Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami

Pedagogická fakulta již dlouhodobě podporuje studenty se specifickými potřebami, stejnou podporu též poskytuje uchazečům o studium. Ti tak mohou v souladu s podmínkami přijímacího řízení čerpat podporu nebo úpravy zkoušky a prostředí, jejichž cílem je vytvořit podmínky pro maximální využití jejich potenciálu v akademickém životě.


Domníváte-li se, že jste uchazečem se speciálními potřebami a chtěli byste požádat o modifikaci přijímací zkoušky, věnujte pozornost následujícím řádkům.


4 kroky k úspěšné žádosti o modifikaci přijímací zkoušky:


1. Pro vyjádření zájmu o modifikaci přijímací zkoušky uchazeč v přihlášce zaškrtne v sekci „Doplňující údaje“ políčko „Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (zdravotního znevýhodnění, specifických poruch učení apod.)“.

V případě podání více přihlášek doporučujeme, aby když uchazeč vyplnil svá očekávání ve všech přihláškách a ke všem přihláškám vložil vyplněnou žádost o modifikaci. Uchazeč současně s tím vkládá do přihlášky potvrzení od lékaře /poradenského zařízení (PPP/SPC).


2. V následujícím oddíle přihlášky se uchazeči rozevírá možnost popsat jeho specifické potřeby („Druh speciálních potřeb“), a to prostřednictvím kategorie specifických potřeb (A-F). Při zmáčknutí tlačítka Ctr-l lze z výběru označit více kategorií najednou.


3. V oddíle „Popis požadavků“ uchazeč vyjadřuje svá očekávání a potřeby. Čím více informací uchazeč sdělí, tím komplexnější informace o něm bude referentka pro uchazeče se specifickými potřebami mít.


4. Do sekce „Přílohy“ vkládá uchazeč žádost o modifikaci (ke stažení zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1489.html), která je shodná s informacemi v přihlášce a doklad potvrzující jeho specifické potřeby (nejčastěji zprávu od lékaře/poradenského zařízení (PPP/SPC), případně další rozhodné dokumenty jako např. potvrzení o invaliditě atp.).

Pokud není možné přílohu vložit, doporučujeme přihlášku uložit, následně rozkliknout (skrze "plus" v pravé části), kliknout na modré tlačítko "Průběh PŘ", zvolit modré tlačítko "Žádosti", v dolní části stránky kliknout na "Podat novou žádost" a z rozbalovacího pole vybrat "Modifikace způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky". Pokud Vám nepůjde vybrat více kategorií specifických potřeb, specifikujte je v textu žádosti, zde též specifikujte Vaše potřeby (viz níže). Sem vložte jak samotnou žádost o modifikaci (buď sem nahrajete vyplněný sken papírové žádosti o modifikaci anebo se rozepíšete v textovém poli - takovou žádost již nepodepisujete), tak i potvrzení od lékaře/odborníka.

Doporučení: Uchazeč o studium by měl žádat o takové modifikace, které jsou v souladu s doporučením lékaře či poradenského pracoviště. Žádosti, které budou s odbornými zprávami v nesouladu (např. v doporučení má uchazeč uvedené navýšení času o 25 %, ale žádá o navýšení o 75 %) budou posuzovány též, avšak pokud uchazeč neprokáže další rozhodnou skutečnost (např. přidružené postižení/onemocnění), přikloní se odborná komise při projednávání žádosti k doporučení lékaře/poradenského zařízení. 

Důležité: Přílohy lze do přihlášky vkládat teprve po jejím uložení a následném rozkliknutí tlačítka "Průběh PŘ".


Lékaři nejsou vždy ochotni vpisovat do svých zpráv doporučení pro konání zkoušky (zejména týkající se konkrétního navýšení času). Pokud to však lze, doporučujeme, aby jej tam lékař zanesl.


Zprávy z PPP/SPC takové údaje standardně obsahují (vč. např. doporučení na asistenci, pomůcky atp.). Typickým dokladem vhodným k modifikaci přijímací zkoušky je buď samotná zpráva, anebo Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.


Někteří uchazeči očekávají modifikaci písemné zkoušky, jiní ústní a další talentové. Buďte v tomto co nejvíce konkrétní – vaše očekávání a potřeby se mohou v jednotlivých typech zkoušky lišit. 


Zpráva od lékaře (či poradenského zařízení) by neměla být starší 2 let (pro aktuální přijímací řízení akceptujeme zprávy vystavené v r. 2021/2022).


--------------------------------------------------------------------


Výše uvedené doklady přiložte k elektronické přihlášce nebo zašlete v písemné podobě na studijní oddělení nejpozději do 29. 2. 2024. Na později podané žádosti o modifikaci přijímací zkoušky nebude brán zřetel.


Všichni uchazeči, kteří takto projevili zájem o modifikaci, budou po skončení sběru přihlášek (pravděpodobně v průběhu března) kontaktování a referentka s nimi opětovně probere jejich očekávání a možnosti modifikace přijímací zkoušky.


Modifikace přijímací zkoušky bude navržena na základě komunikace mezi uchazečem a pověřenými osobami Pedagogické fakulty UK.


Dovolujeme si Vás informovat, že Pedagogická fakulta má právo požádat odborníka univerzitního zdravotnického zařízení o přezkoumání Vašeho zdravotního stavu uvedeného v žádosti.


Pokud uchazeč nemá k dispozici žádné doporučení či zprávu odborníka, a přesto má zájem o modifikaci přijímací zkoušky, lze o ni i přesto (uchazeč označí políčko „Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (zdravotního znevýhodnění, specifických poruch učení apod.)“ a dále popíše, jaká jsou jeho očekávání a potřeby). Referentka pro uchazeče se specifickými potřebami se s uchazečem následně spojí a společně proberou jeho situaci.


---------------------------------------------------------------------


Nejčastější modifikace přijímacího řízení pro jednotlivé kategorie specifických potřeb:


Zrakové postižení (A1/A2):

- navýšení času o 25 – 100 %

- zvětšený černotisk (vel. písma xy), tisk testu na velikost A3

- asistence: předčitatel, zapisovatel

- využití pomůcek (lupa, zvýrazňovače, pravítko, vyplnění testu na PC…)


Sluchové postižení (B1/B2):

- navýšení času o 25 – 100 %

- asistence: přepisovatel, tlumočník


Pohybové postižení (C1/C2):

- bezbariérová místnost

- navýšení času o 25 – 75 %

- využití pomůcek (sklopná pracovní deska, vyplnění testu na PC…)

- asistence: zapisovatel

- zvětšení testu (vel. písma, tisk na A3)


Specifické poruchy učení (D):

- navýšení času o 25 – 75 %

- využití pomůcek (zvýrazňovače, pravítko, antistresové pomůcky…)

- asistence: předčitatel, zapisovatel


Poruchy autistického spektra (E):

- navýšení času o 25 – 75 %


Psychické obtíže, chronické somatické onemocnění, narušená komunikační schopnost (F):

- navýšení času o 25 – 75 %

- pomůcky (antistresové pomůcky, zvýrazňovače…)

- režimové úpravy (návštěva toalety, pohyb během testu…)

- asistence: předčitatel, zapisovatel


A. Student se zrakovým postižením: A1 uživatel zraku; A2 uživatel hmatu/hlasu

B. Student se sluchovým postižením: B1 uživatel mluveného jazyka; B2 uživatel znakového jazyka

C. Student s pohybovým postižením: C1 s postižením dolních končetin; C2 s postižením horních končetin

D. Student se specifickými poruchami učení

E. Student s poruchou autistického spektra

F. Student s jinými obtížemi (student, kterému jiná psychická porucha či obtíže, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti)


Pozn. Nejedná se o vyčerpávající výčet modifikací, ale o nejčastější požadavky. Respektujeme, že potřeby uchazečů mohou být velmi jedinečné, a vycházíme jim při přijímacím řízení vstříc.


Pozn. Všem uchazečům se specifickými potřebami dále umožňujeme plnění přijímací zkoušky v menším kolektivu (obvykle do 15, max. 20 uchazečů), v případě doporučení lékaře či poradenského pracoviště může též uchazeč plnit zkoušku zcela sám v separátní místnosti.


Příklad vyplnění eletronické přihlášky ke stažení zde: Příklad

Příklad vyplněné žádosti o modifikaci ke stažení zde: Příklad


Všem uchazečům doporučujeme seznámit se dopředu se studijním plánem vybraného studijního programu. V případě, že si nejste jisti, zda pro Vás bude studium zvládnutelné, nás neváhejte kontaktovat.

-----------------------------------------------------------------


Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme konzultace týkající se přijímacího řízení, modifikací přijímacích zkoušek či potvrzení odborného pracoviště. V případě zájmu nabízíme konzultaci online či osobně, kontaktovat můžete veronika.chalupova@pedf.cuni.cz.


Budeme se těšit na Vaše dotazy.


Studijní referentka pro uchazeče a studující se specifickými potřebami

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D. (aktuálně na mateřské dovolené)

e-mail: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz

tel: 221 900 220

aktuálně na mateřské dovolené


Zástup Bc. Veronika Chalupová, veronika.chalupova@pedf.cuni.cz.

tel: 221 900 220 (volejte ideálně v úterky 9-14:00)

Poslední změna: 4. leden 2024 16:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: