Metodická podpora

Oddělení pro vědeckou činnost zajišťuje metodickou podporu a pravidelné videosemináře pro žadatele o grantovou podporu pouze v rámci projektů VaV, tedy vědecko-výzkumného charakteru. Projekty rozvojového typu prosím konzultujte s Oddělením pro rozvoj na PedF odkaz zde. Aktuální semináře můžete sledovat v Kalendáři OVČ.

METODICKÁ PODPORA OBECNÉ


 • Výpočet odvodů u mezd, DPP/DPČ a odměn pro rok 2023

  Aktuální mzdové tarify PedF UK (2023)

  Příručka pro zadavatele grantové podpory PDF (str. 6-25)

  Formulář pro podání projektu na PEDF - Fakultní formulář pro granty

  Potvrzení MŠMT o zařazení UK na seznam VaV organizací

  Seminář metodické podpory projektů GAČR, TAČR, H2020

  Seznam aktuálně probíhajících konferencí pro publikaci výsledků/výstupů

  Platební poukaz pro zaplacení faktur/služeb ze středisek projektů  FAQ k čerpání rozpočtů:

  • Otázka: Co dělat, když už jsem byl na nějaké cestě v rámci řešení projektu a vše jsem již zaplatil a cestu nehlásil OZV?

   V takovém případě je možné zadat tzv. drobné vydání, kde je potřeba účtenky/doklady o jízdenkách/letenkách/ubytování + doložit že bylo vše zaplaceno z vašeho účtu/ platební karty. Podklady následně zasíláte zaměstnanci eko. oddělení/OVČ/OZV k vyřízení. Pozor však na to, aby všechny faktury/daňové doklady obsahovaly adresu PedF UK jakožto odběratele služby (M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1).

  • Otázka: Mohu zakoupit přístroje od libovolné firmy, co se týče elektroniky (počítače, tablety, apod.?)

   Ne. je třeba, aby hl. řešitel projednal s eko. oddělením tento druh čerpání a vyplnil formulář na https://pozadavky.pedf.cuni.cz, či https://pages.pedf.cuni.cz/orp/ kdy vyplní číslo střediska na PedF (přiděleno po konzultaci se zaměstnancem eko. oddělení PedF) a vybral z katalogu přístrojů firem, se kterými má fakulta dohodu.

   Před zajištěním relevantního postupu ve věci nákupu IT techniky z jakýkoliv projektů je potřeba sdělení bližších informací na a

   Informace, které zašlete musí obsahovat:

   1. Požadavek na typ notebooku, nebo alespoň požadované parametry (Upřesnit, zda jde svými parametry o specifický notebook, či bude určen na standardní práci);

   2. Přibližnou cenu požadovaného zařízení;

   3. Středisko, ze kterého bude technika financována.

   Teprve po písemném potvrzení z ORP , že nákup není nutno realizovat formou výběrového řízení je možné provést objednávku přes https://pozadavky.pedf.cuni.cz/.  Schéma rozpočtů: • Upozornění pro řešitele projektů: Všichni, kdo v rámci řešení projektů na PedF budou vykonávat jakoukoliv tuzemskou, nebo zahraniční cestu a chtějí čerpat cestovní náklady ze středisek projektů musí mít podepsanou žádost povolení k cestě. V případě, že řešitel projektu není zaměstnanec PedF, pak musí mít uzavřenou smlouvu o úhradě cestovních nákladů, na základě které je možné vyplácet cestovní náklady dle: formulář pro proplacení cest - zahraniční a formulář pro proplacení cest - tuzemský musí tedy být odevzdány na Oddělení pro zahraniční vztahy ještě před uskutečněním cesty! V případě dotazů, obracejte se prosím na zaměstnance OZV PedF UK. Podrobné informace viz níže
 • Souběh pracovních poměrů - metodika

  Veškeré práce stejného druhu musí zaměstnanec UK vykonávat v jednom pracovněprávním vztahu. Akademický pracovník vykonává činnosti pedagogické a vědecké nebo tvůrčí, souběh práce akademického pracovníka a vědeckého pracovníka tedy není možný.

  Řešení potřeby zapojení pracovníka jiné fakulty UK:

  1. Zajištění části úvazku mezifakultní dohodou.

  • Kmenovou fakultu si zpravidla volí zaměstnanec. V některých případech je nezbytné přihlédnout k požadavkům na vykazování v projektech, ve kterých je pracovník zapojen.

  • Kmenová fakulta bude se zaměstnancem podepisovat dodatek ke smlouvě (znění dodatků je v procesu přípravy).

  • Na „nekmenové“ fakultě je pracovník veden u příslušné katedry/příslušného pracoviště jako externista.


  2. Zajištění jednorázových činností/činností malého rozsahu (přednášky, oponování…) formou jednorázové nebo opakované odměny na kmenové fakultě.

  1. Zvýšením úvazku až do výše 1,0.

  2. Zanořením.

  3. Odměnou.


  Uzavírání dohod na stejný druh práce vykonávaný na projektech vedle pracovní smlouvy akademického pracovníka již nebude možné. Sjednání dohody na jiný druh práce možný je. (např. asistent s pracovní smlouvou může mít dohodu na administrativní práce na projektu. Odborný asistent může mít dohodu na programování apod.)

  Vzor formuláře pro vyplacení odměny (Mezifakultní)


  Nejvyšší povolený pracovní úvazek zaměstnanců pracujících na Horizontu Evropa je 1,2 úvazku.
METODICKÁ PODPORA GAUK

METODICKÁ PODPORA GAČR

METODICKÁ PODPORA HORIZON EUROPE / H2020

METODICKÁ PODPORA TAČR

 • METODICKÁ PODPORA TAČR

  Přihlášení do systému ISTA

  Návod na přidělení práv a vygenerování návrhu projektu v systému ISTA: videonávod k založení účtu ISTA ZDE

  • Přidělovat oprávnění v ISTě může pouze vlastník návrhu. Vlastník návrhu projektu je osoba, která založila návrh projektu v ISTA, a která jako jediná má právo podat návrh projektu do veřejné soutěže prostřednictvím ISTA a následně vygenerovat “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA”. Vlastník návrhu projektu může přiřadit oprávnění k úpravám návrhu projektu dalším osobám a dále v případě podpoření návrhu projektu generuje z ISTA Smlouvu o poskytnutí podpory.


   v sytému ISTA skrze záložku "oprávnění k projektu", nahoře v tabulce by měl být označen vlastník, ten má možnost "přidat oprávnění"; v této sekci. Přidávat lze podle ID čísla začínajícím USRXXXXXX, nebo e-mailem. - ID pracovníka OVČ: lotharfilip.rudorfer@pedf.cuni.cz, USR461338164


  • Jakmile bude projekt v ISTě kompletní:Vyplněný návrh projektu je nutné v ISTA elektronicky odeslat. Následně si hlavní uchazeč prostřednictvím ISTA vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ (dále potvrzení podání), otevřením příslušného projektu v menu „Projekty” → „Moje projekty” → záložka „Přehled návrhu projektu”, a kliknutím na tlačítko „Potvrzení podání”. Tento list obsahuje datum a čas odeslání uvedený také v elektronicky odeslaném návrhu projektu. Tato data musí být shodná.

  Webinář TAČR k výzvě ÉTA5

  Aktuální výzvy TA ČR

  Fakutlní web TAČRMETODICKÁ PODPORA V PŘÍPADĚ VÝJEZDŮ DO ZAHRANIČÍ V RÁMCI ŘEŠENÍ PROJEKTŮ:


 • Před cestou je potřeba mít vyplněný

  a) Cestovní příkaz:

  • Podpis vedoucí/ho katedry/ústavu pod bodem č. 6 (Razítko, datum a podpis pracovníka oprávněného k povolení cesty)

  b) Žádost o zahr. pracovní cestu/Vyplňuje žadatel (v případě grantu ve spolupráci s ekonomickým oddělením):

  • Váš podpis (Zálohu na pracovní cestu/Podpis žadatele)

  • Váš podpis u čísla nákl. střediska GA UK/SVV/HORIZON2020/EUROPE/PRIMUS/UNCE/GAČR/TAČR, apod.

  • Podpis správce rozpočtu na eko. oddělení PedF UK

   Podpis paní Ing. Ivety Knopové jako správce rozpočtu/střediska pro GA UK, SVV, PRIMUS, UNCE (kancelář č. 419, tel.: 221 900 221, iveta.knopova@pedf.cuni.cz)

   Podpis paní Ing. Ivany Kočové (tajemnice fakulty) jako správce rozpočtu/střediska GA ČR, TAČR, HORIZON2020, ESF, START iveta.kocova@pedf.cuni.cz

  • Vyplňuje vedoucí katedry/pracoviště

  c) Smlouva o úhradě výdajů na cestu pro osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK   

  • Nutné odevzdat 2 originály. Jeden zůstává na PedF, druhý náleží studentovi.

  • Vyplňte prosím oprávněné pobytové náklady a doplňte Váš podpis (se žádostí o povolení zahr. pracovní cesty a cestovním příkazem předáte na OZV).

  • Za PedF UK podepisuje pan děkan.

  • Úřední deska PedF UK - OPAD č. 1/2019 - Smlouva o úhradě cest. nákladů

  d) Upozornění (viz OPAD č. 1/2019, též v příloze - Cestovní výdaje osob, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK a studentů):

  • Student nemá nárok na výplatu zálohy.

  • Student nemá zákonný nárok na stravné, ani pojištění ze strany PedF UK.

  • Před cestou je student nucen se pojistit individuálně. 

  3) Po návratu z cesty:

  a) Pobytové náklady je nutné vyúčtovat do 10 dní po návratu z cesty.

  • Všechny daňové doklady (ubytování, jízdné etc. - v souladu se smlouvou o úhradě nákladů).

  • Pokud budete platit kartou/převodem - nutné doložit výpis z bankovního účtu, z kterého byla platba provedena (nebo ke kterému náleží platební karta).    

  b) Cestovní příkaz:

  • Přední strana - položka "Vyúčtování pracovní cesty" - bod č. 7 - Odevzdáte zprávu ze zahraniční pracovní cesty na OZV (oddělení pro zahraniční vztahy), OZV podepíše. Pod bodem č. 7 bude opět nutný podpis vedoucí/ho..

  • Zadní strana - nutno vyplnit odjezd/příjezd, překročení hranic (u letadla stačí čas odletu a příletu) a položky, které budete nárokovat (nocležné, jízdné, MHD apod.). Dále se podepište a případně uveďte číslo bankovního účtu, na který Vám budou zaslány peníze. Pokud požadujete výplatu hotově, pokladna je otevřena v Po a St (10-12 a 13-15).

  • V případě, že by došlo ke zrušení cesty, nebo posunutí termínu, je nutné vyplnit formulář (Příloha č. 5 k OPAD č. 20/2019 - Žádost zrušení zahr. cesty/změnu termínu).

  • V případě nejasností vyúčtování cesty můžete kontaktovat ekonomické oddělení (paní Marcela Řezanková - marcela.rezankova@pedf.cuni.cz, tel.: 221 900 127, kancelář č. 417 ve 4. patře hlavní budovy PedF UK).

  Další potřebné dokumenty:

  žádost o povolení k zahraniční pracovní cestě

  cestovní příkaz k zahraniční cestě

Poslední změna: 6. prosinec 2023 17:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: