GA ČR

Grantová agentura ČR


Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.


Oficiální stránky GA ČR


GA ČR 2020


POZOR! Změna!


dovolujeme si touto cestou upozornit na důležitou zprávu od GA ČR, která  informuje o ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ SOUTĚŽE, A TO V SOUVISLOSTI SE ZCELA MIMOŘÁDNOU SITUACÍ, KTERÁ V SOUČASNÉ DOBĚ V ČESKÉ REPUBLICE PANUJE.


Předsednictvo GAČR se rozhodlo vyjít maximálně vstříc všem řešitelům a rozhodlo o zrušení veřejných soutěží ve výzkumu vývoji a inovacích na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, standardních i mezinárodních bilaterálních, vyhlášených Grantovou agenturou dne 21. 2. 2020 v Obchodním věstníku (s počátkem soutěžní lhůty dne 22. 2. 2020 a koncem soutěžní lhůty dne 7. 4. 2020).


Fakultní termín podání návrhů projektu je tedy posunutý na 29.4.2020


Současně rozhodlo o neprodleném opětovném znovuvyhlášení všech těchto veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2021.


Podmínky nově vyhlašovaných veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích budou identické s těmi, k jejichž zrušení došlo.


Další informace spolu s přesnými pokyny naleznete na webu GA ČR:


https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/ Grantová agentura tímto krokem vychází vstříc žádosti velké části vědecké veřejnosti a zajistí přitom zákonné prodloužení soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů do

4. 5. 2020, které by za současného znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebylo jinak možné. Předsednictvo Grantové agentury po důkladném zvážení a konzultaci s představiteli uchazečů o účelovou podporu základního výzkumu volí tuto cestu a tyto termíny. Bude tak zajištěno, jak faktické prodloužení možnosti podávat návrhy projektů zájemcům o podporu, tak i ukončení hodnoticí lhůty v původních termínech 2. 11. 2020 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR, resp. 1. 12. 2020 pro standardní grantové projekty a mezinárodní grantové projekty.Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejné soutěže na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Veřejná soutěž je vypsaná na podporu: standardních projektů, juniorských projektů, mezinárodních projektů. V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování návrhu projektu jsou popsány v zadávací dokumentaci zveřejněné na internetových stránkách poskytovatele. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz


 • Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2020.

 • Návrhy projektů je možné podávat do 7. 4. 2020.

 • Fakultní termín podání návrhů projektu je 2.4.2020 / 29.4.2020

Více info zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-4/


GA ČR 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2019. Veřejná soutěž je vypsaná na podporu: standardních projektů, juniorských projektů, mezinárodních projektů.

Soutěž byla vyhlášena 27. února 2018 a soutěžní lhůta končí 11. dubna 2018. Termín odevzdání projektu na oddělení vědy PedF UK je nejpozději 9. dubna 2018. Návrh projektu ve formátu PDF lze zaslat emailem na petra.vankova@pedf.cuni.cz, podobně jako dotazy týkající se podání projektu.

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz v internetové online aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu. Návrh projektu musí být vyplněn v aplikaci a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování návrhu projektu jsou popsány v zadávací dokumentaci zveřejněné na internetových stránkách poskytovatele


V soutěži GA ČR pro rok 2019 uspěli:

 • doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D., projekt Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně


 • Doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D., projekt Ztvárnění prostoru v románech Jima Crace a Simona MaweraV soutěži GA ČR pro rok 2018 uspěli:

 • doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., projekt Kvalifikace "otevřených" vegetačních společenstev prostřednictvím Integrated Plant Record vegetační analýzy


 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., projekt Faktory ovlivňujícící kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odborném vzdělávání. Úloha pocitu akademické marnosti a kultury školy


 • Mgr. Vít Šťastný, Ph.D., projekt Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním: případ českých nižších sekundárních školV soutěži GA ČR pro rok 2017 uspěly:

 • doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., projekt Prekoncepce, konstrukce a rekonstrukce profesní identity asistenta pedagoga


 • PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D., projekt Faktory ovlivňující sebehodnocení ICT dovedností studentů středních školV soutěži GA ČR pro rok 2016 uspěli:

 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., projekt Učitelské vyhoření - institucionální, vztahové a intrapsychické faktory


 • doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., projekt Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům


 • Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D., projekt Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostikaNová skupina grantových projektů

Vláda schválila 18. května 2016 novou skupinu grantových projektů, která má zlepšit úspěšnost českých vědců při žádostech o granty Evropské výzkumné rady (ERC). Nová skupina grantových projektů "Podpora ERC žadatelů" má financovat návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů projektů ERC.

Celkové výdaje na "Podporu ERC žadatelů" za dobu trvání grantových projektů v letech 2016 až 2022 dosáhnou přibližně 61,5 milionu korun.

Jakmile ERC nové grantové projekty "Podpora ERC žadatelů" zařadí do schématu "Fellow-ship ti visit ERC grantee", bude na webu www.gacr.cz zveřejněna výzva.


Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu.

Tisková zpráva, oficiální stránky GA ČR.


Typy projektů


STANDARDNÍ PROJEKTY


 • Délka trvání projektů 2 – 3 roky.

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Téma projektu volí navrhovatel.

 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.

 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnotící proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.

 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů a přiměřenost nákladů.


JUNIORSKÉ PROJEKTY


Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou strukturu základního výzkumu ČR


 • Délka trvání projektu je 2 – 3 roky.

 • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Téma projektu volí navrhovatel.

 • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.

 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnotící proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.

 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, inovace a originalita.


MEZINÁRODNÍ – BILATERÁLNÍ PROJEKTY


GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:


Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

National Research Foundation of Korea (NRF), Korea

Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan.


 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.

 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

 • U tohoto typu mezinárodních projektů hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách (v případě GA ČR jde o peer review systém hodnocení využívající panelového systému GA ČR a zahraničních oponentů).

 • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

 • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY (LA)


GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko:


 • Tyto typy projektů jsou hodnoceny s využitím principu “Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

 • Oba navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.

 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

 • Tento typ soutěže je vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v listopadu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je zpravidla na konci příslušného roku.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.
Poslední změna: 6. duben 2020 10:26 
Sdílet na: