Posouzení zahraničního vzdělání

Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově


Posouzení středoškolského vzdělání pro uchazeče o bakalářské studium


Kontaktní osoba: Jaroslav Kukla


Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné následujícími doklady:


a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)


Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů

Tento doklad vydávají krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Více informací na webu hl. m. Prahy.


b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu


Uchazeč doloží ověřenou kopii Evropského bakalaureátu.

Týká se pouze Evropského bakalaureátu - neplatí pro International Baccalaureat.


c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu


Jedná se o zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou vykonanou pouze na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Slovinsku.

Uchazeč doloží ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).


d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání


V rámci přijímacího řízení mohou fakulty posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.


Uchazeč doloží:


 • vyplněný Formulář [ PDF / DOCX ]

 • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu,

 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).

Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na příslušné fakultě (poplatek 930 Kč). V případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).


V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:


 • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,

 • doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,

 • potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

Výše uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 30. 7. 2024


Pedagogická fakulta UK

Magdalény Rettigové 4

116 39 Praha 1


Kontaktní osoba v případě dotazů: Jaroslav Kukla


Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.


Požadavky na ověření listin

Závisí na tom, v jakém státě byl doklad o SŠ vzdělání vydán.

Formy ověření podle států, v němž bylo vzdělání získáno


Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

1) plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem

2) v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list)

3) ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením
Posouzení vysokoškolského vzdělání pro uchazeče o navazující magisterské a doktorské studiumProkázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:


a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)


Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů. Tento doklad vydávají veřejné vysoké školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.

Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-6452.html


b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu


Jedná se o zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který osvědčuje absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku a Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c)).


Uchazeč doloží:

 • Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou

 • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)

 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem


c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání


V rámci přijímacího řízení mohou fakulty posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.


Uchazeč doloží:

 • vyplněný Formulář [ PDF / DOCX ]

 • Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou

 • Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)

Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na příslušné fakultě (poplatek 930 Kč). V případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).


V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:


 • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia

 • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)

Výše uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 30. 7. 2024


Pedagogická fakulta UK

Magdalény Rettigové 4

116 39 Praha 1


Překlady Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.


Požadavky na ověření listin

Závisí na tom, v jakém státě byl doklad o SŠ vzdělání vydán.

Formy ověření podle států, v němž bylo vzdělání získáno


Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

1) plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,

2) v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),

3) ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.


Opatření rektora č. 15/2018 - Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Poslední změna: 27. listopad 2023 10:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: