Vyjádření AS PedF UK

Vyjádření k novému mzdovému předpisu PedF UK

·AS PedF UK vítá změnu Vnitřního mzdového předpisu UK a předložené navýšení tarifních mezd všech akademických i THP pracovníků. Zároveň podporuje ideu nastavení důstojné výše jednotných tarifů s důrazem na princip, že za srovnatelnou práci na různých fakultách má být stejná tarifní mzda.


·AS PedF UK ovšem upozorňuje, že Vnitřní mzdový předpis UK vyžaduje spravedlivější přerozdělení institucionálních prostředků mezi fakultami. Přestože si uvědomujeme, že míra podfinancování vysokého školství je plošná, výrazné odlišnosti mezd na různých fakultách ukazují na setrvalé podfinancování především sociálně-vědních a humanitních fakult, kde jsou průměrné mzdy výrazně nižší.


·AS PedF UK zároveň vyjadřuje nesouhlas s tím, že materiál je předložen bez jeho původní druhé části, a to rozdělení příspěvku 150 mil. Kč mezi fakulty UK na mzdovou kohezi. Zároveň upozorňuje, že zatímco pro většinu sociálně-vědních a humanitních fakult znamená změna tarifů výraznou potřebu navýšení mzdových prostředků u většiny pracovníků, lékařské fakulty v materiálu považuji tarify za příliš nízké. To jen potvrzuje předchozí zjištění o výrazně odlišných mzdách na různých fakultách, které má ale daný materiál řešit. AS PedF UK vyzývá vedení univerzity, aby alokovala 150 mil. Kč na mzdovou kohezi pouze těm fakultám, které ji opravdu potřebují na navyšování tarifů.


·AS PedF UK považuje za nemorální, aby prostředky na mzdovou kohezi mířily i na fakulty, kde je průměrná mzda akademických pracovníků dvojnásobná i vyšší oproti průměrné mzdě akademických pracovníků na většině humanitních a sociálně-vědních fakult!


·AS PedF UK vyzývá vedení, aby jedinými indikátory pro dělení prostředků 150 mil. Kč na mzdovou kohezi na UK byly 1) odchylka průměrné mzdy akademických pracovníků fakulty od průměrné mzdy akademických pracovníků na UK a 2) počet studentů pregraduálního studia.


Vyjádření k Hodině pravdy

AS PedF UK se připojuje k iniciativě Hodina pravdy a podporuje její prohlášení upozorňující na nízké mzdy akademických pracovníků humanitních a společenskovědních fakult. Podporuje úsilí o navýšení rozpočtu vysokých škol, které může přispět k řešení rozevírajících se nůžek ve mzdách akademiků na různých fakultách UK. Zároveň však apeluje na vedení univerzity, aby podrobilo vnitřní KENy na UK důkladné kontrole a revizi. Zkušenost naší fakulty, která má obory s výrazně odlišným KEN ukazují, že staré rozpětí KENů neodpovídá reálnému vyjádření ekonomické náročnosti studia (KEN). AS PedF UK apeluje na vedení univerzity, aby roli KENů v rozdělování prostředků mezi fakulty oslabila a podrobila je podrobné analýze. Považujeme za žádoucí oslabit jejich roli v Principech dělení prostředků na výuku z 90 % prostředků násobených KENem na 70 % prostředků násobených KENem a to již v Principech 2024.. AS PedF UK doporučuje stávkovou činnost směřovat vůči vedení univerzity.


Poslední změna: 8. květen 2024 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: