Studentské granty

Upřesněné požadavky k návrhům studentských grantů

Stipendium ve formě studentského grantu může být přiznáno jako finanční podpora realizace odborné činnosti studenta na základě předloženého grantového projektu v souladu s čl. 7 a 9 Pravidel pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.


Grantovým projektem (dále jen projekt) rozumíme projekt, který je financován z prostředků Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen PedF UK) určených na stipendia, a který je doporučen Komisí pro studentské granty (dále jen Komise SG) děkanovi PedF UK k financování. Za účelné využití stipendia zodpovídá student nebo vedoucí studentského řešitelského týmu, kterému je financování projektu (stipendium) přiděleno, a tutor studenta nebo studentského řešitelského týmu. Komise SG financování projektů pouze doporučuje, rozhodnutí o přiznání či nepřiznání navrženého stipendia a jeho výši vydává bez zbytečného odkladu děkan PedF UK. Příjemcem studentského grantu může být student PedF UK nebo vedoucí studentského řešitelského týmu, který studuje bakalářské, magisterské, navazující magisterské nebo doktorské studium v prezenční či kombinované formě.


Předkládání projektů probíhá dvakrát ročně, a to v podzimním termínu, tj. 1. listopadu a letním termínu, tj. 1. března, s následným projednáním Komisí SG do 30. listopadu, resp. 31. března téhož roku.


Podmínky pro přiznání studentského grantu Komisí SG jsou následující:


• Projekt se odevzdává v písemné formě k rukám předsedy Komise SG, musí obsahovat název, jméno a příjmení navrhovatele (studenta), resp. vedoucího studentského řešitelského týmu, ročník a typ studia, kontaktní poštovní adresu, e-mail a podpis navrhovatele, resp. vedoucího studentského řešitelského týmu.

• Projekt je obvykle plánován na jeden rok.

• Projekt musí obsahovat jednoznačně definovaný cíl činnosti studenta či studentského řešitelského týmu, navrhovaný postup k jeho dosažení včetně metodiky, údaje o dosavadní činnosti a výsledcích studenta, resp. studentského řešitelského týmu v dané oblasti, popis a strukturu studentského řešitelského týmu (je-li relevantní), položkový rozpočet, časový harmonogram plnění projektu a jasně definovaný, doložitelný a časově určený výstup, např. výstava, sbírka, vědecká či odborná publikace, databáze, videozáznam, manuál, archiv apod.

• Rozpočet projektu musí být položkově strukturovaný a jednoznačně definovaný, nesmí obsahovat žádné smluvní náklady na mzdy ani náklady na režie pracovišť PedF UK.

• Student, resp. studentský řešitelský tým, musí v rámci předloženého projektu prokázat způsobilost věcně, uceleně a přesvědčivě argumentovat ve prospěch vlastního návrhu projektu.


K návrhu projektu se vždy vyjadřuje tutor, tj. pedagogický nebo vědecký pracovník z PedF UK, který písemně předkládá vyjádření posuzující kvalitu projektu po věcné i metodické stránce, zaručuje připravenost studenta, resp. studentského řešitelského týmu k úspěšné realizaci projektu a navrhuje harmonogram vyplácení stipendia. Tutor studentského grantu plní roli garanta a v případě přiznání stipendia dohlíží také na jeho účelné čerpání v souladu s návrhem projektu. Vyjádření tutora musí být součástí návrhu projektu.


Při posuzování projektů se Komise SG řídí následujícími hodnotícími kritérii:

a) jasně definovaný cíl, účel projektu a jeho výstupy,

b) jasně strukturovaný a specifikovaný rozpočet,

c) preference grantových projektů didaktického nebo badatelského charakteru.


Studentský grant není určen k získání stipendia pro plnění studijních povinností daných studijním plánem, včetně zpracování závěrečných prací. U výstupů je třeba označit, že byly vytvořeny s podporou studentského grantu PedF UK za daný rok.


Komise SG min. 1x ročně kontroluje splnění plánovaných výstupů v projektech, např. formou veřejného vystoupení či veřejné obhajoby a dává děkanovi písemnou zprávu o plnění v minulosti přidělených studentských grantů. Podklady pro zprávu připravuje student nebo studentský řešitelský tým ve spolupráci s tutorem.V Praze 29. 5. 2018
Poslední změna: 31. květen 2018 18:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: