Často kladené dotazy (FAQ)

 • Kde získám informace o otevíraných oborech v akademickém roce 2019/20?

Aktuální informace jsou zveřejněny od 1. 10. 2018 na webových stránkách zde (web).


 • Kdy a kde se koná Den otevřených dveří?

Den otevřených dveří (web) se bude konat 5. 12. 2018 8.00–14.00 hod. v budovách M. Rettigové 4, Praha 1 a Myslíkova 7, Praha 1 a od 14.00 hod. pro uchazeče se speciálními potřebami, M. Rettigové 4, Praha 1, 1. patro (místnost R118).


Další Den otevřených dveří se bude konat 23. 1. 2019 11.00–16.00 hod.


 • Kde můžu ještě získat informace o přijímacím řízení?

Můžete přijít na studijní oddělení v úředních hodinách zde (web).

Pedagogická fakulta se dále prezentuje na Informačním dni UK (web), na veletrhu Gaudeamus v Brně (web), veletrhu Gaudeamus v Praze (web).


 • Jak a kdy si podat přihlášku ke studiu?

Přihláška na bakalářské a magisterské obory se podává od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019. Elektronický formulář naleznete zde (web). Přihláška se netiskne a nezasílá! Je nutné ji finalizovat (ODESLAT v systému nejpozději 28. 2. 2019 do 23:59:59). Po vyplnění přihlášky Vám bude vygenerováno číslo = specifický symbol pro platbu administrativního poplatku.


 • Přihláška nejde elektronicky odeslat

Pokud Vám nejde přihlášku odeslat, nemáte vyplněny všechny povinné položky (označené modrou hvězdičkou) nebo jste nevložil povinné přílohy.


 • Nedaří se mi vložit přílohy do elektronické přihlášky

Přílohu musíte uložit ve formátu DOC, DOCX, PDF, RTF, PNG nebo JPG.


 • Co je to doklad o ukončeném vzdělání?

V případě přihlášky na bakalářské a magisterské studium se jedná o maturitní vysvědčení a v případě přihlášky na navazující magisterské studium se jedná o bakalářský diplom.


 • Když se přihláška netiskne a nezasílá, budu nějakým způsobem informován o zaevidování přihlášky?

Ano, přijde Vám informační e-mail s číslem přihlášky a s údaji k platbě administrativního poplatku. Po zaplacení Vám dorazí další e-mail se zprávou, že přihláška byla zaplacena.


 • Mohu někde sledovat průběh přijímacího řízení (informace o zaevidování a zaplacení přihlášky, termín přijímací zkoušky, výsledek apod.)?

Tyto informace získáte po přihlášení do Studijního informačního systému (SIS) (web).


 • Mám zasílat úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou?

Pokud jste již ukončil/a střední vzdělání, zašlete nebo osobně doneste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení.


 • Jaká je výše administrativního poplatku pro akademický rok 2019/20?

Za elektronickou přihlášku zaplatíte 640,- Kč a za papírovou přihlášku 690,- Kč (formulář SEVT).


 • Kolik si můžu podat přihlášek ke studiu?

Můžete si podat libovolný počet přihlášek.


 • Můžu zaplatit jednou hromadnou platbou za více přihlášek?

Ne, každá přihláška má svoje číslo (specifický symbol), které je nutné uvést při platbě. Párování plateb probíhá automaticky, tzn. hromadná platba s uvedením jednoho specifického symbolu by se Vám napárovala pouze k jedné přihlášce a ostatní přihlášky budou v systému neuhrazené.


 • Jak je možné provést platbu?

Platbu můžete provést převodem na účet či vkladem v bance na účet. Platbu složenkou nedoporučujeme (u této platby je zaúčtování poplatku zdlouhavé). Platbu lze také uskutečnit on-line použitím platební karty (v tomto případě se neuvádí specifický symbol). Tuto možnost Vám nabídne systém po potvrzení elektronické přihlášky.


 • Co se stane, pokud nezaplatím administrativní poplatek včas?

Platbu za přihlášku je třeba uhradit nejpozději dne 28. 2. 2019. Pokud nebude poplatek uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.


 • Kdy a jak zjistím přesný termín přijímací zkoušky?

Termín zjistíte ve Studijním informačním systému (SIS) (web). Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány pouze elektronicky přes SIS. Informace o odeslání pozvánky do SIS přijde uchazeči do e-mailu. Pozvánku nalezne uchazeč nejpozději 30 dní před termínem přijímací zkoušky po přihlášení do SIS (web). Je potřeba si el. pozvánku stáhnout (přečíst), aby se uchazeči zobrazila Doručenka v SIS. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


 • Nemůžu se přihlásit do Studijního informačního systému

S dotazem se obraťte na Veřejnou poradnu Studijního informačního systému zde (web).


 • Když jsem si podal více přihlášek k vám na fakultu, můžou se mi překrývat termíny zkoušek?

Stát se to může. V tom případě Vám vyhovíme a dáme Vám náhradní termín. Není třeba nic dokládat, jen si musíte o něj požádat na studijním oddělení.


 • Jak se dozvím o postupu k další části přijímací zkoušky?

O postupu do dalšího kola přijímací zkoušky se uchazeč dozví ze Studijního informačního systému (web).


 • Můžu si požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.


 • Můžu si požádat o modifikaci přijímací zkoušky?

Ano, týká se uchazečů se speciálními potřebami. Je třeba k elektronické přihlášce přiložit naskenovanou žádost s lékařským potvrzením či potvrzením z poradny nejpozději do 28. 2. 2019. Bližší informace naleznete na naši stránkách (web).


 • Může mi být prominuta přijímací zkouška?

Možnost tzv. upuštění od přijímací zkoušky je jen u několika bakalářských oborů. Naskenovaná žádost je součástí elektronické přihlášky.


 • Pořádáte přípravné kurzy?

Pokud jsou přípravné kurzy pořádány, je tato informace uvedena v detailu příslušného bakalářského studijního oboru (web).


 • Můžu konat přijímací zkoušku, když budu dělat maturitu v zářijovém termínu?

Ano, můžete. Doklad o ukončeném středním vzdělání (úředně ověřenou kopii) je třeba doložit neprodleně po složení maturitní zkoušky na studijní oddělení, nejpozději do 30. 9. 2019 a ve výjimečných případech (maturitní zkouška v září) do 22. 10. 2019.


 • Pokud jsem si podal přihlášku na studijní obor jak v prezenční, tak i kombinované formě studia vykonávám obě přijímací zkoušky?

Písemnou přijímací zkoušku budete konat pouze jednou. Bližší informace získáte v Podmínkách přijímacího řízení pro ak. rok 2019/20 (web). V případě ústní zkoušky je třeba si nastudovat zveřejněné podmínky přijímacího řízení. Ve většině případech ji vykonáte pouze jednou, ale např. u oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ budete konat ústní zkoušku na každou formu studia zvlášť.


 • Co je to Test obecných studijních předpokladů (TOSP) (web)?

Jedná se o písemný test, max. počet bodů 40. Test slouží k prověření vybraných typů dovedností a schopností nutných pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test znalostí ze střední školy, všichni uchazeči tak mají stejnou šanci prokázat, jak jsou schopni se připravit na jeho různorodost a jak dokáží pracovat s informacemi v zadání. TOSP poskytuje validní informaci o tom, jak jsou uchazeči schopni zvládat požadavky studia, sledovány jsou různé typy studijních dovedností a schopností a logického myšlení. Jednotlivé části testu jsou sestaveny s ohledem na obvyklé požadavky kladené na studenty Pedagogické fakulty UK. Testem se budou zjišťovat následující studijní schopnosti a dovednosti: verbální a analytické myšlení, neverbální myšlení, porozumění informacím, logické a konfigurační vztahy, pamětné učení aj. Test obecných studijních předpokladů je připravován pracovištěm Univerzity Karlovy. Pro přípravu na přijímací zkoušku mohou uchazeči využít zveřejněného modelového testu. Test trvá 28 min. Hlásí-li se uchazeč na obě formy studia, vykoná písemnou zkoušku pouze jednou, výsledek se mu započte do druhé formy studia. Uchazeč bude pozván pouze na jeden konkrétní termín zkoušky.


 • Musím si přinést pozvánku ke zkoušce?

Pozvánkou se prokážete při prezenci u přijímací zkoušky. Je třeba si ji vytisknout ze Studijního informačního systému.


 • Co mám dělat, když jsem pozvánku poničil či ztratil?

Zastavte se včas na studijním oddělení - úřední hodiny zde (web) a bude Vám vytištěna náhradní pozvánka (po předložení průkazu totožnosti).


 • Kdy a kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?

Výsledky budou zveřejněny ve Studijním informačním systému dle Opatření děkana - Harmonogram organizace přijímacího řízení (web).


 • Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?

Rozhodnutí jsou rozesílána po zveřejnění celkových výsledků ve Studijním informačním systému (SIS). Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá vždy do vlastních rukou. Rozhodnutí o přijetí je zasíláno prostřednictvím SIS pouze v případě, že si uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtl, že souhlasí se zasláním kladného rozhodnutí do SIS. Pokud uchazeč nesouhlasil, tak mu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou. Rozhodnutí o přijetí jsou rozesílána pouze v případě, že uchazeč doložil všechny náležitosti (jinak obdrží jen vyrozumění).


 • Kdy a kde získám informace k zápisu ke studiu?

Termíny zápisu zjistíte na stránkách fakulty (web) v sekci Studenti – Pro 1. ročníky.


 • Vypisuje fakulta Doplňovací přijímací řízení?

S ohledem na naplnění počtu přijímaných uchazečů na Pedagogické fakultě UK může děkan snížit ve vybraných studijních programech a oborech, kde se nezapsal dostatečný počet uchazečů, bodovou hranici pro přijetí. Tato informace se zveřejňuje na Úřední desce fakulty (web) až po řádném přijímacím řízení a zápisu ke studiu.


 • Nebyl jsem přijat ke studiu a chtěl bych si podat odvolání. Jakým způsobem?

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Poučení k odvolání obdrží uchazeč v rozhodnutí děkana. Žádost se podává přes studijní oddělení fakulty. Odvolacím orgánem je rektor.
Poslední změna: 13. červen 2019 19:03 
Sdílet na: