Ceny

Ocenění v oblasti vědy a výzkumu - pracovníci a studenti PedF UK


 • Mgr. Iva Hay - Stipendium SYLFF - Art Education of the Deaf people ve svém výzkumu zabývá problematikou galerijní a muzejní edukace ve výtvarné výchově neslyšících. Věříme, že spolupráce s renomovanými institucemi povede k nalezení nových cest rozvoje vizuální gramotnosti neslyšících, k rozvoji inkluzívní výtvarné výchovy a celkově ke zlepšení podmínek vzdělávání neslyšících v České republice . Výzkum realizuje s podporou stipendijního programu japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research, který slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem. Cílem programu je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce, etnickém původu, náboženství a politických systémech.


 • Výsledky XXVI. ročníku Ceny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. V tiskové kategorii získala I. cenu doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.,z katedry speciální pedagogiky PedF UK za publikaci Odlišnost jako dar. • Cenu Josefa Hlávky pro rok 2019 získala za Pedagogickou fakultu Mgr. Markéta Škutová, absolventka navazujícího magisterského studijního programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - Matematika. Diplomová práce: Osobnost žáka a řešení úloh školské matematiky heuristickými strategiemi


 • Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost získala doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. z katedry preprimární a primární pedagogiky. Medailí 2.


 • Ocenění pro hybatele změn. Ceny Nadace České spořitelny převzali Zdeněk Kalvach, Jana Straková a Milan Hejný

  Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. byla oceněna za dlouhodobé prosazování rovného přístupu ke kvalitnímu veřejnému vzdělávání. V rámci svého akademického působení vytrvale upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost situace, kdy jsou vzdělávací výsledky českých dětí extrémně závislé na tom, do jaké školy chodí, v jakém regionu žijí a jaké mají rodinné zázemí.

  Cenu Nadace České spořitelny získal také prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., přední odborník na didaktiku matematiky, který od devadesátých let, za podpory Nadace České spořitelny, vyvíjel metodiku, podle níž v současnosti vyučuje matematiku přes pět tísícovek učitelů na více než sedmi stovkách českých škol.


 • Cenu Josefa Hlávky pro rok 2018 získala za Pedagogickou fakultu Mgr. Jana Bernoldová, Ph.D., absolventka doktorského studia v oboru Speciální pedagogika - disertační práce: Rodičovství žen s mentálním postižením: Faktory ovlivňující plnění mateřské role


 • Dne 27. 11. 2018 převzala profesorka Eliška Walterová z rukou ministra školství Ing. Roberta Plagy Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě v oblasti věd o vzdělávání a výchově.


 • Doc. Ondřej Hník, obdržel dne 18. 4. 2018 Výroční cenu Albatrosu za rok 2017 za počin v oblasti populárně-naučné literatury pro děti (za knihu Můj atlas Česka). Jedná se o druhou prestižní cenu pro tohoto autora za uplynulých pět let.


 • Cena Arnošta z Pardubic, kterou rektor Univerzity Karlovy uděluje jednomu z akademiků za vynikající pedagogickou činnost, byla za rok 2017 udělena prof. PhDr. Petru Charvátovi, DrSc. z katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK


 • Cenu Josefa Hlávky pro rok 2017 získal za Pedagogickou fakultu Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D., absolvent doktorského studia v oboru Pedagogika - disertační práce: Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání


 • Cenu Josefa Hlávky pro rok 2016 získala za Pedagogickou fakultu Mgr. Kateřina Pelcová, absolventka oboru N IT-M diplomová práce: Charakteristika pojetí výuky matematiky dvou učitelů gymnázia s odlišným přístupem


 • Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2015 byla v kategorii Živá příroda udělena za monografii Biologie a ochrana mihulí udělena pětičlenému autorskému kolektivu, jehož součástí byli také dva vyučující z Katedry biologie a environmentálních studií PedF UK, a to prof. RNDr. Lubomíru Hanelovi, CSc. (hlavní autor) a Ing. Janu Andreskovi, Ph.D.


 • 29. 1. 2016 převzali čeští vlastenci ceny Český patriot 2015. Za výchovně-vzdělávací činnost byl oceněný PaedDr. František Parkan z katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK. Jeho doménou jsou české a československé dějiny a dějiny vojenství. Podílel se na mnoha výukových programech, publikacích, učebnicích a odborných studiích a stál u zrodu oblíbených historických exkurzí.


 • Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 získala Mgr. Klára Kochová, doktorandka PedF UK v oboru Didaktika matematiky


 • Cenu pro mladé vědce Nadačního fondu Neuron získal PhDr. Petr Koura, Ph.D. (KDDD).  Jedním ze tří oceněných vědců Univerzity Karlovy, kteří obdrželi 6. května 2015 Cenu pro mladé vědce Nadačního fondu Neuron, je PhDr. Petr Koura, Ph.D., z katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK. Cenu získal za svou mimořádně kvalitní badatelskou práci v oblasti českých politických a kulturních dějin 20. století.


 • Cena Eduína pro prof. RNDr. Milana Hejného, CSc. (KMaDM)

  Metoda výuky matematiky prof. Hejného získala 1. cenu odborné poroty a druhou cenu veřejnosti ve druhém ročníku ceny Eduína. Tisková zpráva


 • Mensa ČR udělila Čestné uznání prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc. za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě.


 • Výroční cenu nakladatelství Albatros a vítězství v kategorii "Literární text pro starší děti" získal doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., (KČL) za sbírku básní Malý pražský chodec (Praha: Albatros, 2013). Kniha je dostupná také v prodejně literatury a v knihovně naší fakulty.


 • PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (KFJL) získal Cenu Prix Gallica za nejlepší doktorskou práci obhájenou na romanistických pracovištích v České republice získal (Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie v 17. století). Zpráva o vyhlášení výsledků soutěže je zveřejněna na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.


 • Petr Matějka (student oboru M-FJ) získal Cenu Josefa Hlávky 2013. Oceněna byla jeho diplomová práce s názvem Obtíže žáků při řešení vybraných slovních úloh z výzkumu TIMSS“.


 • prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. (ÚVRV) obdržela dne 26. 9. 2013 z rukou rektorky UMB zlatou medaili za podíl na rozvoji slovenské pedagogiky a za dlouholetou spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.


 • prof. Ing. František Liška, CSc. (KCHaDCH) obdržel z rukou rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze medaili Emila Votočka (2013). VŠCHT Praha ji uděluje vynikajícím osobnostem, které přispěly k rozvoji vědy a vzdělanosti nebo se zasloužily o rozvoj VŠCHT.


 • MgA. Marku Valáškovi, Ph.D. (KHV) byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců v roce 2013 udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.


 • doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. (KVV) získala cenu za učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2012 a nové podněty (48. ročník). Ocenění publikace Galerijní a muzejní edukace I - Vlastní cestou k umění, kterou připravily v rámci výzkumného projektu NAKI Marie Fulková, Lucie Jakubcová Hajdušková a Vladimíra Sehnalíková, získala 3. místo v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku 2012, kterou vypisuje Památník národního písemnictví v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě. Publikace shrnuje vzdělávací programy za rok 2011, které byly realizovány se spolupracujícími institucemi Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Galerií Rudolfinum. Publikace je primárně určena učitelům a studentům výtvarné výchovy, ale je vhodná pro každého, kdo hledá vlastní cestu k umění.


 • PaedDr. Simona Pišlová, Dr. (KČJ) 1. a 3. místo v soutěži hmatových knížek Tactus 2013


 • RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (KMDM) Projekt univerzitní sítě CEEPUS Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics se umístil na 1. místě v soutěži O ministerskou cenu pořádanou Centrální kanceláří CEEPUS z Rakouska. Toto ocenění je udělováno každoročně pouze nejkvalitnějším projektům na mezinárodní úrovni. Na základě výsledku této soutěže se Národní kancelář CEEPUS rozhodla udělit instituci, která je partnerem tohoto projektu, ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012.


 • Mgr. Naděžda Basalaeva (doktorandka KHV) obsadila 2. místo v mezinárodní pedagogické soutěži Hudební pedagog v kontextu soudobé kultury v Petrohradě.


 • prof. PhDr. Milan Milan Hejný, CSc. (KMDM) obdržel v rámci projektu „Českých 100 Nejlepších“ ocenění „MathProf ONE“ neboli jednička mezi matikáři. Cenu převzal 30.11.2012 ve Španělském sále Pražského hradu. Cenu mu předala ministryně práce a sociálních věcí L.Müllerová. viz podrobnosti Novinky.cz


 • doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (KOVF) obdržela medaili J. A. Komenského jako výraz ocenění za rozvíjení Komenského tradic ve vědě a vzdělávání. Slavnostní akt se uskutečnil 28. 11. 2012 ve Valdštejnském paláci při příležitosti 120. výročí založení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.


 • prof. PhDr. Zdeněk Helus, CSc. (proděkan PedF UK) převzal v listopadu 2012 medaili Josefa Hlávky. Toto ocenění je určeno nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění za jejich celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělováno správní radou Nadání zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.


 • prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. (KDaDD) byla nominována do úzkého kruhu kandidátů na Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR a s Domem zahraničních služeb.


 • Mgr. Alena Šteflíčková (doktorandka KMDM) převzala v listopadu 2012 cenu Josefa Hlávky za vysoce kvalitní diplomovou práci Diagnostika obtíží žáků při výuce CLIL (zpracovanou pod vedením prof. RNDr. Jarmily Novotné, CSc.).


 • Mgr. Naděžda Basalaeva (doktorandka KHV) obsadila 3. místo v 6. ročníku mezinárodní soutěže Učitel hudební výchovy 21. století, která se ve dnech 15. až 19. 10. 2012 konala v ukrajinském Kyjevě.


 • prof. PaedDr. Jiří Kolář V předvečer Dne české státnosti 27. 9. 2012 udělil předseda Senátu PČR v Hlavním sále Valdštejnského paláce stříbrnou pamětní medaili Senátu PČR prof. PaedDr. Jiřímu Kolářovi. Prof. Kolář je český sbormistr, pedagog a hudební skladatel. Patří k zakladatelům katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Svou celoživotní prací se významně zasadil o rozvoj českého amatérského sborového zpěvu. Řadu let působil jako výkonný předseda hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů. Je autorem či spoluautorem mnoha učebnic a učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy a řízení pěveckého sboru. Oceněno bylo 17 osobností ze světa vědy, kultury, sportu a společenského života, které se zvlášť výjimečným způsobem zasloužily o svůj obor či přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí.


 • prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (KDaDD) Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd obdržel v roce 2012


 • doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (KSPPG) obdržela v roce 2012 Medaili MŠMT prvního stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Medaile MŠMT prvního a druhého stupně udělovanou každoročně v Den učitelů 28. března.


 • Ing. Michalela Dvořáková, Ph.D. (KOVF) a PhDr. Jana Stará, Ph.D. (KPP) získaly na Frankfurtském knižním veletrhu za učebnici Prvouky pro 2. ročník ZŠ ocenění za "Nejlepší evropskou učebnici roku 2011".


 • PhDr. Jan Herman, Ph.D. (doktorand KMDM) získal v roce 2011 Hlávkovu cenu za doktorskou disertační práci. Název práce je „Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém prostředí“. Práce má široký záběr: psychologický, matematický, pedagogický, didaktický, a to nejen se zaměřením na didaktiku matematiky, ale i na vhodné využití prostředků informačních technologií v práci učitele i žáků. Obsahuje nové důležité výsledky na pomezí uvedených vědeckých disciplín. Je důležitá svým tématem, pokusem o empirické uchopení procesů myšlení. Práce je původní a lze ji označit za průkopnickou.


 • prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. (proděkan PedF UK) v roce 2011 obdržel Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost a celoživotní přínos v oblasti sociální a pedagogické psychologie.


 • prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. (KMDM) získal Cenu rektora 2010 v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních za svou monografii vydanou v nakladatelství Birkhäuser Basel Patterns of change: Linguistic innovations in the development of classical mathematics.Poslední změna: 2. leden 2024 10:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: