Úřední deska

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

33/2017 Jednorázové stipendium pro doktorandy
32/2017 Doktorandská stipendia 2017
31/2017 Stipendium na zdravotní pojištění
30/2017 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2017
29/2017 Provozní a výpůjční řád Knihovny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
28/2017 Příloha 2: Řídicí struktura Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
28/2017 Příloha 1: Organizační struktura Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
28/2017 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
27/2017 Plánované uzavření Ústřední knihovny PedF v roce 2018
26/2017 Příloha č.1 Doplnění počtu přijatých uchazečů
26/2017 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016
25/2017 Změna harmonogramu hodnocení výuky studenty za letní semestr 2016/2017
24/2017 Metodika rozdělení nepřímých nákladů fakulty – stanovení výše fakultní režie
23/2017 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2017/18
22/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018
21/2017 Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2016/2017
20/2017 Přílohy č. 1 Formulář k registraci do rejstříku neformálních fakultních spolků
20/2017 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků
19/2017 Příloha č. 1 Formulář k registraci do rejstříku fakultních spolků
19/2017 Fakultní studentské spolky
18/2017 Opatření děkana k organizaci fakultních akcí
17/2017 K použití taxislužby
16/2017 Příloha č. 1 Harmonogram akademického roku 2016/2017
16/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/2017
15/2017 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2017/2018 ve vybraných oborech
14/2017 K zásadám akvizice informačních zdrojů na Pedagogické fakultě
13/2017 Stanovení výše úhrad od studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
12/2017 Příloha č. 4 - Rigorózní práce
12/2017 Příloha č. 3 - Diplomová práce
12/2017 Příloha č. 2 - Disertační práce
12/2017 Příloha č. 1 - Bakalářská práce
12/2017 Změna příloh Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015)
11/2017 Nahlížení do materiálů
10/2017 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK
9/2017 Zrušení opatření děkana
8/2017 K plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2017
7/2017 Stanovení výše režijních nákladů při přípravě a podávání grantových projektů pro oblast vědy a výzkumu
6/2017 Příloha č. 5 Formulář pro vypracování závěrečné zprávy ze zahraniční cesty
6/2017 Příloha č. 4 Smlouva o úhradě nákladů pro osobu, která není v zaměstnaneckém poměru
6/2017 Příloha č. 3 Povolení k použití soukromého vozidla
6/2017 Příloha č. 2 Cestovní příkaz b)
6/2017 Příloha č. 2 Cestovní příkaz a)
6/2017 Příloha č. 1 Žádost o povolení zahraniční pracovní cesty
6/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK
5/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/2017
4/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/2017
3/2017 Harmonogram organizace přijimacího řizení pro rok 2017/18
2/2017 Veřejné zakázky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
01/2017 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2017 (veřejnosti nepřístupné)

Informace tajemníka fakulty

07/2017 Dodatek č. 1 k Provoznímu pokynu č. 5/2014 Oběh dokladů a řídící kontrola
06/2017 Ukončení provozu dětského koutku v prostorách Pedagogické fakulty
05/2017 Příloha č. 1_Nákupní košík kancelářských potřeb
05/2017 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
04/2017 Pravidla pořádání a podpory fakultních akcí a konferencí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
03/2017 Stanovení výše fakultní režie PedF UK dle výsledku hospodaření za rok 2016
02/2017 Provozní řád archivu studijního oddělení a depozitáře ústřední knihovny
01/2017 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000 Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000 Kč bez DPH pro stavební práce

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

10/2017 Harmonogram SZZ pro zimní období akademického roku 2017/18
07/2017 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 04. - 22. 09. 2017 (podzimní termín)
07/2017 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 4.–15. 9. 2017
05/2017 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 22. 05. - 02. 06. 2017 (letní termín)
05/2017 Harmonogram SZZ pro podzimní období akademického roku 2016/17
02/2017 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2016/17

Výzvy pro studenty

10/2017 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 04. 10. 2017)
09/2017 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2017/2018 (ze dne 08. 09. 2017)
02/2017 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 24. 02. 2017)

Nedoručená rozhodnutí

11/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (listopad)
11/2017 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (listopad)
11/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (listopad)
10/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (říjen)
10/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (říjen)
10/2017 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – po přezkumu (září)
10/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (září)
09/2017 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (září)
08/2017 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (Červenec)
08/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Srpen)
07/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Červenec)
06/2017 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (květen)
06/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení/oddělení pro vědeckou činnost (Červen)
05/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Květen)
04/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Duben)
03/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Březen)
02/2017 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky (31.3.2017)
01/2017 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (Leden)

Výběrová řízení - personální

10/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry rusistiky a lingvodidaktiky
10/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na katedře pedagogiky
10/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře chemie a didaktiky chemie
09/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře české literatuty
09/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek ÚPRPŠ
08/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Centra školského managementu
08/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu
08/2017 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pedagogiky
08/2017 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře chemie a didaktiky chemie
07/2017 Výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek do Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
07/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře tělesné výchovy
07/2017 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků Centra školského managementu
07/2017 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu
07/2017 Výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře české literatury
07/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře tělesné výchovy
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry informačních technologií a technické výchovy
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry chemie a didaktiky chemie
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře chemie a didaktiky chemie
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího střediska informačních technologií
05/2017 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře tělesné výchovy
05/2017 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství
05/2017 Výběrové řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře chemie a didaktiky chemie
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry informačních technologií a technické výchovy
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry chemie a didaktiky chemie
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího střediska informačních technologií
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry výtvarné výchovy
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místra knihovníka bibliografa - vedoucího/vedoucí ústřední knihovny
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místra správce budov - vedoucího TPO pro Prahu
02/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry anglického jazyka a literatury
02/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře primární pedagogiky
02/2017 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí katedry výtvarné výchovy
01/2017 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře speciální pedagogiky
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře germanistiky
01/2017 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí katedry anglického jazyka a literatury
01/2017 Výběrové řízení na místo knihovníka bibliografa - vedoucí/ho ústřední knihovny
01/2017 Výběrové řízení na místo správce budov
01/2017 Výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek na katedře primární pedagogiky

Obecné informace

03/2017 Složení vedení Pedagogické fakulty, Univerzity Karlovy

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

03/2017 Habilitační a profesorská jmenovací řízení

Poplatky za studium

02/2017 Výše poplatků za studium na UK pro akademický rok 2017/2018

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

03/2017 SDZ a obhajoby disertačních prací

Senát - materiály k projednání

04/2017 Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě UK
04/2017 Pravidla pro organizaci studia na Pedagogické fakultě UK
04/2017 Statut Pedagogické fakulty UK
04/2017 Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UK
04/2017 Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UK
04/2017 Tabulka k Výroční zprávě z hospodaření 2016
04/2017 Disciplinární řád
04/2017 Jednací řád vědecké rady
04/2017 Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky
04/2017 Tabulky k Výroční zprávě z hospodaření 2016
04/2017 Komentář k Výroční zprávě z hospodaření 2016

Zápisy z jednání kolegia děkana

11/2017 Zápis kolegium 24. 10. 2017
10/2017 Zápis kolegium 10. 10. 2017

Termíny zasedání akademického senátu

10/2017 Termíny zasedání akademického senátu

Termíny zasedání vědecké rady

10/2017 Termíny zasedání VR PedF UK v akademickém roce 2017/18

Termíny zasedání kolegia děkana

10/2017 Termíny zasedání kolegia děkana

Termíny zasedání komise pro fakultní Agon

10/2017 Agon – výzva pro říjen 2017
Poslední změna: 30. červen 2017 10:42 
Sdílet na: