Často kladené dotazy (FAQ)

 • Kde získám informace o otevíraných programech v akademickém roce 2024/2025?

Aktuální informace jsou zveřejněny od 1. 11. 2023 na: webových stránkách PedF UK.


 • Učitelské studijní programy ve sdruženém studiu - kombinace maior/minor

Učitelské studijní programy jsou nově otevírané ve sdruženém studiu, se studijními plány maior (hlavní studijní plán) nebo minor (přidružený studijní plán) – dříve tzv. dvouoborové studium. Studijní programy nabízí konkrétní kombinace maior a minor – při kliknutí na podání přihlášky na příslušnou kombinaci se objeví upozornění, zda je nabízena i kombinace opačná. Studijní program na prvním místě v názvu je maior (např. v programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání je maior Anglický jazyk, v programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání je maior Český jazyk).


Ve sdruženém studiu k plánu maior přináleží učitelská propedeutika (pedagogicko-psychologická příprava, oborová didaktika, společný základ). V programu maior také studenti zpracovávají bakalářskou (bakalářské studium) nebo diplomovou práci (navazující magisterské studium).


 • še poplatku za delší studium u sdruženého studia (kombinace programů maior/ minor)

Výše poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za delší studium) je na Univerzitě Karlově odvozována od koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) studijního programu přiděleného MŠMT (čl. 3 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu UK).


Sdružené (dříve dvouoborové) studium je koncipováno tak, že je student zapsán do studia v hlavním studijním programu, tzv. maior, k němuž je přidružen vedlejší studijní program, tzv. minor. V názvu programů sdruženého studia je studijní program maior vždy uveden na prvním místě (např. u programu Dějepis – ZSV je maior Dějepis).


Výše poplatku za delší studium je stanovena podle koeficientu ekonomické náročnosti studijního programu maior.


Příklad:

Student sdruženého studia Český jazyk - Hudební výchova, tj. Český jazyk (s KEN 1,2) je maior, zaplatí za započatých 6 měsíců delšího studia 25 500 Kč.


Naproti tomu student sdruženého studia Hudební výchova – Český jazyk, tj. Hudební výchova (s KEN 3,5) je maior, zaplatí za započatých 6 měsíců delšího studia 57 500 Kč


Přehled poplatků za delší studium ve všech studijních programech naleznete v odkaze zde.


 • Dostupnost doporučené literatury

Publikace je možné získat v knihovnách. Pokud zvolená knihovna žádanou knihu nemá, je možné si ji v této knihovně objednat prostřednictvím tzv. meziknihovní služby. Zvolená knihovna jim pak tuto knihu opět zajistí. K tomu je potřeba registrace čtenáře, tu však asi uchazeči většinou již mají nebo je možné si ji udělat online. Dostupnost knih je možné zjistit

na adrese https://www.caslin.cz/ nebo https://www.knihovny.cz/.


Knihy je možné také získat tak, že je na objednávku NK vytiskne.

Odkaz: https://www.nkp.cz/sluzby/formulare/kramerius-objednavka


 • Jak a kdy si podat přihlášku ke studiu?

Přihláška na bakalářské a magisterské programy se podává od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024. Elektronický formulář naleznete zde (web). Přihláška se netiskne a nezasílá! Je nutné ji finalizovat (ODESLAT v systému nejpozději 29. 2. 2024 do 23:59:59). Po vyplnění přihlášky Vám bude vygenerováno číslo = specifický symbol pro platbu administrativního poplatku.


 • Přihláška nejde elektronicky odeslat

Pokud Vám nejde přihlášku odeslat, nemáte vyplněny všechny povinné položky (označené modrou hvězdičkou) nebo jste nevložil povinné přílohy (také označené modrou hvězdičkou).


 • Nedaří se mi vložit přílohy do elektronické přihlášky

Přílohu musíte uložit ve formátu DOC, DOCX, PDF, RTF, PNG nebo JPG.


 • Co je to doklad o ukončeném vzdělání?

V případě přihlášky na bakalářské a magisterské studium se jedná o maturitní vysvědčení a v případě přihlášky na navazující magisterské studium se jedná o bakalářský diplom.


 • Když se přihláška netiskne a nezasílá, budu nějakým způsobem informován o zaevidování přihlášky?

Ano, přijde Vám informační e-mail s číslem přihlášky a s údaji k platbě administrativního poplatku. Po zaplacení Vám dorazí další e-mail se zprávou, že přihláška byla zaplacena.


 • Mohu někde sledovat průběh přijímacího řízení (informace o zaevidování a zaplacení přihlášky, termín přijímací zkoušky, výsledek apod.)?

Tyto informace získáte po přihlášení do Studijního informačního systému (SIS) (web).


 • Mám zasílat úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou?

Pokud jste již ukončil/a střední vzdělání, zašlete nebo osobně doneste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení.


 • Jaká je výše administrativního poplatku pro akademický rok 2024/2025?

Za elektronickou přihlášku zaplatíte 880,- Kč a za papírovou přihlášku 930,- Kč (formulář SEVT).


 • Kolik si můžu podat přihlášek ke studiu?

Můžete si podat libovolný počet přihlášek.


 • Můžu zaplatit jednou hromadnou platbou za více přihlášek?

Ne, každá přihláška má svoje číslo (specifický symbol), které je nutné uvést při platbě. Párování plateb probíhá automaticky, tzn. hromadná platba s uvedením jednoho specifického symbolu by se Vám napárovala pouze k jedné přihlášce a ostatní přihlášky budou v systému neuhrazené.


