Rigorózní řízení

Ke státní rigorózní zkoušce na PedF UK podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd. Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci


Konání státní rigorózní zkoušky se řídí:

Rigorózním řádem UK – platí od 1. 1. 2017

Pravidly pro organizaci SRZ na PedF UK – platí od 1. 10. 2017


Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let (čl. 4, odst. 10 RŘ UK) od podání přihlášky.


Čtyřletá lhůta pro vykonání státní rigorózní zkoušky se týká i přihlášek podaných před 1. 1. 2017 – podle článku 9, odst. 2, lze státní rigorózní zkoušku na základě přihlášky podané před účinností tohoto řádu konat nejpozději do čtyř let od jeho účinnosti, tj. do 1. 1. 2021. Nejzazší termín vykonání státní rigorózní zkoušky je tedy září 2020 (tj. přihlášku ke zkušebnímu termínu podat nejpozději v červnu 2020)


Poplatek za přihlášku od 1. 10. 2020: 8700 Kč (viz OPAD 31/2020 )

- variabilní symbol platby: 110093


Rigorózní řízení vyřizuje:

Mgr. Pavla Cibulková, , tel.: 221 900 230 - konzultace po předchozí domluvě


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:46 
Sdílet na: