prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum


 • projekty výzkumu a vývoje

 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,

 • hodnocení vědecké činnosti pracovišť

 • doktorské studijní programy

 • knihovnické a informační služby

Životopis

 • Katedra pedagogiky UJEP (2001 - 2010)

 • Katedra chemie FPV UKF Nitra (2008 - 2014)

 • Katedra chemie FPV UMB Banská Bystrica (2016 - 2017)

 • Katedra chemie PřF (PdF) UHK (1988 - 2017)

 • Katedra chemie a didaktiky chemie PedF UK (2017 - dosud)

 • Proděkan pro vědu a výzkum PedF UK (2018 - dosud)Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové v oboru učitelství chemie a fyziky, získal titul Ph.D. v oboru pedagogika na PedF UK a je habilitován a inaugurován v oboru teorie vyučování chemie na FPV UMB v Banské Bystrici. Ve své odborné činnosti se zabývá především didaktikou chemie a do širšího okruhu jeho odborných zájmů patří didaktika přírodovědných a technických předmětů, metodologie přírodovědného poznávání, pedagogického a oborově-didaktického výzkumu, využívání ICT ve vzdělávání a další oblasti spojené se vzděláváním a aplikovanou informatikou. Je členem řady odborných společností, vědeckých rad a odborných komisí, např. sekce pro pedagogické obory Akreditační komise Vlády Slovenské republiky nebo místopředsedou výboru Odborné skupiny pro chemické vzdělávání České společnosti chemické. Byl řešitelem projektu MaSciL ze 7. Rámcového programu EU, několika projektů GAČR a dalších vědeckých a rozvojových projektů. Publikuje v impaktovaných časopisech zaměřených na přírodovědné vzdělávání a aplikovanou informatiku a je autorem několika monografií např. Didaktika chemie – výzkum a vysokoškolská výuka, K virtualizaci školních experimentálních činností, Psychogenetické aspekty didaktiky chemie, Interaction of Real and Virtual Environment in Early Science Education: Tradition and Challenges nebo Prírodovedné vzdelávanie v informačnej společnosti.Poslední změna: 1. říjen 2018 11:50 
Sdílet na: