UCHAZEČI

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Příjímací řízení v akademickém roce 2024/2025

 • Přijímací řízení vyhlášeno: 30. 11. 2023

  Termín odevzdání přihlášek: 31. 3. 2024

  Termín přijímacího řízení: 14.6.2024

  Náhradní termín: 28.6.2024

  Den otevřených dveří: 24.11.2023, 22.3.2024

  Kontaktní osoby: Mgr. Šárka Kušková, tel. 221900214, e-mail adresa:

  Bc. Eliška Šmerdová, (pouze obor Pedagogika), tel. 221900213, e-mail adresa:


  Program a odkazy pro den otevřených dvěří 24.11.2023 ZDE


  Záznam ze DOD pro uchazeče 2022/23 Záznam DOD pro uchazeče 2023/24


Přijímací řízení v akademickém roce 2023/2024 pro obor didaktika matematiky

 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

  poplatek za elektronickou formu 780,- Kč

 • Č.účtu pro zaplacení přihlášky: Komerční banka: 85236011/0100, VS: Číslo studenta/přihlášky

 • Přihláška se podává pouze v elektronické formě včetně návrhu disertačního projektu a dalších povinných dokumentů (viz níže)

  FORMULÁŘ  https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php.

  Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat - stisknout tlačítko „ODESLAT“), jinak není platná. Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku.

 • POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

  • návrh výzkumného projektu (pouze k elektronické přihlášce, nelze zaslat v listinné podobě)

  • životopis

  • ověřený opis diplomu o absolvování magisterského studijního programu

  • soupis publikační činnost uchazeče - dobrovolně

  • doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením


 • Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

 • Pozvánka na přijímací zkoušku

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web). Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.

  V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web)

 • CHARAKTERISTIKA STUDIA

  Doktorské studium je čtyřleté a je určeno zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program. Doktorský studijní program předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Umělecko-pedagogické obory jsou zaměřeny na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost. Studium se uskutečňuje ve dvou formách – jako studium prezenční a kombinované. Prezenční studium předpokládá zapojení studenta do činnosti pracoviště, které studijní program uskutečňuje. Tato činnost spočívá ve výzkumných či pedagogických aktivitách podle povahy pracoviště. Vzhledem k plnění studijních povinností a těmto aktivitám pobírá student v prezenční formě studia stipendium. Kombinované studium předpokládá kontakt studenta s pracovištěm na čistě vzdělávací bázi.

 • PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy, Řád přijímacího řízení, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22 a opatření rektora nebo děkana. Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak. Doktorské studium je čtyřleté, je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ukončení studia v magisterském studijním programu. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 30 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže PedF UK zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat.

 • PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

  Přijímací zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice. Případné další nároky uvádějí jednotlivé oborové rady ve svých konkrétních požadavcích k přijímacímu řízení.

 • KONZULTACE

  Uchazeč může využít konzultací o výběru tématu, o struktuře projektu a o možnostech jeho zpracování s předsedy příslušných oborových rad. Kontakty jsou uvedeny v informacích o příslušných oborech.

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  - dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

  - složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí,

  - případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

 • BODOVÉ HODNOCENÍ

  Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

 • DOKLAD O UKONČENÍ magisterského studijního programu

  Uchazeč odevzdá úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na oddělení pro vědeckou činnost spolu s přihláškou, nejpozději však do 30. 9. 2022 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat).

  Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

Poslední změna: 27. březen 2024 12:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: