Poslání a kompetence

Poslání a kompetence AS PedF UK

Poslání

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Pedagogické fakulty.


Ve své činnosti se řídí příslušnými zákony ČR a vnitřními předpisy UK, zejména Statutem Univerzity Karlovy, Volebním řádem AS PedF UK a Jednacím řádem AS PedF UK.


Kompetence

Vyplývající z vysokoškolského zákona:

 1. na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

 2. na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy.

 3. schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání

 4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem.   

 5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě.  

 6. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty.  

 7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.  

 8. na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty. 


Akademický senát PedF UK se vyjadřuje zejména:

 1. k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě.

 2. k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.  

pozn. : Akademický senát PedF UK se může vyjadřovat i k dalším otázkám života fakulty.


Další práva a povinnosti akademického senátu vyplývající z předpisů univerzity

 1. V případě nejasností senát vykládá znění statusu fakulty.   

 2. AS PedF UK může navrhnout akademickému senátu univerzity kandidáta na funkci rektora univerzity, případně může iniciovat projednávání návrhu na odvolání z funkce rektora univerzity.


Výběrová řízení

 • Práce komise se může účastnit delegovaný zástupce akademického senátu s hlasem poradním.  


Mzdový předpis 

 • AS PedF UK se vyjadřuje k opatření, kterým je stanoven konkrétní rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a ostatních lektorů a vědeckých povinností vědeckých pracovníků.   

 • O tom, zda na fakultě bude vyplacena další mzda podle (13 plat), rozhodne po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.    


Správa majetku   

 • Pro svěření výkonu správy majetku (V případě nemovitosti, nejde-li o jednotlivé nebytové prostory nebo byty)  je zapotřebí předchozího vyjádření akademického senátu dotčené fakulty.   


Návrh na udělení medaile univerzity

 • AS PedF UK je oprávněn podat návrh na udělení medaile univerzity spolu s uvedením stupně a odůvodněním.    


Návrh na udělení medaile fakulty   

 • AS PedF UK je oprávněn podat návrh na udělení medaile fakulty. Návrhy projednává děkan s AS a VR.


Stipendia 

 • AS PedF UK projednává s děkanem fakulty celkovou výši stipendia pro každou formu účelového stipendia a výši stipendia SPS pro každé pracoviště.

 • AS PedF UK projednává s děkanem fakulty horní a dolní hranici prospěchového stipendia


Vědecká rada

 • Člen akademického senátu má právo vystoupit se sdělením na jednání vědecké rady (o jeho vystoupení se vědecká rada neusnáší).    
Poslední změna: 21. březen 2020 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: