Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2016

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
24/2016 Podmínky přiznání a vyplácení účelového stipendia19. 12. 2016
23/2016 Příloha 2: Řídicí struktura Pedagogické fakulty 1. 12. 2016
23/2016 Příloha 1: Organizační struktura Pedagogické fakulty 1. 12. 2016
23/2016 Organizační řád Pedagogické fakulty 1. 12. 2016
22/2016 Příloha č. 1 k OPAD 22/2016 - Harmonogram učeben28. 11. 2016
22/2016 Zrušení výuky ve středu 7. 12. 201628. 11. 2016
21/2016 Zrušení výuky v pátek 4. 11. 201628. 11. 2016
20/2016 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 201625. 10. 2016
19/2016 Změna harmonogramu akademického roku 2016/201711. 10. 2016
18/2016 Příloha 2: Řídicí struktura Pedagogické fakulty 1. 10. 2016
18/2016 Příloha 1: Organizační struktura Pedagogické fakulty 1. 10. 2016
18/2016 Organizační řád Pedagogické fakulty 1. 10. 2016
17/2016 Podmínky přiznání a vyplácení účelového stipendia30. 09. 2016
16/2016 Doplňovací přijímací řízení 2016/17 7. 09. 2016
16/2016 K provedení doplňovacího přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Karlově , Pedagogické fakultě , v souladu s čl. 17 Přílohy č . 5 Statutu Univerzity Karlovy – Řádu přijímacího řízení 7. 09. 2016
15/2016 Příloha k opatření děkana 15 / 201610. 08. 2016
15/2016 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2016/2017 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – řádu přijímacího řízení10. 08. 2016
14/2016 Harmonogram akademického roku 2016/201729. 06. 2016
13/2016 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2016/1729. 06. 2016
12/2016 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a dle opatření rektora č. 41/201415. 06. 2016
11/2016 Ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky 1. 06. 2016
10/2016 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2016/2017 ve vybraných oborech27. 04. 2016
9/2016 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro nově akreditovaný studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika – Výchova ke zdraví a Speciální pedagogika - Pedagogika31. 03. 2016
8/2016 Tvorba a čerpání sociálního fondu16. 03. 2016
7/2016 K evidenci pracovní doby a pružné pracovní době 4. 03. 2016
6/2016 Podmínky přiznání a vyplácení účelového stipendia 1. 03. 2016
5/2016 Veřejné zakázky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2. 02. 2016
4/2016 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2016/1728. 01. 2016
3/2016 Změna harmonogramu akademického roku 2015/201628. 01. 2016
2/2016 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2016 (veřejnosti nepřístupné) 8. 01. 2016
01/2016 Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury fakulty 6. 01. 2016

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
06/2016 Režijní náklady v projektech EU pro programové období 2014 - 2020 1. 06. 2016
05/2016 DOPLNĚNÍ Č. 2 PROVOZNÍHO POKYNU TAJEMNÍKA Č. 1/2006 – ARCHIVACE ESF PROJEKTŮ12. 05. 2016
04/2016 Zásady pro úpravy pracovněprávních vztahů při realizaci projektů EU pro programové období 2014-202013. 04. 2016
03/2016 Místní provozní bezpečnostní předpis pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání11. 03. 2016
02/2016 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 1.999.999 Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 5.999.999 Kč bez DPH pro stavební práce19. 02. 2016
01/2016 Uchování věrohodnosti dokladu 3. 01. 2016

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
12/2016 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 6.–10. 2. 201728. 12. 2016
12/2016 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 09. - 27. 01. 2017 (zimní termín)23. 12. 2016
10/2016 Harmonogram SZZ pro zimní období akademického roku 2016/1713. 10. 2016
07/2016 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 05. 09. - 23. 09. 2016 (podzimní termín)29. 07. 2016
07/2016 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 5.–9. 9. 201614. 07. 2016
05/2016 Harmonogram SZZ pro podzimní období akademického roku 2015/201616. 05. 2016
05/2016 Vyhlášení výsledku státní závěrečné zkoušky16. 05. 2016
05/2016 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 16. 05. - 03. 06. 2016 (letní termín) 2. 05. 2016
01/2016 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2015/1627. 01. 2016
01/2016 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 1. 2. - 5. 2. 2016 5. 01. 2016

Výzvy pro studenty

ČísloNázevÚčinnost
09/2016 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2016/2017 (ze dne 11. 9. 2016)13. 09. 2016

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Centra školského managementu21. 12. 2016
12/2016 Výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře speciální pedagogiky14. 12. 2016
12/2016 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie14. 12. 2016
12/2016 Výběrové řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře germanistiky14. 12. 2016
11/2016 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků centra školského managementu 7. 11. 2016
10/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry primární pedagogiky 6. 10. 2016
09/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy20. 09. 2016
08/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře dějin a didaktiky dějepisu22. 08. 2016
08/2016 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry primární pedagogiky22. 08. 2016
08/2016 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy11. 08. 2016
07/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře francouzského jazyka a literatury12. 07. 2016
07/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře speciální pedagogiky12. 07. 2016
07/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího katedry psychologie12. 07. 2016
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře germanistiky29. 06. 2016
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře anglického jazyka a literatury29. 06. 2016
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře hudební výchovy29. 06. 2016
06/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře dějin a didaktiky dějepisu 7. 06. 2016
06/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře francouzského jazyka a literatury 2. 06. 2016
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistentů na katedře informačních technologií a technické výchovy 1. 06. 2016
06/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pedagogiky 1. 06. 2016
05/2016 Výběrové řízení na místo asistentky/asistenta na katedře speciální pedagogiky31. 05. 2016
05/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře občanské výchovy a filozofie26. 05. 2016
05/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře anglického jazyka a literatury 4. 05. 2016
05/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře hudební výchovy 4. 05. 2016
05/2016 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucí/vedoucího katedry psychologie 4. 05. 2016
05/2016 Výběrové řízení na místo odborné asistentky/odborného asistenta na katedře germanistiky 3. 05. 2016
04/2016 Výběrové řízení na místa asistentů/asistentek na katedře informačních technologií a technické výchovy19. 04. 2016
04/2016 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře občanské výchovy a filozofie18. 04. 2016
04/2016 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pedagogiky18. 04. 2016
03/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře informačních technologií a technické výchovy14. 03. 2016
02/2016 Výběrové řízení na místo docenta (částečný úvazek) na katedře informačních technologií a technické výchovy 1. 02. 2016
01/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry české literatury 5. 01. 2016
01/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání 5. 01. 2016
01/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek na katedře speciální pedagogiky 5. 01. 2016
01/2016 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře psychologie 5. 01. 2016

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
06/2016 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím15. 06. 2016
02/2016 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím18. 02. 2016

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
05/2016 Rozhodnutí o svolání shromáždění akademické obce18. 05. 2016
01/2016 Vyhlášení voleb do Akademického senátu26. 01. 2016
01/2016 Vyhlášení termínu projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty26. 01. 2016
01/2016 Zasedání Akademického senátu v roce 201613. 01. 2016
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: