Průběh rigorózního řízení

1) UCHAZEČ PODÁ PŘIHLÁŠKU K RIGORÓZNÍMU ŘÍZENÍ (kdykoli během roku)

– 1x originál přihlášky

– zásadně prostřednictvím podatelny (odevzdat osobně / poslat poštou)

=> přihláška k řízení o SRZ je doručena dnem její registrace v podatelně fakulty

Formulář přihlášky


K PŘIHLÁŠCE NUTNO PŘILOŽIT:

 • doklad o zaplacení poplatku (přiložit složenku, doklad z banky, nebo výpis z elektronického bankovnictví s razítkem banky)

  Za přihlášku k rigorózní zkoušce se platí i v případě, že uchazeč žádá o uznání disertační práce jako rigorózní práce a doktorské zkoušky jako státní rigorózní zkoušky.

  Přihláška ke státní rigorózní zkoušce do 30. 9. 2023: poplatek 8700 Kč, variabilní symbol platby: 110093.

  Přihláška ke státní rigorózní zkoušce od 1. 10. 2023: poplatek 9300 Kč, variabilní symbol platby: 110093 viz Opatření děkana č. 15/2023.

 • ověřené kopie diplomu a vysvědčení o SZ nebo dodatku k diplomu (v případě kopie přihlášky již není třeba doklady o ukončení magisterského studia ověřovat).

  Pozn.: absolventi PedF nemusí mít doklady ověřené.


V PŘIHLÁŠCE VYPLNIT TAKÉ: (záleží na individuálních požadavcích uchazečů)

 • žádost o uznání státní doktorské zkoušky jako zkoušky rigorózní

 • žádost o uznání disertační nebo diplomové práce jako práce rigorózní – nutno respektovat:

  Rigorózní řád UK (čl. 8)


  Práce se odevzdává:

  a) v případě, že jste magisterské studium absolvoval/a na PedF UK, není nutné dodávat práci v tištěné podobě, rigorózní komise ji vidí v SISu (některé katedry Vás však přesto mohou požádat o dodání práce v kroužkové vazbě pro snažší čtení).

  b) v případě, že nejste absolventem PedF UK, je nutné doručit diplomovou / disertační práci (stačí v kroužkové vazbě) přímo na katedru, která bude o jejím uznání rozhodnovat.


  O uznání práce rozhoduje komise SRZ pro příslušný obor. Je-li diplomová či disertační práce uznána jako rigorózní, je uchazeč vyrozuměn.

  Pozn.: Musí se jednat se o diplomové nebo disertační práce, které odpovídají požadavkům na odbornou kvalitu vědecké práce. V případě diplomových prací se jedná zpravidla o práce klasifikované výborně a oceněné některou z udělovaných cen nebo publikované v odborném tisku, popř. s výsledky přednesenými na vědeckém fóru - vše nutno v přihlášce doložit). V případě disertační práce musí její téma a obsah odpovídat oboru, který uchazeč absolvoval v magisterském studiu a v rámci něhož se na SRZ hlásí.


2) RIGORÓZNÍ KOMISE NA KATEDŘE POSOUDÍ :

 • navržené téma

 • příp. žádost o uznání diplomové /disertační práce, státní doktorské zkoušky nebo obojího


Nelze-li na fakultě konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením – viz Rigorózní řád UK, čl. 3, odst. 5


UPOZORNĚNÍ: pouhé neuznání diplomové či disertační práce neznamená, že na katedře není možné rigorózní řízení konat, v tomto případě se poplatek nevrací.


3) PŘEDSEDA RIGORÓZNÍ KOMISE SDĚLÍ UCHAZEČI BLIŽŠÍ INFORMACE

= schválení navrženého tématu rigorózní práce, uznání diplomové/disertační práce jako práce rigorózní, tematické okruhy k jednotlivým předmětům rigorózní zkoušky, složení komise atd.


4) UCHAZEČ SE PŘIHLÁSÍ K TERMÍNU STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY A K OBHAJOBĚ RIGORÓZNÍ PRÁCE

POZNÁMKA: POKUD JE UCHAZEČI UZNÁNA:

a) diplomová / disertační práce => přihlásí se pouze k státní rigorózní zkoušce (zaškrtne v přihlášce)

b) státní doktorská zkouška, ale práce nikoli => přihlásí se pouze k obhajobě nově zpracované rigorózní práce (zaškrtne v přihlášce)

c) jak disertační práce, tak i státní doktorská zkouška => přihlášku ke zkušebnímu termínu již nepodává


UCHAZEČ ODEVZDÁ:


Termíny konání státních rigorózních zkoušek a termíny pro podání přihlášky ke zkušebnímu termínu jsou dány harmonogramem příslušného akademického roku zveřejněném v sekci "opatření děkana" na úřední desce fakulty.


Nedoporučujeme podávat současně přihlášku k rigoróznímu řízení a přihlášku ke zkušebnímu termínu, zejména těsně před ukončením lhůty pro podání přihlášky ke zkušebnímu termínu. (Přihláškou ke státní rigorózní zkoušce se řízení zahajuje a jsou na ni vázány jiné lhůty, zatímco přihláškou ke zkušebnímu termínu již v řízení evidovaný uchazeč oznamuje, že se hlásí ke konkrétnímu termínu zkoušky. Pokud jsou podány obě přihlášky současně, nelze jejich zpracování z časových důvodů vždy zajistit tak, aby uchazeč mohl konat zkoušku v nejbližším zkušebním termínu).


 • RIGORÓZNÍ PRÁCI

Dle Pravidel pro organizaci SRZ na PedF se práce odevzdává pouze v elektronické podobě.

Návod k vložení do SIS

POZOR: došlo k vypuštění "v Praze" v názvu univerzity => změna vzoru titulní strany práce atp. – viz Opatření děkana č. 38/2020 O podrobnostech závěrečné práce a Příloha č. 3 – Rigorózní práce

Formální náležitosti práce


V případě uznání diplomové /disertační práce:

 • na začátek se vloží titulní list s nadpisem "Rigorózní práce" (budou tedy 2 obdobné titulní listy - rigorózní a diplomová /disertační práce)5) SLAVNOSTNÍ PROMOCE A PŘEDÁNÍ TITULU PhDr. (doktor filozofie)

Diplom si absolvent přebírá na slavnostní promoci (od 1. 1. 2016 bezplatná).


Informace o převzetí diplomu bez promoce


Poslední změna: 26. září 2023 14:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: