Stipendia

Přehled stipendií

Zde naleznete přehled a krátký popis všech stipendií, které je možné na fakultě získat. V první části se jedná o stipendia, která může získat student/studentka v bakalářských a magisterských programech. Níže pak naleznete stipendia, která mohou získat studenti/studentky doktorských programů.


Základní legislativní dokumenty naleznete zde:

Stipendia: Druhy stipendií, základní informace.

Pravidla pro přiznávání stipendií na PedF platná od 1. 10. 2017.

Základní přehled

Typ stipendia

Uděluje

Může získat

Žádost

Za vynikající studijní výsledky

Fakulta

Bc., Mgr., NMgr.

Uděluje se automaticky

Za vynikající studijní výsledky v bakalářském studiu

Fakulta

NMgr.

Ubytovací

Rektorát

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Sociální (univerzitní)

Rektorát

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Sociální (fakultní)

Fakulta

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Za výzkumné či sportovní působení

Fakulta

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Agon (závěrečné práce)

Fakulta

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Studentské pomocné síly

Fakulta

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Studentský grant

Fakulta

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Mimořádná cena děkana

Fakulta

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Stipendium na MA v zahraničí

Fakulta

Bc.

Stipendium na podporu studia v zahraničí

Fakulta

Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.

Stipendium za včasné ukončení doktorského studia

Fakulta

Ph.D.

Uděluje se automaticky

Stipendium za výbornou práci v doktorském studiu

Fakulta

Ph.D.

Stipendium Karla Janečka

Nadace Karla Janečka

Ph.D.


Pro studenty bakalářského a magisterského studia

Za vynikající studijní výsledky

Řídí se tímto předpisem, konkrétně vše najdete v článku 2


Základní podmínkou pro přiznání prospěchového stipendia je řádný zápis do aktuálního úseku studia a získání 60 kreditů v předchozím úseku téhož studia, přičemž za uznané kontroly studia předmětů se započítává celkem nejvýše 10 kreditů. Rozšiřující podmínkou je též dosažení hodnoty ukazatele podle odst. 1 nejvýše 1,50.


Rozmezí částek, které budou vyplaceny jsou známé vždy každý rok v říjnu.

Za vynikající studijní výsledky v bakalářském studiu

Řídí se tímto předpisem, konkrétně vše najdete v článku 3.

Pokud jste absolvovali bakalářské studium s vyznamenáním, tak na naší fakultě můžete obdržet stipendium za vynikající dosažené výsledky. Stačí si podat žádost na studijní oddělení. Pokud jste bakalářské studium absolvovali mimo naší fakultu, tak společně se žádostí doručte i potvrzení o absolvování s vyznamenáním. Pokud jste absolvovali naší fakultu, zjistíme si vše sami ze SIS.


Ubytovací

Veškeré informace o ubytovacím stipendiu naleznete na univerzitních stránkách.

Sociální (univerzitní a fakultní)

Univerzitní sociální stipendium

Podrobné podmínky i návod, jak o stipendium požádat, naleznete zde.

Fakultní sociální stipendium

Řídí se tímto předpisem


Fakulta pomáhá studentům, kteří by si jinak studium nemohli dovolit, a tak je možné si zažádat o speciální fakultní stipendium.

Celková výše fakultního stipendia je 4000 Kč měsíčně a vyplácí se měsíčně.

Abyste na stipendium mohli dosáhnout, musíte splňovat následující podmínky:


 • Pobírat univerzitní sociální stipendium

 • Pokud jste v prvním ročníku, tak mít zapsané předměty alespoň za 25 kreditů

 • Pokud jste ve vyšším ročníku, tak musíte mít za každý předcházející úsek studia splněné předměty minimálně za 50 kreditů.


Žádost doručte studijním proděkanům/proděkankám společně s potvrzením o tom, že pobírát univerzitní sociální stipendium.

Za výzkumné či sportovní působení

Řídí se tímto předpisem, konkrétně vše najdete v článku 4.

Toto stipendium slouží jako odměna studentům, kteří reprezentují fakultu na sportovních závodech, uměleckých soutěžích nebo zaznamenali úspěch na vědeckých konferencích.


Toto stipendium můžete obdržet z těchto důvodů:

 • za reprezentaci fakulty prostřednictvím vynikajících vědeckých, výzkumných nebo uměleckých výsledků,

 • za účast na vědeckých konferencích,

 • za účast na exkurzích, je-li výstupem této účasti tvůrčí výsledek,

Agon

Řídí se tímto předpisem, konkrétně vše najdete v článku 5.

Stipendium Agon slouží pro odměňování výborných závěrečných, seminárních či jiných prací. O Agon pro studenta může žádat vedoucí záverečné práce nebo vyučující v jehož předmětu je práce napsána. Pokud máte zájem o Agon, kontaktujte svého vyučujícího či vedoucího bakalářské nebo diplomové práce.


Studentské pomocné síly

Řídí se tímto předpisem, konkrétně vše najdete v článku 8.


Studentské pomocné síly pomáhají jednotlivým pracovištím s různými úkoly a zapojují se tak bezprostředně do fungování fakulty ať už v rámci odborné nebo administrativní činnosti.

Pokud se chcete stát studentskou pomocnou silou, kontaktujte některého z vedoucích kateder nebo oddělení děkanátu.


Studentský grant

Řídí se tímto předpisem, konkrétně vše najdete v článku 9.


Toto stipendium slouží především na podporu vědecké a další odborné činnosti našich studentů.

Podat grant můžete, pokud studujete jakékoliv pregraduální studium

Termíny jsou vyhlášeny do konce ledna komisí pro studentské granty, následně se můžete přihlásit se svými projekty.

Mimořádná cena děkana

Řídí se tímto předpisem, konkrétně vše najdete v článku 11.


Stipendium, které může sahat až do výše 100 000 Kč, je udělováno za zcela mimořádných důvodů (záchrana života a zdraví, mimořádný přínos pro fakultu apod.)

Přiznává děkan v kooperaci s akademickým senátem.

Stipendium profesora Heluse (M.A. v zahraničí)

Řídí se tímto předpisem


Fakulta přispívá studentům, kteří se rozhodli pokračovat v navazujícím magisterském studiu na některé z prestižních univerzit světa a chtěli by dále spolupracovat s naší fakultou.


Maximální možná částka je 100 000 Kč.


Žádost doručte k rukám studijních proděkanů/proděkanek a měla by obsahovat:

 • Potvrzení o přijetí na univerzitu

 • Konkretizace spolupráce s PedF UK

 • rozpis finančních nákladů


Stipendium uděluje děkan na základě doporučení komise.

Stipendium na podporu studia v zahraničí

Řídí se tímto předpisem, konkrétně vše najdete v článku 12.


Toto stipendium pomáhá našim studentům, kteří absolvují zahraniční pobyt (např. v rámci meziuniverzitní dohody), s výdaji, které jsou s těmito cetami spojené.

Navrhuje proděkanka pro zahraniční vztahy.

Pro studenty doktorského studia

Stipendium za včasné ukončení doktorského studia

Abychom motivovali naše doktorandy včas ukončit své studium, tak fakulta uděluje stipendium ve výši 30 000,- každému doktorandovi, který ukončí ve standardní době své studium. Stipendium je vypláceno automaticky.

Stipendium za výbornou práci v doktorském studiu

V rámci doktorského studia je možné získat od vedoucího katedry/ústavu odměnu za práci navíc, kterou odvedete ať už v rámci odborné nebo administrtivní činnosti. Pokud o toto stipendium máte zájem, kontaktujte vedoucího pracoviště.

Stipendium Karla Janečka pro akademický rok 2022/23

Během doktorského studia máte díky Karlu Janečkovi možnost získat stipendium ve výši 10 368 Kč měsíčně.


Stipendium v akademickém roce 2022/2023 je určeno dvěma studentům, kteří jsou přijati k doktorskému studiu nebo jsou již doktorandy na Pedagogické fakultě UK, v magisterském studiu dosáhli výborných výsledků a splnili individuální studijní plán v akademické roce 2021/2022 s hodnocením A


Podání žádosti o stipendijní příspěvek musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis

 • dosavadní studijní, vědecké či umělecké výsledky

 • doporučení představitele příslušné katedry PedF UK, včetně případného závazku zaměstnat studenta na částečný úvazek po dobu řešení projektu

 • záměr projektu, jeho přínos, soulad s hodnotami Nadace Lilie & Karla Janečkových

 • závazek studenta, že v případě udělení stipendia bude studium a řešení projektu jeho hlavní pracovní náplní po dobu vyplácení příspěvku


Žádosti o stipendium lze podávat během dubna prostřednictvím podatelny. Výsledky a anotace projektů najdete v květnu na stránkách fakulty.


Více infrmací zde.
Poslední změna: 29. květen 2024 17:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: