Bakalářský studijní program

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

prezenční studium, 3 roky, Bc.


- Program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – maior je možno kombinovat s následujícími programy – minor: Anglický jazyk, Český jazyk, Dějepis, Matematika, Základy společenských věd a Chemie a opačně.


- Program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání je nově možno rovněž studovat v plném studijním plánu, tedy jako jednoobor.


Dokument ke stáhnutĂ­ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání_maior


Dokument ke stáhnutĂ­ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání_plný plán


Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání vykazuje rozsáhlé znalosti z jednotlivých disciplín jazykovědné germanistiky, z dějin německy psané literatury jakožto součásti dějin literatury světové, z dějin německy mluvících zemí v evropském a světovém kontextu a z reálií německy mluvících zemí včetně souvislostí s českými zeměmi. V didakticky orientovaných kurzech se studenti seznamují se základní lingvodidaktickou terminologií a teorií a jsou vedeni k reflexi těchto poznatků v kontextu didaktiky němčiny jako cizího jazyka v českém školním prostředí. Prioritou absolventa bakalářského studia je následné magisterské studium učitelství, avšak bakalářský stupeň vzdělání umožňuje realizovat se v různých neučitelských profesích: ve státní správě, v cestovních kancelářích, v obchodních firmách, v knihovnách a jako organizační pracovník na vysokoškolských pracovištích i ve výzkumných ústavech.


Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.Přijímací zkouška

Přijímací zkouška ke studiu oboru německý jazyk a literatura je pouze písemná. Ověřovány jsou znalosti tvarosloví, větné skladby a slovní zásoby německého jazyka, dále porozumění středně těžkému psanému textu v německém originále a základní znalosti z německy psané literatury i z reálií německy mluvících zemí včetně reálií Čech a Moravy s ohledem na česko-německé, resp. česko-rakouské vztahy. Uchazeč musí v testu rovněž prokázat hlubší zájem o obor a širší politický a kulturní rozhled ve světovém dění minulém a současném, zejména ve vztahu k německy mluvícím zemím. Písemný test je koncipován formou otázek s výběrem odpovědi. Předpokládají se celkové vstupní jazykové dovednosti na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Délka trvání testu max. 60 min.

Maximální počet bodů za písemný test je 40 bodů.


Přijímací zkouška z Německého jazyka je stejná u programu s plány maior/minor i plného studijního plánu. Pokud se student přihlásí na maior/minor i plný studijní plán, koná přijímací zkoušku jen jednou.


Dokument ke stáhnutĂ­ Ukázkový vzorový test (vč. řešení)


Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Uchazeč může požádat děkana fakulty o upuštění od přijímací zkoušky z oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve druhém oboru, do kterého se uchazeč hlásí, musí zkoušku vykonat, není-li od ní upuštěno.

Žádost se podává v elektronické formě nejpozději do 29. 2. 2024, součástí žádosti je kopie certifikátu o úspěšném složení zkoušky z německého jazyka na úrovni C1 nebo C2, žádá-li uchazeč o upuštění od přijímací zkoušky..

V případě, že bude podmínka pro upuštění od přijímací zkoušky splněna až po výše uvedeném termínu podání žádosti, je možno příslušný certifikát podat nejpozději do 31. 5. 2024. Samotnou žádost je však i v tomto případě nutno podat do 29. 2. 2024. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného oboru. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky vyhověno, obdrží uchazeč taktéž rozhodnutí a platí pro něj termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud uchazeč nedoloží požadovaný certifikát do 31. 5. 2024, dostaví se v den konání přijímací zkoušky a přijímací zkoušku vykoná.


Doporučená literatura

BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2012.

BUSCHA, A., SZITA, S. A-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert, 2010.

BUSCHA, A., SZITA, S. B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert, 2011.

JUSTOVÁ, H. Deutschsprachige Länder. Praha: Fragment, 2006. (nebo jiné publikace se zaměřením na reálie německy mluvících zemí, například HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání).

NOVOTNÝ, J. a kol. Literatura v souvislostech 1. Plzeň: Fraus, 2010. S. 34, 51, 87, 101, 120, 142-143.

JAKUBÍČEK, D.  Literatura v souvislostech 2. Plzeň: Fraus, 2011. S. 13-20, 106, 118, 139, 145, 150, 154.

JAKUBÍČEK, D.  Literatura v souvislostech 3. Plzeň: Fraus, 2013. S. 12, 14, 21-22, 24, 47-51, 77, 103-120, 123-124, 143-148, 164, 168, 204.

CHROBÁK, J., HORSÁKOVÁ, M. a V. PORTEŠOVÁ. Literatura v souvislostech 4. Plzeň: Fraus, 2014. S. 33-38, 86-88, 131-133, 171-177, 217-220.   

BOK, V., PFEIFEROVÁ D. & ŠETINOVÁ, D. Čítanka německých literárních textů: Deutschsprachige Literatur in Lesetexten. Plzeň: Fraus, 1998. 

 Učebnice německého jazyka na úrovni střední a vyšší pokročilosti, např. Menschen, Aspekte neu, Sprechen Sie Deutsch?, Němčina pro jazykové školy nově, Schritte international, Delfin, Tangramm aktuell, Themen aktuell, Německy s úsměvem nově, Studio d, Studio 21, Německy od Adama, Prima, Beste Freunde aj.


Podrobné podmínky přijímacího řízení naleznete na stránkách UK PedF: ExternĂ­ odkaz http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-125.html


Dotazy ke studiu německého jazyka mohou zájemci směřovat na: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (pavla.necasova@pedf.cuni.cz).

 
 
UKPedf © 2009