 • Jak je možné provést platbu?

Platbu můžete provést převodem na účet či vkladem v bance na účet. Platbu složenkou nedoporučujeme (u této platby je zaúčtování poplatku zdlouhavé). Platbu lze také uskutečnit on-line použitím platební karty (v tomto případě se neuvádí specifický symbol). Tuto možnost Vám nabídne systém po potvrzení elektronické přihlášky.


 • Co se stane, pokud nezaplatím administrativní poplatek včas?

Platbu za přihlášku je třeba uhradit nejpozději dne 29. 2. 2024. Pokud nebude poplatek uhrazen, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.


 • Kdy a jak zjistím přesný termín přijímací zkoušky?

Termín zjistíte ve Studijním informačním systému (SIS) (web). Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány pouze elektronicky přes SIS. Informace o odeslání pozvánky do SIS přijde uchazeči do e-mailu. Pozvánku nalezne uchazeč nejpozději 30 dní před termínem přijímací zkoušky po přihlášení do SIS (web). Je potřeba si el. pozvánku stáhnout (přečíst), aby se uchazeči zobrazila Doručenka v SIS. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


 • Nemůžu se přihlásit do Studijního informačního systému

S dotazem se obraťte na Veřejnou poradnu Studijního informačního systému zde (web).


 • Když jsem si podal více přihlášek k vám na fakultu, můžou se mi překrývat termíny zkoušek?

Stát se to může. V tom případě Vám vyhovíme a dáme Vám náhradní termín. Není třeba nic dokládat, jen si musíte o něj písemně požádat na studijním oddělení nebo elektronicky přes Studijní informační systém.


 • Jak se dozvím o postupu k další části přijímací zkoušky?

O postupu do dalšího kola přijímací zkoušky se uchazeč dozví ze Studijního informačního systému (web).


 • Můžu si požádat o náhradní termín přijímací zkoušky?

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl

zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.


 • Můžu si požádat o modifikaci přijímací zkoušky?

Ano, týká se uchazečů se speciálními potřebami. Je třeba k elektronické přihlášce přiložit naskenovanou žádost s lékařským potvrzením či potvrzením z poradny nejpozději do

29. 2. 2024. Bližší informace naleznete na naši stránkách (web).


 • Může mi být prominuta přijímací zkouška?

Možnost tzv. upuštění od přijímací zkoušky je jen u několika bakalářských programů.


 • Pořádáte přípravné kurzy?

Pokud jsou přípravné kurzy pořádány, je tato informace uvedena v detailu podmínek přijímacího řízení příslušného bakalářského studijního programu (web).


 • Můžu konat přijímací zkoušku, když budu dělat maturitu v zářijovém termínu?

Ano, můžete. Doklad o ukončeném středním vzdělání (úředně ověřenou kopii) je třeba doložit neprodleně po složení maturitní zkoušky na studijní oddělení, nejpozději do 30. 9. 2024 a ve výjimečných případech (maturitní zkouška v září) do 22. 10. 2024.


 • Pokud jsem si podal přihlášku na studijní obor jak v prezenční, tak i kombinované formě studia vykonávám obě přijímací zkoušky?

Písemnou přijímací zkoušku budete konat pouze jednou. Bližší informace získáte v Podmínkách přijímacího řízení pro ak. rok 2024/2025 (web). V případě ústní zkoušky je třeba si nastudovat zveřejněné podmínky přijímacího řízení. Ve většině případech ji vykonáte pouze jednou.


 • Musím si přinést pozvánku ke zkoušce?

Pozvánkou se prokážete při prezenci u přijímací zkoušky. Je třeba si ji vytisknout ze Studijního informačního systému.


 • Co mám dělat, když jsem pozvánku poničil či ztratil?

Zastavte se včas na studijním oddělení - úřední hodiny zde (web) a bude Vám vytištěna náhradní pozvánka (po předložení průkazu totožnosti).


 • Kdy a kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?

Výsledky budou zveřejněny ve Studijním informačním systému dle Opatření děkana - Harmonogram organizace přijímacího řízení (web).


 • Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?

Rozhodnutí jsou rozesílána po zveřejnění celkových výsledků ve Studijním informačním systému (SIS). Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí o přijetí je zasíláno prostřednictvím SIS pouze v případě, že si uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtl, že souhlasí se zasláním kladného rozhodnutí do SIS. Pokud uchazeč nesouhlasil, tak mu bude rozhodnutí zasláno poštou do vlastních rukou. Rozhodnutí o přijetí jsou rozesílána pouze v případě, že uchazeč doložil všechny náležitosti (jinak obdrží jen vyrozumění).


 • Kdy a kde získám informace k zápisu ke studiu?

Termíny zápisu zjistíte na stránkách fakulty (web) v sekci Studenti – Pro 1. ročníky.


 • Vypisuje fakulta Doplňovací přijímací řízení?

S ohledem na naplnění počtu přijímaných uchazečů na Pedagogické fakultě UK může děkan snížit ve vybraných studijních programech, kde se nezapsal dostatečný počet uchazečů, bodovou hranici pro přijetí. Tato informace se zveřejňuje na Úřední desce fakulty (web) až po řádném přijímacím řízení a zápisu ke studiu.


 • Nebyl jsem přijat ke studiu a chtěl bych si podat odvolání. Jakým způsobem?

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Poučení k odvolání obdrží uchazeč v rozhodnutí děkana. Žádost se podává přes studijní oddělení fakulty. Odvolacím orgánem je rektor.
Poslední změna: 17. leden 2024 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: