Akreditace

Oddělení pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti


Oddělení pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje organizačně a administrativně akreditační činnost jednotlivých pracovišť Pedagogické fakulty.

Soustřeďuje žádosti, podklady a informace potřebné pro akreditaci studijních programů. Zajišťuje předání akreditačních žádostí příslušnému orgánu a komunikaci během akreditačního procesu. Dále vede evidenci akreditovaných studijních programů včetně jmenování garantů studijních programů. Zajišťuje vypořádání kontrolních a nápravních opatření a dalších požadavků v rámci akreditovaných studijních programů. Zajišťuje kvalitu a hodnocení akreditovaných studijních programů.


  • Podporuje realizaci úkolů a aktivit ve svěřených oblastech činností proděkana pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti. 

  • Organizačně koordinuje a zabezpečuje podávání akreditačních žádostí na udělení a prodloužení akreditace pregraduálních studijních programů. 

  • Koordinuje podávání žádostí o akreditace doktorských studijních programů ve spolupráci s odd. pro vědeckou činnost. 

  • V návaznosti na akreditace studijních programů zajišťuje agendu garantů studijních programů. 

  • V návaznosti na akreditace a ve spolupráci se studijním oddělením a oddělením pro vědu a výzkum zajišťuje přípravu podmínek přijímacího řízení pro pregraduální programy. 

  • Zajišťuje podávání žádostí o ceny pro studenty za vzdělávací a tvůrčí činnost. 

  • Koordinuje realizaci poradenských služeb fakulty a podpory studia ohrožených skupin studentů, včetně studentů se speciálními potřebami. 

  • Spolupracuje s kontaktními osobami pro podporu studentů se speciálními potřebami na vědecko-pedagogických pracovištích fakulty, včetně podnětů pro modifikaci výuky. 


Poslední změna: 24. červen 2021 09:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: