Fakultní ombudsmanky


POZICE OMBUDSMANEK NA PEDF UK


Ombudsman je ochránce práv studentek, studentů, zaměstnankyň, zaměstnanců i dalších osob v situacích, kdy jejich zájmy a oprávněné nároky mohou být, jsou nebo byly ohroženy v důsledku nevhodného či rozdílného zacházení, konfliktní situace nebo nečinnosti orgánů, které měly situaci řešit apod.


Na pozici ombudsmana/ky PedF UK v současné době působí PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (za pracovníky a pracovnice PedF UK) a Kateřina Dörflová (za studenty a studentky PedF UK).


Ombudsmanky jsoukontaktními osobami a zároveň plní funkci poradního orgánu děkana. Jejich úlohou je především zjišťovat stanovisko všech zúčastněných stran a zaujímat nestranný pohled na základě dostupných informací. Do agendy ombudsmanek dále spadá nabídka konzultací pro volbu  postupů v řešeních konkrétních případů  i zprostředkování podpory psychologické nebo právní.


Pokud se student či studentka nebo pracovník či pracovnice PedF UK nachází v situaci, kdy se cítí ohrožen/a, diskriminován/a, sexuálně obtěžován/a či nějakým způsobem znevýhodňován/a, nebo byl/a svědkem takového jednání, může kontaktovat fakultní ombudsmanky a sjednat si konzultaci prezenčně či online. Kontaktující osobou může být také zástupce/kyně poškozené/ho (např. vedoucí katedry nebo jiná osoba, jíž  poškozený důvěřuje).


Ombudsmanky primárně poskytují dotčené/mu podporu a pomoc v takové podobě, která dané osobě umožňuje vyřešit situaci samostatně. Jestliže situace překračuje možnosti řešení smířlivým dialogem, ombudsmanky zahajují kroky v souladu s Opatřením děkana 27/2022. V rámci šetření ombudsmanky oslovují komisi pro objasňování nevhodného chování a sexuálního obtěžování, jejíž členové a členky jsou jmenováni děkanem. Z členů komisedále sestavují pracovní skupinu o počtu nejméně 5 členů/ek vázaných mlčenlivostí k případu. Ombudsmanky dále pracovní skupinu seznamují s dostupnými materiály,  na základě těchto materiálů komise projednává možná řešení a formuluje závěrečné doporučení děkanovi. Toto doporučení je k dispozici účastníkům/cím řízení, a v souladu s ním děkan dále jedná.


Při řešení podaného podnětu se komise opírá o závazný Etický kodex UK a Opatření děkana proti nevhodnému chování a sexuálnímu obtěžování:


Etický kodex UK


OPAD č. 27/2022


Ochrana dotyčné/ho, která/ý přichází s podnětem, je pro ombudsmanky hlavní prioritou. Pokud si oznamovatel/ka přeje zůstat v anonymitě vůči nařčené osobě, jeho/její požadavek je respektován. Pokud dotyčná/ý s ombudsmankami dojde k závěru, že je třeba zahájit oficiální šetření daného podnětu, může anonymita výpovědi znesnadňovat procesšetření. Proto ombudsmanky disponují možnostmi poskytnout dotyčné osobě ochranu například ve formě zamezení kontaktu s nařčenou osobou.

Jestliže má oznamovatel/ka důvod obávat se podjatosti některé z figurujících osob, může se obrátit na další nezávislý orgán - na ombudsmanku Univerzity Karlovy.


Podněty, jejichž řešení nespadá pod agendu ombudsmanek:

a) podněty, které souvisí se studijními záležitostmi (spadá pod agendu studijního oddělení či vyučující/ho předmětu, garanta/ky předmětu, vedoucí katedry a studijních proděkanů/ek)

b) anonymně podané podněty

c) podněty týkající se jednání, od kterého uplynulo více než 5 let


Konzultaci s ombudsmankami lze sjednat na společné emailové adrese – ombudsmanky mezi sebou vzájemně spolupracují. Je však možné oslovit  i konkrétně vybranou ombudsmanku.


● Společná kontaktní adresa ombudsmanek PedF UK:

ombudsmani@pedf.cuni.cz


● Ombudsmanka – studentka NMgr. Psychologie:

katerina.dorflova@pedf.cuni.cz


● Ombudsmanka – vyučující na katedře preprimární a primární pedagogiky:

tereza.krcmarova@pedf.cuni.cz - do předmětu uveďte: ombudsmani


Pro sjednané schůzky využívají ombudsmanky místnost R423 ve 4. patře budovy PedF UK,  Rettigové 4. Pro jednání s ombudsmankami doporučujeme připravit si písemně konkrétní informace k podnětu, který má být předmětem jednání.


Pokud jste se ocitli v krizi, či se nacházíte v obtížné situaci, která významně ovlivňuje či ovlivnila kvalitu Vašeho života, neváhejte využít služby psychologické podpory.

Krizové linky, na které se lze obrátit:


Linka důvěry Praha: 222 580 697 (nonstop)


Diakonie ČCE: SOS denní krizová služba: 222 514 040, 777 734 167Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop, zdarma pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let).


Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop, zdarma krizová pomoc pro dospělé).


Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop, zdarma pomoc pro oběti a pozůstalé).

Váš život (vnímanou kvalitu zní divně) v automatické odpovědi na mail máme lepší a jednodušší formulaci- nahradit za niPoslední změna: 12. květen 2023 18:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: