Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2017

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
38/2017 Harmonogram hodnocení výuky studenty v doktorském studiu za akademický rok 2016/2017 28. 12. 2018
37/2017 Příloha č.5 Prohlášení o nahlédnutí do listinné verze disertační práce 6. 12. 2017
37/2017 Příloha č.4 Disertační práce 6. 12. 2017
37/2017 Příloha č.3 Rigorózní práce 6. 12. 2017
37/2017 Příloha č. 2 Diplomová práce 6. 12. 2017
37/2017 Příloha č.1 Bakalářská práce 6. 12. 2017
37/2017 O podrobnostech pro závěrečné práce 6. 12. 2017
36/2017 Tvorba a čerpání sociálního fondu 1. 12. 2017
35/2017 Prohlášení v závěrečných pracích odevzdávaných v elektronické formě23. 11. 2017
34/2017 Užívání prostor 5. nadzemního podlaží (4. patra) v budově v Rettigové22. 11. 2017
33/2017 Jednorázové stipendium pro doktorandy 2. 11. 2017
32/2017 Doktorandská stipendia 201730. 10. 2017
31/2017 Stipendium na zdravotní pojištění20. 10. 2017
30/2017 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2017 12. 10. 2017
29/2017 Provozní a výpůjční řád Knihovny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 5. 10. 2017
28/2017 Příloha 2: Řídicí struktura Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 1. 10. 2017
28/2017 Příloha 1: Organizační struktura Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 1. 10. 2017
28/2017 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 1. 10. 2017
27/2017 Plánované uzavření Ústřední knihovny PedF v roce 201813. 09. 2017
26/2017 Příloha č.1 Doplnění počtu přijatých uchazečů 9. 08. 2017
26/2017 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016 9. 08. 2017
25/2017 Změna harmonogramu hodnocení výuky studenty za letní semestr 2016/201730. 06. 2017
24/2017 Metodika rozdělení nepřímých nákladů fakulty – stanovení výše fakultní režie 1. 07. 2017
23/2017 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2017/1813. 06. 2017
22/2017 Harmonogram akademického roku 2017/201813. 06. 2017
21/2017 Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2016/2017 2. 06. 2017
20/2017 Přílohy č. 1 Formulář k registraci do rejstříku neformálních fakultních spolků22. 05. 2017
20/2017 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků22. 05. 2017
19/2017 Příloha č. 1 Formulář k registraci do rejstříku fakultních spolků22. 05. 2017
19/2017 Fakultní studentské spolky22. 05. 2017
18/2017 Opatření děkana k organizaci fakultních akcí22. 05. 2017
17/2017 K použití taxislužby16. 05. 2017
16/2017 Příloha č. 1 Harmonogram akademického roku 2016/2017 4. 05. 2017
16/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/2017 4. 05. 2017
15/2017 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2017/2018 ve vybraných oborech21. 04. 2017
14/2017 K zásadám akvizice informačních zdrojů na Pedagogické fakultě 7. 04. 2017
13/2017 Stanovení výše úhrad od studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 7. 04. 2017
12/2017 Příloha č. 4 - Rigorózní práce30. 03. 2017
12/2017 Příloha č. 3 - Diplomová práce30. 03. 2017
12/2017 Příloha č. 2 - Disertační práce30. 03. 2017
12/2017 Příloha č. 1 - Bakalářská práce30. 03. 2017
12/2017 Změna příloh Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015)30. 03. 2017
11/2017 Nahlížení do materiálů 30. 03. 2017
10/2017 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK 28. 03. 2017
9/2017 Zrušení opatření děkana17. 03. 2017
8/2017 K plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 201714. 03. 2017
7/2017 Stanovení výše režijních nákladů při přípravě a podávání grantových projektů pro oblast vědy a výzkumu14. 03. 2017
6/2017 Příloha č. 5 Formulář pro vypracování závěrečné zprávy ze zahraniční cesty 1. 03. 2017
6/2017 Příloha č. 4 Smlouva o úhradě nákladů pro osobu, která není v zaměstnaneckém poměru 1. 03. 2017
6/2017 Příloha č. 3 Povolení k použití soukromého vozidla 1. 03. 2017
6/2017 Příloha č. 2 Cestovní příkaz b) 1. 03. 2017
6/2017 Příloha č. 2 Cestovní příkaz a) 1. 03. 2017
6/2017 Příloha č. 1 Žádost o povolení zahraniční pracovní cesty 1. 03. 2017
6/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK 1. 03. 2017
5/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/201714. 02. 2017
4/2017 Změna harmonogramu akademického roku 2016/201714. 02. 2017
3/2017 Harmonogram organizace přijimacího řizení pro rok 2017/18 9. 02. 2017
2/2017 Veřejné zakázky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy24. 01. 2017
01/2017 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2017 (veřejnosti nepřístupné)24. 01. 2017

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
08/2017 Převod finančních prostředků v projektu Erasmus+ WELCOME 7. 08. 2017
07/2017 Dodatek č. 1 k Provoznímu pokynu č. 5/2014 Oběh dokladů a řídící kontrola31. 07. 2017
06/2017 Ukončení provozu dětského koutku v prostorách Pedagogické fakulty21. 06. 2017
05/2017 Příloha č. 1_Nákupní košík kancelářských potřeb19. 05. 2017
05/2017 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy19. 05. 2017
04/2017 Pravidla pořádání a podpory fakultních akcí a konferencí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy12. 04. 2017
03/2017 Stanovení výše fakultní režie PedF UK dle výsledku hospodaření za rok 201623. 03. 2017
02/2017 Provozní řád archivu studijního oddělení a depozitáře ústřední knihovny15. 02. 2017
01/2017 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000 Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000 Kč bez DPH pro stavební práce31. 01. 2017

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
10/2017 Harmonogram SZZ pro zimní období akademického roku 2017/1823. 10. 2017
07/2017 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 04. - 22. 09. 2017 (podzimní termín)28. 07. 2017
07/2017 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 4.–15. 9. 201717. 07. 2017
05/2017 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 22. 05. - 02. 06. 2017 (letní termín)15. 05. 2017
05/2017 Harmonogram SZZ pro podzimní období akademického roku 2016/1715. 05. 2017
02/2017 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2016/1715. 02. 2017

Výzvy pro studenty

ČísloNázevÚčinnost
10/2017 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 04. 10. 2017) 4. 10. 2017
09/2017 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2017/2018 (ze dne 08. 09. 2017) 8. 09. 2017
02/2017 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 24. 02. 2017)24. 02. 2017

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry rusistiky a lingvodidaktiky13. 12. 2017
11/2017 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře občanské výchovy a filozofie30. 11. 2017
10/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry rusistiky a lingvodidaktiky20. 10. 2017
10/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na katedře pedagogiky 5. 10. 2017
10/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře chemie a didaktiky chemie 2. 10. 2017
09/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře české literatuty12. 09. 2017
09/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek ÚPRPŠ 6. 09. 2017
08/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Centra školského managementu31. 08. 2017
08/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu31. 08. 2017
08/2017 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pedagogiky14. 08. 2017
08/2017 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře chemie a didaktiky chemie14. 08. 2017
07/2017 Výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek do Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství24. 07. 2017
07/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře tělesné výchovy14. 07. 2017
07/2017 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků Centra školského managementu12. 07. 2017
07/2017 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu12. 07. 2017
07/2017 Výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře české literatury11. 07. 2017
07/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře tělesné výchovy10. 07. 2017
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry informačních technologií a technické výchovy23. 06. 2017
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry chemie a didaktiky chemie23. 06. 2017
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 23. 06. 2017
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře chemie a didaktiky chemie22. 06. 2017
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu22. 06. 2017
06/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího střediska informačních technologií12. 06. 2017
05/2017 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře tělesné výchovy30. 05. 2017
05/2017 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 9. 05. 2017
05/2017 Výběrové řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře chemie a didaktiky chemie 9. 05. 2017
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry informačních technologií a technické výchovy28. 04. 2017
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry chemie a didaktiky chemie28. 04. 2017
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu28. 04. 2017
04/2017 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího střediska informačních technologií28. 04. 2017
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry výtvarné výchovy20. 03. 2017
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy20. 03. 2017
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místra knihovníka bibliografa - vedoucího/vedoucí ústřední knihovny 2. 03. 2017
03/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místra správce budov - vedoucího TPO pro Prahu 1. 03. 2017
02/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry anglického jazyka a literatury28. 02. 2017
02/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře primární pedagogiky15. 02. 2017
02/2017 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí katedry výtvarné výchovy 1. 02. 2017
01/2017 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy27. 01. 2017
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře speciální pedagogiky25. 01. 2017
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie25. 01. 2017
01/2017 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře germanistiky25. 01. 2017
01/2017 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí katedry anglického jazyka a literatury23. 01. 2017
01/2017 Výběrové řízení na místo knihovníka bibliografa - vedoucí/ho ústřední knihovny20. 01. 2017
01/2017 Výběrové řízení na místo správce budov 5. 01. 2017
01/2017 Výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek na katedře primární pedagogiky 3. 01. 2017

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
03/2017 Složení vedení Pedagogické fakulty, Univerzity Karlovy17. 03. 2017

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

ČísloNázevÚčinnost
03/2017 Habilitační a profesorská jmenovací řízení 7. 03. 2017

Poplatky za studium

ČísloNázevÚčinnost
02/2017 Výše poplatků za studium na UK pro akademický rok 2017/2018 9. 02. 2017

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

ČísloNázevÚčinnost
03/2017 SDZ a obhajoby disertačních prací 7. 03. 2017

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
12/2017 Zápis č. 3/2017 z jednání Komise pro hodnocení výuky studenty dne 28. 11. 201713. 12. 2017
11/2017 Zápis č. 2/2017 z jednání Komise pro hodnocení výuky studenty dne 31. 10. 201723. 11. 2017

Senát - materiály k projednání

ČísloNázevÚčinnost
04/2017 Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě UK26. 04. 2017
04/2017 Pravidla pro organizaci studia na Pedagogické fakultě UK25. 04. 2017
04/2017 Statut Pedagogické fakulty UK25. 04. 2017
04/2017 Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UK25. 04. 2017
04/2017 Jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty UK25. 04. 2017
04/2017 Tabulka k Výroční zprávě z hospodaření 201624. 04. 2017
04/2017 Disciplinární řád11. 04. 2017
04/2017 Jednací řád vědecké rady11. 04. 2017
04/2017 Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky11. 04. 2017
04/2017 Tabulky k Výroční zprávě z hospodaření 201611. 04. 2017
04/2017 Komentář k Výroční zprávě z hospodaření 201611. 04. 2017

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
12/2017 Zápis kolegium 19. 12. 201719. 12. 2017
12/2017 Zápis kolegium 21. 11. 201711. 12. 2017
12/2017 Zápis kolegium 5. 12. 2017 5. 12. 2017
11/2017 Zápis kolegium 7. 11. 201722. 11. 2017
11/2017 Zápis kolegium 24. 10. 201710. 11. 2017
10/2017 Zápis kolegium 10. 10. 201725. 10. 2017

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
12/2017 Termíny zasedání akademického senátu 21. 12. 2017
10/2017 Termíny zasedání akademického senátu 5. 10. 2017

Termíny zasedání vědecké rady

ČísloNázevÚčinnost
10/2017 Termíny zasedání VR PedF UK v akademickém roce 2017/1817. 10. 2017

Termíny zasedání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
12/2017 Termíny zasedání kolegia děkana21. 12. 2017
10/2017 Termíny zasedání kolegia děkana 5. 10. 2017

Termíny zasedání komise pro fakultní Agon

ČísloNázevÚčinnost
10/2017 Agon – výzva pro říjen 2017 3. 10. 2017
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: