Úřední deska

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2012

Opatření děkana

17/2012 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2012
16/2012 Kterým je upraveno zpracovávání znaleckých posudků a poskytování odměny za jejich vypracování
15/2012 K uskutečňování programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě v Praze, Pedagogické fakultě
15/2012 Příloha č. 1 ke Smlouvě o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání
15/2012 Smlouva o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání - doplňující a rozšiřující studium
14/2012 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2012/2013 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řádu přijímacího řízení
13/2012 K organizačním změnám a změně Organizačního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
12/2012 Příloha k opatření děkanky č.12 /2012 k doplňovacímu přijímacímu řízení pro akademický rok 2012/13 - Seznam studijních programů a oborů, ve kterých se snižuje bodová hranice pro přijetí
12/2012 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2012/2013 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řádu přijímacího řízení
11/2012 Harmonogram akademického roku 2012/2013
10/2012 Odpisový plán Pedagogické fakulty UK.
9/2012 O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek.
8/2012 Pravidla přidělování finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna (tzv. sabatiklů) na Pedagogické fakultě UK/Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků (tzv. sabatikly) pro zimní semestr 2012/2013.
7/2012 K čerpání dovolené na zotavenou zaměstnanci Pedagogické fakulty UK v roce 2012
6/2012 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2012/2013
5/2012 Statut odborného časopisu Pedagogika
4/2012 K provedení čl. 10 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze - Řád přijímacího řízení – nahlížení uchazečů do svých materiálů, rozhodných pro přijetí ke studiu, podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vys. školách
2/2012 K organizačním změnám, změnám v řízení složek děkanátu a změně Organizačního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
08/2012 Příloha k opatření děkanky č.12 /2012 k doplňovacímu přijímacímu řízení pro akademický rok 2012/13 - Seznam studijních programů a oborů, ve kterých se snižuje bodová hranice pro přijetí
01/2012 Oprava a doplnění Harmonogramu akademického roku 2011/2012 na UK v Praze, Pedagogické fakultě pro prezenční i kombinovanou formu studia (PS, KS) viz Opatření děkana č. 12/2011, čj. 13176/2011 z 25. 7. 2011

Informace tajemníka fakulty

09/2012 Provozní pokyn č. 4/2012 - Pravidla počítačové sítě PedF UK (Nahrazen PPT č. 7/2013 ze dne 24.9. 2013)
09/2012 Provozní pokyn č. 3/2012 - Provozní řád počítačové studovny R 110 (Nahrazen PPT č. 3/2014 ze dne 22.9. 2014)
05/2012 Provozní pokyn č. 2/2012 - Řád autoprovozu (Nahrazen PPT č. 10/2013 ze dne 20.12. 2013)

Harmonogram akademického roku

07/2012 Harmonogram akademického roku 2012/2013

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

12/2012 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu - 14. 01. - 25. 01. 2013 (zimní termín)
07/2012 Státní rigorózní zkoušky 3. 9. - 7. 9. 2012
04/2012 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu

Výzvy pro studenty

11/2012 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 05. 11. 2012)
10/2012 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 10. 10. 2012)
09/2012 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2012/2013
03/2012 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 26. 03. 2012)

Nedoručená rozhodnutí

12/2012 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(28.2.2013)
08/2012 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(30.11.2012)
08/2012 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.10.2012)
07/2012 Nedoručená rozhodnutí - Oddělení pro vědu
07/2012 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(27.9.2012)
06/2012 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (31.5.2012)
06/2012 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (30.4.2012)
05/2012 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.8.2012)
04/2012 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (30.3.2012)
04/2012 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(29.6.2012)
03/2012 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky(31.5.2012)
02/2012 Nedoručená rozhodnutí z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení
02/2012 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK - poplatky

Výběrová řízení - personální

07/2012 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů katedry výtvarné výchovy - dodatek
06/2012 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů katedry výtvarné výchovy
06/2012 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta katedry tělesné výchovy
05/2012 Na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře tělesné výchovy
05/2012 Na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře výtvarné výchovy (3 místa)
03/2012 Oznámení výsledku výběrového řízení na místo odborného asistenta na katedře pedagogiky
01/2012 Na místo odborného asistenta na katedře pedagogiky

Veřejné zakázky

05/2012 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK pro veřejnou zakázku s názvem " Univerzita Karlova v Praze – Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR v letech 2012 – 2018"
03/2012 Odpovědi na otázky zaslané k VZ: Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR v letech 2012 – 2018.
03/2012 Univerzita Karlova v Praze – Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR v letech 2012 – 2018

Výroční zprávy fakulty

10/2012 Výroční zpráva 2011
03/2012 Bilanční zpráva 2003 - 2005
03/2012 Výroční zpráva 2008
03/2012 Výroční zpráva 2009
02/2012 Výroční zpráva 2010

Senát

12/2012 Vyhlášení voleb do AS PedF UK
10/2012 Vyhlášení voleb do AS PedF UK
10/2012 Vyhlášení termínu projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty
Poslední změna: 30. červen 2017 10:42 
Sdílet na: