UCHAZEČI

VYHLÁŠENÍ a PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

do doktorského studia na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě

v akademickém roce 2019/2020


 • Pozvánka na přijímací zkoušku

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.

  V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web)


 • Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2019

  Termín přijímacího řízení: 14. 6. 2019

  Náhradní termín: 9. 7. 2019

 • Den otevřených dveří 10. 12. 2018

  Den otevřených dvěří 15. 3. 2019 15.00 - 17.00 hodin

  Informace o průběhu a organizaci přijímacího řízení, informace o průběhu a organizaci studia, konzultace s akademickými pracovníky, konzultace se studenty

 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

  poplatek za papírovou formu přihlášky 590 Kč

  poplatek za elektronickou formu 540 Kč

 • Přihláška v písemné formě

  FORMULÁŘ přihlášky v listinné podobě

  Zasílané přihlášky se adresují oddělení pro vědeckou činnost PedF UK, při osobním dodání se předávají podatelně fakulty, kde budou zaregistrovány Podatelna – pondělí–pátek 7.30–15.30 (polední pauza 11.30–12.00)

  Kontaktní adresa: PedF UK, oddělení pro vědeckou činnost, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

  Referentka doktorského studia: Dana Němcová, oddělení pro vědeckou činnost, tel. 221900214, e-mail adresa: dana.nemcova@pedf.cuni.cz

 • Přihláška v elektronické formě

  FORMULÁŘ  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php.

  Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat - stisknout tlačítko „ODESLAT“), jinak není platná. Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku.

  Povinné přílohy uchazeč zašle do 30. 4. 2019 na PedF UK, oddělení pro vědeckou činnost, M. Rettigové 4, 116 38  Praha 1

  POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

  životopis

  ověřený opis diplomu o absolvování magisterského studijního programu

  soupis publikační činnosti uchazeče

  návrh výzkumného projektu

  zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

 • Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

 • Doktorské studium pro rok 2019/2020 je vyhlášeno v následujících akreditovaných studijních programech a oborech se čtyřletou standardní dobou studia v prezenční i kombinované formě studia:

  studijní program/studijní obor: Pedagogika/Speciální pedagogika

  studijní program/studijní obor: Pedagogika/Hudební teorie a pedagogika

  studijní program/studijní obor: Pedagogika/Didaktika českého jazyka

  studijní program//studijní obor: Filozofie/Filozofie

  studijní program/studijní obor: Psychologie/Pedagogická psychologie

  studijní program/studijní obor: Specializace v pedagogice/Výtvarná výchova

  studijní program/studijní obor: Specializace v pedagogice/Vzdělávání v biologii

  studijní program/studijní obor: Historické vědy//České a československé dějiny

  studijní programr:/Pedagogika

  studijní programr:/Didaktika matematiky

  studijní programr:/Didaktika chemie

  studijní programr:/Německý jazyk a literatura s didaktikou

  Doktorské studium v anglickém jazyce:

  studijní program/studijní obor: Education/Special Education  

  studijní program/studijní obor: Education/Musical Theory and Education  

  studijní program/studijní obor: Philosophy/Philosophy

  studijní program/studijní obor: Psychology/Educational psychology  

  studijní program/studijní obor: Specialization in Education/Art Education   

  studijní program/studijní obor: Historical Studies/Czech and Czechoslovak History 

  studijní program Education

  studijní program Mathematics Education

  studijní program Didactics of Chemistry

  Doktorské studium v německém jazyce:

  studijní program/studijní obor: Philosophie/Philosophie 

  studijní programDeutsche Sprache und Literatur mit Didaktik

 • POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

  - životopis

  - ověřený opis diplomu o absolvování magisterského studijního programu

  - soupis publikační činnost uchazeče

  - návrh výzkumného projektu 

  - doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

  Administrativní poplatek za přihlášku:

  Banka: Komerční banka, Účet: 85236011/0100, konstantní symbol pro platbu převodem: 0308

  variabilní symbol: 920, převodová pošta pro platbu složenkou: IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

  Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Platba se provádí převodem na účet nebo vkladem v bance. Dokladem je potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní.

 • CHARAKTERISTIKA STUDIA

  Doktorské studium je čtyřleté a je určeno zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program. Doktorský studijní program předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Umělecko-pedagogické obory jsou zaměřeny na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost. Studium se uskutečňuje ve dvou formách – jako studium prezenční a kombinované. Prezenční studium předpokládá zapojení studenta do činnosti pracoviště, které studijní program uskutečňuje. Tato činnost spočívá ve výzkumných či pedagogických aktivitách podle povahy pracoviště. Vzhledem k plnění studijních povinností a těmto aktivitám pobírá student v prezenční formě studia stipendium. Kombinované studium předpokládá kontakt studenta s pracovištěm na čistě vzdělávací bázi.


 • PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy, Řád přijímacího řízení, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20 a opatření rektora nebo děkana. Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak. Doktorské studium je čtyřleté, je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ukončení studia v magisterském studijním programu. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 30 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže PedF UK zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat.

 • PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

  Přijímací zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice. Případné další nároky uvádějí jednotlivé oborové rady ve svých konkrétních požadavcích k přijímacímu řízení. Předpokládaný rozsah textu projektu výzkumné práce je 10 stran. Projekt má obsahovat zejména:

  - motivaci uchazeče ke zpracování zvoleného tématu,

  - stav zkoumání zvoleného problému,

  - dosavadní výsledky uchazeče v oboru a v práci na zvoleném tématu,

  - cíle práce,

  - hypotézy,

  - metody,

  - předpokládané výsledky,

  - bibliografii.

 • KONZULTACE

  Uchazeč může využít konzultací o výběru tématu, o struktuře projektu a o možnostech jeho zpracování s předsedy příslušných oborových rad. Kontakty jsou uvedeny v informacích o příslušných oborech.

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  - dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

  - složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí,

  - případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

 • BODOVÉ HODNOCENÍ

  Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

 • DOKLAD O UKONČENÍ magisterského studijního programu

  Uchazeč odevzdá úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na oddělení pro vědeckou činnost spolu s přihláškou, nejpozději však do 30. 9. 2019 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat).

  Uchazeči, kteří konají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období a uchazeči o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2019 rozhodnuto, doloží ukončení vysokoškolského vzdělání nejpozději do 22. 10. 2019.

  Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu podáno více přihlášek, dokládá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení Mgr. vzdělání ke každé podané přihlášce.

 • NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost. Další náhradní termín se nepřipouští.
Poslední změna: 28. březen 2019 11:09 
Sdílet na: