Rigorózní řízení

Ke státní rigorózní zkoušce na PedF UK podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd. Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci


Konání státní rigorózní zkoušky se řídí:

Rigorózním řádem UK – platí od 1. 1. 2017

Pravidly pro organizaci SRZ na PedF UK – platí od 1. 10. 2017


Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let (čl. 4, odst. 10 RŘ UK) od podání přihlášky – platí pro přihlášky podané po 1. 1. 2017


Čtyřletá lhůta pro vykonání státní rigorózní zkoušky se týká i přihlášek podaných před 1. 1. 2017 – podle článku 9, odst. 2, lze státní rigorózní zkoušku na základě přihlášky podané před účinností tohoto řádu konat nejpozději do čtyř let od jeho účinnosti, tj. do 1. 1. 2021. Nejzazší termín vykonání státní rigorózní zkoušky je tedy září 2020 (tj. přihlášku ke zkušebnímu termínu podat nejpozději v červnu 2020)


Přihláška ke státní rigorózní zkoušce: poplatek 5800 Kč, variabilní symbol platby: 110093


Rigorózní řízení vyřizuje vedoucí studijního oddělení: 

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D., , tel.: 221 900 263

konzultace: čtvrtek 16.00–17.00 po předchozí domluvě


Poslední změna: 23. říjen 2017 14:25 
Sdílet na: