Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2014

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
22/2014 Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací 1. 11. 2014
21/2014 Opatření k nakládání s finančními prostředky získanými z poplatků za studium v doktorských studijních programech realizovaných v cizím jazyce20. 10. 2014
20/2014 K organizačním změnám a změně Organizačního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze20. 10. 2014
19/2014 K organizačním změnám a změně organizačního řádu Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1. 10. 2014
18/2014 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2014 8. 10. 2014
17/2014 Oprava Opatření děkana č. 15/2014 č. j. 6436/201414. 08. 2014
16/2014 Příloha k Opatření děkanky č. 16/2014 7. 08. 2014
16/2014 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2014/2015 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze - řádu přijímacího řízení 7. 08. 2014
15/2014 Opatření děkana stanovující rámcová pravidla pro vědecko-výzkumné nebo studijní stáže zahraničních badatelů na PedF UK, hrazené žadateli z vlastních zdrojů 9. 07. 2014
14/2014 Opatření děkana stanovující rámec pravidel pro evidenci a řízení mezinárodních projektů podaných a schválených do konce roku 201330. 06. 2014
13/2014 Ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě („indexu“), elektronickým zápisům a elektronické evidenci studijních výsledků23. 06. 2014
12/2014 Harmonogram akademického roku 2014/201516. 06. 2014
11/2014 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2014/2015 na UK v Praze, Pedagogické fakultě pro prezenční i kombinovanou formu studia29. 05. 2014
10/2014 K provedení čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze – nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení podle § 50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách24. 04. 2014
9/2014 Ke stanovení výše poplatků a náhrady nákladů v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky10. 04. 2014
8/2014 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK v Praze10. 04. 2014
7/2014 Dodatek k opatření děkana č. 15/2013 k Harmonogramu akademického roku 2013/201411. 04. 2014
6/2014 Výše doktorandského stipendia 1. 03. 2014
5/2014 Opatření děkana k přípravě, organizaci a zveřejnění výsledků hodnocení výuky pro studenty pregraduálního studia na UK PedF v Praze27. 03. 2014
4/2014 Ustavení redakční rady fakultního webu Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1. 04. 2014
3/2014 Organizační řád Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1. 02. 2014
2/2014 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2014 (veřejnosti nepřístupné)22. 01. 2014
01/2014 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2014/201521. 01. 2014

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
12/2014 Provozní pokyn č. 7/2014 - Provozní řád prodejny Vydavatelství19. 12. 2014
12/2014 Provozní pokyn č. 6/2014 - Činnost TPO pro Prahu a Brandýs nad Labem19. 12. 2014
12/2014 Prvozní pokyn č. 5/2014 - Oběh dokladů a řídící kontrola18. 12. 2014
09/2014 Provozní pokyn č. 4/2014 - Ochrana zdraví a bezpečnost práce v prostorách fakulty24. 09. 2014
09/2014 Provozní pokyn č. 3/2014 - Provozní řád počítačové studovny R 13524. 09. 2014
07/2014 Provozní pokyn č. 2/2014 – Vymezující finanční pravidla a postupy v opatření děkana č. 14/2014 k finanční a účetní evidenci mezinárodních projektů schválených do konce roku 2013 2. 07. 2014
03/2014 Provozní pokyn č. 1/2014 - Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 3. 03. 2014

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
12/2014 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 12. - 31. 01. 2015 (zimní termín)19. 12. 2014
10/2014 Harmonogram SZZ pro zimní období 2014/1524. 10. 2014
07/2014 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 01. - 19. 09. 2014 (podzimní termín)24. 07. 2014
05/2014 Harmonogram SZZ pro podzimní období 2013/1416. 05. 2014
05/2014 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 12. 05. - 06. 06. 2014 (letní termín)12. 05. 2014
03/2014 Harmonogram státních závěrečných zkoušek 5. 03. 2014
01/2014 Období pro konání státní zkoušky24. 01. 2014
01/2014 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 2. 2. - 6. 2. 2015 8. 01. 2014
01/2014 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 06. - 24. 01. 2014 (zimní termín) 7. 01. 2014

Výzvy pro studenty

ČísloNázevÚčinnost
12/2014 Nedoručená rozhodnutí po přezkumu (1.12.2015) 1. 12. 2014
10/2014 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 02. 10. 2014) 2. 10. 2014
09/2014 Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 15. 9. 2014)26. 09. 2014
09/2014 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2014/2015 (ze dne 11. 9. 2014)11. 09. 2014
03/2014 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 05. 03. 2014) 5. 03. 2014

Termíny zasedání disciplinární komise

ČísloNázevÚčinnost
12/2014 Oznámení o uložení veřejné sankce10. 12. 2014

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy17. 12. 2014
12/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky17. 12. 2014
12/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky VŠ na katedře matematiky a didaktiky matematiky17. 12. 2014
12/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky VŠ na katedře pedagogiky17. 12. 2014
12/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistentů/asistentek a odborných asistentů/odborných asistentek na katedře psychologie16. 12. 2014
11/2014 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 5. 11. 2014
10/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy 31. 10. 2014
10/2014 Výběrové řízení na místo docenta/docentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky31. 10. 2014
10/2014 Výběrové řízení na místa asistentů /asistentek a odborných asistentů / asistentek na katedře psychologie31. 10. 2014
10/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/odborného asistenta na katedře výtvarné výchovy - dodatek 3. 10. 2014
09/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/odborného asistenta na katedře výtvarné výchovy30. 09. 2014
09/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/vedoucího střediska pedagogické praxe30. 09. 2014
09/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů na katedře českého jazyka 16. 09. 2014
09/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky 10. 09. 2014
08/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/odborného asistenta na katedře výtvarné výchovy 19. 08. 2014
08/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky – vedoucího/vedoucí střediska pedagogické praxe19. 08. 2014
07/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře anglického jazyka a literatury10. 07. 2014
07/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu10. 07. 2014
07/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky pro obor didaktika ruského jazyka, specializace ruský jazyk se zaměřením na fonetiku/morfologii10. 07. 2014
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře chemie a didaktiky chemie25. 06. 2014
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistentů/asistentek a odborných asistentů/odborných asistentek na katedře informačních technologií a technické výchovy25. 06. 2014
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře pedagogiky25. 06. 2014
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání25. 06. 2014
06/2014 Rozhodnutí děkanky fakulty k výběrovému řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství25. 06. 2014
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy20. 06. 2014
06/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborného asistenta/odborné asistentky a docenta/docentky na katedře speciální pedagogiky20. 06. 2014
05/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa lektora/lektorky v kabinetu výuky cizím jazykům26. 05. 2014
05/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře informačních technologií a technické výchovy22. 05. 2014
05/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře germanistiky 9. 05. 2014
05/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře českého jazyka 5. 05. 2014
05/2014 Výběrové řízení na místo asistentů/asistentek na katedře informačních technologií a technické výchovy 5. 05. 2014
05/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/ asistentky na katedře pedagogiky 5. 05. 2014
04/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy22. 04. 2014
04/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky pro obor logopedie na katedře speciální pedagogiky22. 04. 2014
04/2014 Výběrové řízení na místo docenta/docentky pro obor logopedie na katedře speciální pedagogiky22. 04. 2014
04/2014 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře chemie a didaktiky chemie22. 04. 2014
04/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu22. 04. 2014
04/2014 Výběrové řízení na místo asistenta/ asistentky na katedře anglického jazyka a literatury22. 04. 2014
04/2014 Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK17. 04. 2014
04/2014 Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství17. 04. 2014
03/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky centra školského managementu27. 03. 2014
03/2014 Výběrové řízení na místo lektora/lektorky v kabinetu výuky cizím jazykům, obor anglistika13. 03. 2014
02/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře primární pedagogiky21. 02. 2014
02/2014 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky Centra školského managementu PedF UK11. 02. 2014
02/2014 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře pedagogiky11. 02. 2014

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
03/2014 Poplatky spojené se studiem 2014/2015 6. 03. 2014
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: