Pracovní komise

Pracovní komise


K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát Pedagogické fakulty pracovní komise, člen komise nemusí být nutně senátorem AS PedF UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, studijní, a stipendijní komisi, komisi pro digitalizaci a technologie a komisi pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci.


Zřízení a členství


Pracovní komise jsou iniciační a kontrolní orgány senátu v jednotlivých oblastech jeho působnosti. Komise zřizuje AS PedF UK. Zřízení další komise může navrhnout člen senátu nebo děkan Pedagogické fakulty. Komise mohou být stálé nebo dočasné.


  • Členem komise může být každý člen senátu, který o to požádá, a další osoba, o které tak na základě její žádosti rozhodne senát.


  • Kandidát na člena komise se může přihlásit sám, nebo ho může navrhnout člen senátu, v takovém případě musí kandidát se členstvím v komisi souhlasit.


  • Členové nemusí být členy senátu s výjimkou předsedy komise.


  • Členství v komisi zaniká spolu se ztrátou mandátu člena senátu, pokud tento nebyl zvolen pro další volební období.


  • Členství akademického pracovníka v komisi zaniká též ukončením jeho pracovního poměru na fakultě.


  • Členství studenta v komisi zaniká též zánikem též členství v akademické obci fakulty.


Jednání komisí senátu


  • Na schůzi komise senátu musí být pozváni všichni její členové.


  • Komise senátu může přijmout usnesení, jestliže jsou přítomni alespoň dva její členové z řad členů senátu. Usnesení je přijato většinou hlasů přítomných členů komise.


  • Jestliže se na tom komise senátu usnese nebo s vědomím předsedy nebo místopředsedy senátu ve věcech, které nesnesou odkladu, může komise zasedat v užším složení za účasti předsedy komise senátu nebo jím pověřeného člena komise senátu z řad členů senátu.


Poslední změna: 8. listopad 2023 19:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: