Cena ministra školství ve VaVaI

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2023. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000,- Kč. Návrhy se předepsaném formuláři podává rektor univerzity.


Cena MŠMT se uděluje vynikajícím studentům či absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se cena uděluje studentovi nebo absolventovi za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.


Cenu představuje diplom a věcný dar nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 50.000,- Kč.


Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 cen.


Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta v listinné i v elektronické podobě nejpozději do 30. 5. rektorátu Univerzity Karlovy. Termín odevzdání návrhů na MŠMT 31.8.2023.


Statut ceny

Formulář návrhu

Více informací lze nalézt na stránkách MŠMT ČR
Poslední změna: 2. leden 2024 11:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: