Průběh rigorózního řízení

1) UCHAZEČ PODÁ PŘIHLÁŠKU K RIGORÓZNÍMU ŘÍZENÍ (kdykoli během roku)

– 1x originál přihlášky: Formulář přihlášky k rigoróznímu řízení

– zásadně prostřednictvím podatelny fakulty (odevzdat osobně / poslat poštou) – přihláška je doručena dnem její registrace v podatelně.K PŘIHLÁŠCE NUTNO PŘILOŽIT:

 • doklad o zaplacení poplatku (přiložit složenku, doklad z banky, nebo výpis z elektronického bankovnictví s razítkem banky)

  Za přihlášku k rigoróznímu řízení se platí i v případě, že uchazeč žádá o uznání disertační práce jako rigorózní práce a doktorské zkoušky jako státní rigorózní zkoušky.

  Poplatek za přihlášku k rigoróznímu řízení

 • ověřené kopie diplomu a vysvědčení o SZ nebo dodatku k diplomu (v případě kopie přihlášky již není třeba doklady o ukončení magisterského studia ověřovat).

  Pozn.: absolventi PedF nemusí mít doklady ověřené.


V PŘIHLÁŠCE VYPLNIT TAKÉ: (záleží na individuálních požadavcích uchazečů)

 • žádost o uznání státní doktorské zkoušky jako zkoušky rigorózní

 • žádost o uznání disertační nebo diplomové práce jako práce rigorózní – nutno respektovat:

  Rigorózní řád UK (čl. 8)


  Práce se odevzdává:

  a) v případě, že jste magisterské studium absolvoval/a na PedF UK, není nutné dodávat práci v tištěné podobě, rigorózní komise ji vidí v SISu (některé katedry Vás však přesto mohou požádat o dodání práce v kroužkové vazbě pro snažší čtení).

  b) v případě, že nejste absolventem PedF UK, je nutné doručit diplomovou / disertační práci (stačí v kroužkové vazbě) přímo na katedru, která bude o jejím uznání rozhodnovat.


  O uznání práce rozhoduje komise SRZ pro příslušný obor. Je-li diplomová či disertační práce uznána jako rigorózní, je uchazeč vyrozuměn.

  Pozn.: Musí se jednat se o diplomové nebo disertační práce, které odpovídají požadavkům na odbornou kvalitu vědecké práce. V případě diplomových prací se jedná zpravidla o práce klasifikované výborně a oceněné některou z udělovaných cen nebo publikované v odborném tisku, popř. s výsledky přednesenými na vědeckém fóru – vše nutno v přihlášce doložit). V případě disertační práce musí její téma a obsah odpovídat oboru, který uchazeč absolvoval v magisterském studiu a v rámci něhož se na SRZ hlásí.


2) RIGORÓZNÍ KOMISE NA KATEDŘE POSOUDÍ :

 • navržené téma

 • příp. žádost o uznání diplomové /disertační práce, státní doktorské zkoušky nebo obojího


Nelze-li na fakultě konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením – viz Rigorózní řád UK, čl. 3, odst. 5


UPOZORNĚNÍ: pouhé neuznání diplomové či disertační práce neznamená, že na katedře není možné rigorózní řízení konat, v tomto případě se poplatek nevrací.


3) PŘEDSEDA RIGORÓZNÍ KOMISE SDĚLÍ UCHAZEČI BLIŽŠÍ INFORMACE

= schválení navrženého tématu rigorózní práce, uznání diplomové/disertační práce jako práce rigorózní, tematické okruhy k jednotlivým předmětům rigorózní zkoušky, složení komise atd.


4) UCHAZEČ SE PŘIHLÁSÍ K TERMÍNU STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY A K OBHAJOBĚ RIGORÓZNÍ PRÁCE

POZNÁMKA: POKUD JE UCHAZEČI UZNÁNA:

a) diplomová / disertační práce => přihlásí se pouze k státní rigorózní zkoušce (zaškrtne v přihlášce)

b) státní doktorská zkouška, ale práce nikoli => přihlásí se pouze k obhajobě nově zpracované rigorózní práce (zaškrtne v přihlášce)

c) jak disertační práce, tak i státní doktorská zkouška => přihlášku ke zkušebnímu termínu již nepodává


UCHAZEČ ODEVZDÁ:


Termíny konání státních rigorózních zkoušek a termíny pro podání přihlášky ke zkušebnímu termínu SRZ jsou dány harmonogramem příslušného akademického roku zveřejněném v sekci "opatření děkana" na úřední desce fakulty.


Nedoporučujeme podávat současně přihlášku k rigoróznímu řízení a přihlášku ke zkušebnímu termínu SRZ, zejména těsně před ukončením lhůty pro podání přihlášky ke zkušebnímu termínu. Zatímco přihláškou k rigoróznímu řízení se proces zahajuje a jsou na ni vázány jiné lhůty, přihláškou ke zkušebnímu termínu SRZ již evidovaný uchazeč oznamuje, že se hlásí ke konkrétnímu termínu státní rigorózní zkoušky. Pokud jsou podány obě přihlášky současně, nelze jejich zpracování z časových důvodů vždy zajistit tak, aby uchazeč mohl konat zkoušku v nejbližším zkušebním termínu.


 • RIGORÓZNÍ PRÁCI

Dle Pravidel pro organizaci SRZ na PedF se práce odevzdává pouze v elektronické podobě.

Návod k vložení do SIS

Opatření děkana č. 38/2020 O podrobnostech závěrečné práce a Příloha č. 3 – Rigorózní práce

Formální náležitosti práce


V případě uznání diplomové /disertační práce:

 • na začátek se vloží titulní list s nadpisem "Rigorózní práce" (budou tedy 2 obdobné titulní listy - rigorózní a diplomová /disertační práce)5) SLAVNOSTNÍ PROMOCE A PŘEDÁNÍ TITULU PhDr. (doktor filozofie)

Diplom si absolvent přebírá na slavnostní promoci.


Informace o převzetí diplomu bez promoce


Poslední změna: 29. duben 2024 10:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: