Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, co obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se totiž odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě neobdrželi, přestože již znáte výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím SIS (v odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno).


Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty UK. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.


Účastníci mají právo nahlížet do spisu uchazeče, lhůta pro nahlížení činí jeden měsíc ode dne doručení rozhodnutí děkana ve věci přijetí ke studiu. Další podrobnosti najdete v Opatření děkana č. 11/2017.


V případě, že se do studia nezapíše dostatečný počet uchazečů, může děkan Pedagogické fakulty UK rozhodnout o snížení bodové hranice pro přijetí do vybraných studijních programů v tzv. doplňovacím přijímacím řízení.

Do doplňovacího přijímacího řízení jsou zahrnuti všichni uchazeči, kteří dosáhnou na nově sníženou bodovou hranici pro přijetí a budou automaticky osloveni, bez ohledu na to, zda podali odvolání nebo ne. Odvolání s tímto důvodem/požadavkem je bezpředmětné.Jakému odvolání nebude vyhověno?


V odvolacím řízení se nepřihlíží k důvodům, které nedokazují rozpor vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy.

Jde například o tyto důvody:

• velký zájem o studium zvoleného programu;

• umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí;

• žádost o přijetí na místo přijatých, kteří do studia nenastoupí;

• výborné výsledky na střední škole;

• předchozí praxe (pokud není hodnocena v rámci podmínek studijního programu) nebo rodinná tradice v oboru;

• jazykové a jiné zkoušky nebo absolvování přípravných kurzů;

• pocit, že přijímací zkoušky byly moc těžké nebo jiné než loni;

• momentální zdravotní indispozice;

• nepříznivá sociální nebo rodinná situace.Jak správně podat odvolání?


Odvolání je nutno podat písemně poštou nebo donést osobně na podatelnu PedF UK (tj. odvolání nelze podat e-mailem!).

V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.

Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Náležitosti odvolání najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12. V případě vyhovění odvolání předložíte ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání na výzvu RUK nebo u zápisu do studia.

Poslední změna: 17. říjen 2022 14:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: