UCHAZEČI


VYHLÁŠENÍ a PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do doktorského studia na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě

v akademickém roce 2024/25

bude vyhlášeno (předběžný termín bude stanoven v dubnu 2024)

Program a odkazy pro den otevřených dvěří 24.11.2023 ZDE


v akademickém roce 2022/2023

 • II. kolo přijímacího řízení pro obor Didaktika matematiky:

  Přijímací řízení vyhlášeno: 1 9 2023

  Termín odevzdání přihlášek: 30. 11. 2023

  Termín přijímací zkoušky: 19. 1. 2024

  Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 1. 2024


  Doktorské studium ak. rok 2023/2024 je vyhlášeno v následujícím akreditovaném studijních programu se čtyřletou standardní dobou studia v prezenční i kombinované formě


  Didaktika matematiky



 • Přihláška se podává pouze v elektronické formě včetně návrhu disertačního projektu a dalších povinných dokumentů (viz níže)

  FORMULÁŘ  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php.

  Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat - stisknout tlačítko „ODESLAT“), jinak není platná. Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku.

 • Povinné přílohy uchazeč zašle spolu s elektronickou přihláškou do 30. 4. 2023 na PedF UK, oddělení pro vědeckou činnost

  Kontaktní adresa: PedF UK, oddělení pro vědeckou činnost, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

  Referentka doktorského studia: Mgr. Šárka Kušková , oddělení pro vědeckou činnost PedF UK, tel. 221900214, e-mail adresa:


 • POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

  • návrh výzkumného projektu (pouze k elektronické přihlášce, nelze zaslat v listinné podobě)

  • životopis

  • ověřený opis diplomu o absolvování magisterského studijního programu

  • soupis publikační činnost uchazeče

  • doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením


 • Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

 • Pozvánka na přijímací zkoušku

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web). Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.

  V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web)

 • CHARAKTERISTIKA STUDIA

  Doktorské studium je čtyřleté a je určeno zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program. Doktorský studijní program předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Umělecko-pedagogické obory jsou zaměřeny na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost. Studium se uskutečňuje ve dvou formách – jako studium prezenční a kombinované. Prezenční studium předpokládá zapojení studenta do činnosti pracoviště, které studijní program uskutečňuje. Tato činnost spočívá ve výzkumných či pedagogických aktivitách podle povahy pracoviště. Vzhledem k plnění studijních povinností a těmto aktivitám pobírá student v prezenční formě studia stipendium. Kombinované studium předpokládá kontakt studenta s pracovištěm na čistě vzdělávací bázi.

 • PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy, Řád přijímacího řízení, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22 a opatření rektora nebo děkana. Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak. Doktorské studium je čtyřleté, je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ukončení studia v magisterském studijním programu. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 30 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže PedF UK zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat.

 • PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

  Přijímací zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice. Případné další nároky uvádějí jednotlivé oborové rady ve svých konkrétních požadavcích k přijímacímu řízení.

 • KONZULTACE

  Uchazeč může využít konzultací o výběru tématu, o struktuře projektu a o možnostech jeho zpracování s předsedy příslušných oborových rad. Kontakty jsou uvedeny v informacích o příslušných oborech.

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  - dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

  - složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí,

  - případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

 • BODOVÉ HODNOCENÍ

  Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

 • DOKLAD O UKONČENÍ magisterského studijního programu

  Uchazeč odevzdá úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na oddělení pro vědeckou činnost spolu s přihláškou, nejpozději však do 30. 9. 2022 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat).

  Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.





Poslední změna: 23. listopad 2023 16:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: