Vědecké projekty

Vědecké projekty řešené na PedF UK

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2020


Projekty GA ČR a TA ČR

 • Program Start


  Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci tohoto projektu:

  Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ


  CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935


  - Návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia.

  - Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi.

  - Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).

  - Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.


  Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2020 - Zásady Programu Start.


  WEB výzvy START: https://cuni.cz/UK-10538.html

  V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI, případně Oddělení projektové podpory RUK. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz


  Pozn. Během začátku nového ak. roku je plánovaný informativní seminář pro doktorandy, mentory a žadatele o projekty v rámci výzvy OP START

  předpokládaný termín: 15.9.2020 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA 4 (dále jen Program ÉTA).


  Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU)

  č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.


  Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související

  s pandemií COVID-19.


  Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9:00 hodin a končí dnem 15. června 2020 v níže uvedené hodiny:


  • 16:30 hod. – pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;


  • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 

   • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá OVČ datovou schránkou)

  Prosíme o dodání přístupů do systému ISTA, případně .pdf finální návrh dokumentu zaslat na níže zmíněnou e-mailovou adresu do pátku 12.6.2020 pro zpracování a kontrolu.


  V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz


  Pozn.: Prosíme uchazeče o zpřístupění a přidělení práv v zadávacím systému ISTA pro pracovníka OVČ

 • Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejné soutěže na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.


  • Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2020.

  • Návrhy projektů je možné podávat do 7. 4. 2020 (nyní 4.5.2020)

  • Fakultní termín podání návrhů projektu je posunutý na 29.4.2020

  Více info zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-4/

  V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz


  POZOR! Změna!

  dovolujeme si touto cestou upozornit na důležitou zprávu od GA ČR, která  informuje o ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ SOUTĚŽE, A TO V SOUVISLOSTI SE ZCELA MIMOŘÁDNOU SITUACÍ, KTERÁ V SOUČASNÉ DOBĚ V ČESKÉ REPUBLICE PANUJE.


  Předsednictvo GAČR se rozhodlo vyjít maximálně vstříc všem řešitelům a rozhodlo o zrušení veřejných soutěží ve výzkumu vývoji a inovacích na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, standardních i mezinárodních bilaterálních, vyhlášených Grantovou agenturou dne 21. 2. 2020 v Obchodním věstníku (s počátkem soutěžní lhůty dne 22. 2. 2020 a koncem soutěžní lhůty dne 7. 4. 2020).


  Současně rozhodlo o neprodleném opětovném znovuvyhlášení všech těchto veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2021.


  Podmínky nově vyhlašovaných veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích budou identické s těmi, k jejichž zrušení došlo.


  Další informace spolu s přesnými pokyny naleznete na webu GA ČR: https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/ 


  Grantová agentura tímto krokem vychází vstříc žádosti velké části vědecké veřejnosti a zajistí přitom zákonné prodloužení soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů do

  4. 5. 2020, které by za současného znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebylo jinak možné. Předsednictvo Grantové agentury po důkladném zvážení a konzultaci s představiteli uchazečů o účelovou podporu základního výzkumu volí tuto cestu a tyto termíny. Bude tak zajištěno, jak faktické prodloužení možnosti podávat návrhy projektů zájemcům o podporu, tak i ukončení hodnoticí lhůty v původních termínech 2. 11. 2020 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR, resp. 1. 12. 2020 pro standardní grantové projekty a mezinárodní grantové projekty.


 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o zahájení TAČR Beta veřejné zakázky:


  [TITDMZV930] Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR


  Termín pro podání nabídek je: 25.02.2020


  Prohlédnout si ji můžete na adrese: https://pruvodce.beta.tacr.cz/index.html#/PublicTender/12496/1?  • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o zahájení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro Život – Podprogram 3 „Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy“

  Návrhy projektů lze podávat do 19.2.2020 v 7 výzkumných tématech.

  V každém z témat však může jedna instituce na jedno IČO podat pouze jeden návrh projektu, a to bez ohledu na to, zda v roli hlavního uchazeče, nebo spoluuchazeče. V případě podání více návrhů projektů pro některé z témat je v jeho rámci automaticky z veřejné soutěže vyloučena celá instituce.

  Více informací ohledně programu Prostředí pro život naleznete zde:

  https://www.tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Program_Prostredi_pro_zivot.pdf

  https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-verejna-soutez-prostredi/

  Fakultní termín pro podání návrhů projektu je 14.2.2019

  V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: , případně PhDr. Blanka Kovářová z rektorátního oddělení pro vědeckou činnost, tel. 224491440, e-mail:


 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže

  Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,

  experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.

  Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV),

  aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační,

  kulturní nebo technologické proměny.

  Jádro výzkumného týmu a metodický přístup by měly vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín.

  Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální

  nebo ekonomické dopady.

  Více informací zde:

  https://www.tacr.cz/program/program-eta/

  Lhůta pro podání návrhů projektů 19. 9. 2019 - 31. 10. 2019

  Termín vyhlášení výsledků 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020


 • Grantová agentura ČR (standardní, juniorské, mezinárodní a EXPRO projekty) - Informace k nově vyhlášeným veřejným soutěžím ve standardních, mezinárodních, juniorských a ERXPRO projektech na projekty s počátkem řešení od r. 2020 jsou k dispozici na https://gacr.cz/ i na https://cuni.cz/UK-9550.html


Informace z TA ČR:Poslední změna: 30. červen 2020 11:19 
Sdílet na: