29.2.2024 Termín pro Klauzurní práce v letním semestru je 20.5.2024 od 8.30 hod. (C2, C3). Termín zkoušek je vypsán v SIS.


11.1.2024 Výuka prof. Lobenstein-Reichmann bude probíhat blokově, a to ve dvou blocích. První blok výuky je 19.2. - 23.2.2024 (Dokument ke stáhnutĂ­ rozvrh zde), druhý blok 22.4. - 26.4.2024 (Dokument ke stáhnutĂ­ rozvrh zde).


8.5.2018 Upozoňujeme studenty, kteří jsou přihlášeni na SZZ a neuspěli u Klauzurní práce nebo nemají splněny podmínky ke konání SZZ, aby se z termínu SZZ písemně omluvili předsedovi zkušební komise, který jim v SIS zanese omluvu a termín nepropadá.Informace k SZZ a Klauzurní práci (dříve Souborná zkouška) • Je doporučeno zadat si téma závěrečné práce nejpozději 6 měsíců před termínem odevzdání práce, který stanoví harmonogram příslušného akademického roku. Zadávání témat závěrečných prací probíhá průběžně.

 • Studenti, kteří skládají SZZ, musí předat komisi seznam přečtené literatury.

 • Studenti odevzdávají závěrečné práce pouze elektronicky.

 • Před konáním Klauzurní práce i příslušnou částí SZZ se musí student zapsat v SIS k termínu v modulu Termíny zkoušek.

 • Upozorňujeme všechny studenty, že přihlašování a odhlašování ke státní zavěrečné zkoušce se řídí ExternĂ­ odkaz Pravidly pro organizaci studia a ExternĂ­ odkaz Studijním a zkušebním řádem, který v článku 9 odst. 12 jasně stanoví podmínky pro odhlašování ze SZZ:

  "Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební komise. Nevykoná-li student státní zkoušku ani ve druhém opravném termínu, nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno."

  Konkrétně:

  - omluvu směřujte před termínem konání SZZ Bc. - e-mailem na předsedu komise SZZ (Doc. Zeman) a v kopii na pí Mikešovou

  - omluva před termínem konání SZZ NMgr. - e-mailem na předsedkyni komise (Doc. Glosíková) a v kopii na pí Mikešovou

 • Studenti při psaní závěrečných prací zohledňují Opatření děkana č. 38/2020 O podrobnostech pro závěrečné práce vč. příloh se šablonami.

 • Upozorňujeme studenty, že každý pokus o plagiát (i jen částečný) v rámci vypracování seminární, bakalářské nebo diplomové práce, bude považován za disciplinární přestupek podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty Pedagogické fakulty a postoupen k projednávání disciplinární komisi fakulty. 


 
 
UKPedf © 2009