PRAGER DEUTSCHE LITERATUR IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

Projekt podpořený německou grantovou agenturou DAAD (č. 50736991) je zaměřen na rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce studentů Katedry germanistiky UK PedF a studentů z Institut für Germanistik Lipské univerzity. Projekt je realizován od roku 2010 a jeho trvání je prodlouženo do roku 2018.


Garantkami projektu jsou za českou stranu doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. a za německou stranu prof. Dr. Ilse Nagelschmidt.


Výstupem ze setkání studentů a pedagogů jsou společné publikace:

Společná publikace č. 1: Arbeitsergebnisse des Studienjahres 2011/2012 zu Leo Perutz (2011/2012): Dokument ke stáhnutĂ­  Leo Perutz

Společná publikace č. 2: Anna Seghers Transit und Lenka Reinerová Schiffskarte (2012/2013) Dokument ke stáhnutĂ­  Anna Seghers und Lenka Reinerová

Společná publikace č. 3: Der jüdische Schriftsteller und Journalist Hans Natonek. Sein Leben und sein Roman Die Straße des Verrats in wissenschatlicher Betrachtung (2013/2014) Dokument ke stáhnutĂ­  Hans Natonek

Společná publikace č. 4: Der ‚rasende Reporter‘ Egon Erwin Kisch. Beiträge zu Leben und Werk des Autors unter besonderer Berücksichtigung seines Reportagebandes Marktplatz der Sensationen (2014/2015) Dokument ke stáhnutĂ­  Egon Erwin Kisch


FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE WÖRTERBUCH

Das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch ist ein auf das gesamte Frühneuhochdeutsche (14. bis 16. Jahrhundert) bezogenes Grundlagenwerk für alle historischen Disziplinen mit sprachlich verfasstem Gegenstand. Im Augenblick liegen 6 Bände und einige Lieferungen im Umfang von rund 6000 Seiten vor; weitere 6 Bände werden in Göttingen, unter der akademischen Verantwortung von Frau Professor Dr. Anja Lobenstein-Reichmann und ihres Mannes, Professor Dr. Oskar Reichmann erarbeitet.

Ausführende Akademie ist die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die den Antrag der Herausgeber unterstützt hat. Der Umfang des Antrags beläuft sich auf 1 Leitungsstelle, 4 Redaktorenstellen, 1 Korrektorenstelle und 1 Stelle für die Digitalisierung; die Förderungszeit beträgt 15 Jahre, die Fördersumme knapp 600 000 Euro pro Jahr. Es geht also um einen Förderbetrag von insgesamt rund 9. Mill. Euro.


Slovník rané nové horní němčiny, vztahující se na celou ranou novou horní němčinu (14.–16. stol.), představuje základní práci pro všechny historické disciplíny zabývající se jazykem. V současné době je k dispozici 6 svazků a dodatky v rozsahu asi 6000 stran; dalších 6 svazků bude vypracováno v Göttingenu pod akademickým vedením naší kolegyně paní Prof. Dr. Anji Lobenstein-Reichmannové a jejího manžela Prof. Dr. Oskara Reichmanna.

Projekt je realizován Akademií věd v Göttingenu, jež podpořila žádost vydavatelů. Rozsah žádosti zahrnuje 1 vedoucí místo, 4 redaktorská místa, 1 místo korektora a 1 místo pro digitalizaci; projekt bude financován po dobu 15 let, finanční podpora obnáší 600 000 euro ročně. Jedná se tedy o příspěvek v celkové výši 9 mil. eur.
Workshop: „Pohled anti-bias na nerovnosti mezi Východem a Západem"


ANTI-BIAS

Workshop: „Pohled anti-bias na nerovnosti mezi Východem a Západem"

Datum konání: 26.-27.11.2022


Ve dnech 26.-27. listopadu 2022 proběhl na Katedře germanistiky mezinárodní workshop s názvem  „Pohled anti-bias na nerovnosti mezi Východem a Západem". Anti-bias zkoumá sociální nerovnováhu a zabývá se globálními i lokálními nerovnostmi. Cílem semináře bylo seznámit se s přístupem anti-bias k předsudkům a společenské nerovnosti a aplikovat jej na vztahy mezi tzv. Východem a Západem.


Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Univerzitou v Řezně, která workshop iniciovala, a s Univerzitou Karlovou, konkrétně s PedF UK a FHS. Workshop proběhl pod vedením Aleny Košák Felcmanové ze studijního programu Studia občanské společnosti FHS UK. Akce se zúčastnilo 15 studentů a akademiků ze sedmi Evropských zemí, kteří se věnují převážně tématu kultury a jazyka, kultury jako podoby každodenního života i jako součásti vzdělávání ve Střední Evropě.


Předmětem diskusí se staly pojmy jako např. identita a jinakost, privilegovanost související s pocitem přináležitosti ke konkrétní kultuře, sociální vrstvě nebo národnosti, ke skupině využívající ke každodenní, úřední či profesní komunikaci konkrétní jazyky, a z toho vyplývající různé odstíny upřednostňování související s nerovností. Na tomto základě se účastníci seznámili s teoretickými východisky anti-bias. Ve druhé polovině semináře byly v diskusi popsány vazby představených konceptů na téma rozdílů mezi Východem a Západem. Workshop probíhal v srdečné atmosféře vyznačující se respektem vůči kulturní, jazykové i oborové různorodosti. V závěrečném shrnutí účastníci workshop vyhodnotili jako setkání, jež bylo přínosné nejen pro jejich osobní, ale také profesní rozvoj.


Tento první workshop lze považovat za výchozí bod pro hlubší zkoumání mezikulturních vztahů v kontextu střední a východní Evropy.II. ročník letní školy s tématem „Kulturní meziprostory a motivy domova“Na září 2023 připravuje KG PedF UK společně s Institutem německého jazyka a literatury II Filozofické fakulty Univerzity v Kolíně nad Rýnem II. ročník letní školy s tématem „Kulturní meziprostory a motivy domova“. Program je tentokrát zaměřen na autory Pražské německé literatury a doplněn literární exkurzí do Liberce, kde se v rámci letní školy uskuteční studentská konference „Odkaz Otfrieda Preußlera (nejen) literatuře pro děti“.

Letošní společné setkání studentů a vysokoškolských pedagogů navazuje na I. ročník, který proběhl v září 2021 v Kolíně nad Rýnem a byl věnován tématu „Literární pospolitost“ (viz ExternĂ­ odkaz https://idsl2.phil-fak.uni-koeln.de/internationales/veranstaltungen/cologne-summer-school).


Workshopy na KG


Workshopy: Venkovní únikové hry + Práce s krátkými literárními texty v hodinách NJ

Termín a čas: 18. 4. 2023,  16:30–19:00

Místo: C204, Katedra germanistiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Celetná 13, 110 00 Praha


Workshop: Venkovní únikové hry v aplikaci Actionbound

Termín a čas: 18. 4. 2023,  16:30–17:45


Workshop: Práce s krátkými literárními texty v hodinách němčiny

Termín a čas: 18. 4. 2023,  18:00–19:00


ANOTACE

Venkovní únikové hry v aplikaci Actionbound (Tomáš Botlík Nuc)

Chcete se naučit vytvořit venkovní únikovou hru  (nejen) v německém jazyce na vybrané téma (např. Královská cesta, pražská německá literatura, poznávačka okolí školy apod.). Pak je pro vás tento workshop ideální.


V rámci workshopu se seznámíte se základními principy venkovních únikových her, následně si krátkou venkovní únikovou hru vyzkoušíte. Druhá část workshopu bude věnována tomu, jak únikovou hru vytvořit a následně diskusi o možnostech využití těchto her.Práce s krátkými literárními texty v hodinách němčiny (Eva Markvartová)


Cílem setkání je seznámit účastníky s možnostmi tvořivého přístupu k literatuře, při kterém je velmi krátký text východiskem pro další aktivity. Učitelé se dozvědí, proč a jaké texty zařazovat do výuky, jak s nimi pracovat, na konkrétních příkladech si vyzkoušejí různé metody práce s textem a ověří si, že literaturu lze tvůrčím způsobem využít již od počátku výuky cizího jazyka.


Dokument ke stáhnutĂ­  leták, Dokument ke stáhnutĂ­  leták 
 
UKPedf © 2009