CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Analýza a úprava systémů přijímacího řízení na PedF


Grantový projekt, reg. č.:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_16_015

Název výzvy:

ESF výzva pro vysoké školy

Název prioritní osy:

PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Název investiční priority:

IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Specifický cíl:

SC2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů

Datum zahájení:

01. 01. 2018

Datum ukončení:

31. 12. 2019


Cílem dílčího projektu je zpracování analýzy, hodnocení a inovace přijímacího řízení na PedF UK, systému kriteriálního přijímání v jednotlivých oborech a dále návrh a realizace podpůrných nástrojů v rámci přijímacího řízení. Inovace systému přijímacího řízení povede k zefektivnění přijímacího systému formou zlepšení obsahové stránky, způsobu vyhodnocení a následné práce se získanými daty. Přijímací řízení na PedF UK je realizováno prostřednictvím víceúrovňového zapojení odborných pracovišť (katedry a ústavy) i servisních pracovišť fakulty (studijní oddělení, středisko informačních technologií, technicko-provozní odd.). Vzhledem ke snižování počtu potenciálních uchazečů je třeba současný systém analyzovat a kriticky vyhodnotit a v návaznosti celý systém přijímání uchazečů inovovat tak, aby co nejvíce reflektoval současné potřeby ze strany fakulty, uchazečů i potřeb praxe. Pro podporu zájmu o studium na fakultě budou hledány nástroje, které budou ověřeny, aby se staly běžnou součástí přijímání uchazečů.


Dílčími cíli projektu jsou:

• snížení chybovosti při vyhodnocování přijímacích testů

• metodologická podpora při konstrukci testů, s vytvořením databanky úloh v jednotlivých oborech

• nastavení modifikovaného přijímacího řízení pro uchazeče se specifickými potřebami

• příprava vyrovnávacích kurzů pro přípravu uchazečů pro přijímací řízení v jednotlivých oborech

• nastavení spolupráce se středními školami s cílem zatraktivnění studia na fakultě


Inovovaným systém přijímacího řízení zajistí spolupráci se středními školami s cílem vyhledávání vhodných uchazečů, čímž se posílí pravděpodobnost úspěšného dokončení jejich studia
Poslední změna: 13. říjen 2020 16:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: