti, přizpůsobivost při riskování a inovační kapacity, dovednosti řešení problémů, schopnosti efektivní týmové práce a sdílení informací a znalostí, to vše mohou být klíčové kompetitivní výhody pro Evropany, počínaje malými dětmi. Pro dosažení maxima z tohoto potenciálu je nezbytné, aby školy a vzdělávací instituce vybavily mladé evropské inovátory dovednostmi, které budou v životě potřebovat.


Výzva, na kterou se soustředí toto téma, je zlepšení učení a výuky dovedností spojených s inovacemi pro mladé chlapce a dívky od základního vzdělávání pomocí navrhování a ověřování nových inovativních způsobů vzdělávání k dovednostem, včetně technologií, postupů a vztahů.


Bližší informace o výzvě zde.


Poslední změna: 26. září 2016 12:15 
Sdílet na: