GA ČR

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.


GA ČR 2025

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila veřejné soutěže na podporu projektů v základním výzkumu se začátkem řešení 1. 1. 2025. Uzávěrka soutěží je 3. 4. 2024. Návrhy projektů se podávají v aplikaci GRIS.


Vstup do aplikace gris

Uživatelská příručka gris

Zadávací dokumentace a podrobnosti k vyhlášení • soutěžní lhůta začíná 9. 2. 2024

 • Návrhy je možné zasílat 3. 4. 2024

 • Fakultní termín pro podání návrhu projektu je 2. 4. 2024 v případě zřízení přístupu k projektu, jinak 31.3.2024

 • Seminář pro žadatele (fyzicky i online) 23. 2. 2024 a 6.3.2024. Registrace zde: https://gacr.cz/seminare-s-predsedou-ga-cr-v-praze-a-brne/

Byly vyhlášeny následující soutěže:


Standardní projekty

Tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v Česku, žádosti mohou předkládat výzkumníci bez ohledu na dosavadní délku jejich vědecké kariéry.

Délka trvání projektu je 2 nebo 3 roky (obvyklá délka jsou 3 roky).

Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.

Vyhlášení na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/zakladni-informace/


Projekty Junior STAR

Cílem projektů je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která vědě v Česku přinese nová badatelská témata.

Navrhovatel musí splňovat podmínku, že k 30. 9. roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho titulu PhD.

Oproti loňsku budou moci o granty žádat i vědkyně a vědci, kteří již získali i jinou podporu pro vědecké osamostatnění nebo založení nových výzkumných týmů.

Navrhovatel musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost.

Délka trvání projektu je 5 let.

Výše podpory je maximálně 25 milionů Kč za celou dobu řešení.

Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné instituce.

Vyhlášení na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/js-2025/


Postdoc Individual Fellowships – Incoming

Cílem projektu je umožnit řešiteli návrat do Česka ze zahraničí, nebo řešiteli ze zahraničí zahájit kariéru na českém pracovišti.

Délka trvání projektu je 3 roky na tuzemském pracovišti.

Navrhovatel musí splňovat podmínku, že od udělení jeho titulu PhD uplynuly nejvýše 4 roky.

Dále musí mít navrhovatel dlouhodobou zahraniční zkušenost – nejméně 2 roky z posledních 3 let strávil v zahraničí (doktorské studium nebo zaměstnání na zahraniční vědecké instituci).

Vyhlášení na stránkách GA ČR:.https://gacr.cz/pif-in-2025/


Postdoc Individual Fellowships – Outgoing

Cílem projektu je umožnit řešiteli bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti v zahraničí (s podmínkou dalšího roku stráveného na pracovišti v Česku.)

Délka trvání projektu je 3 roky, z toho první 2 roky stráví řešitel na libovolné zahraniční instituci a poslední rok na tuzemském pracovišti.

Navrhovatel musí splňovat podmínku, že od udělení jeho titulu PhD uplynuly nejvýše 4 roky.

Navrhovatel musí aktuálně působit na instituci v Česku.

Vyhlášení na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/pif-out-2025/


Projekty EXPRO

Cílem projektů je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu a napomoci překonat bariéry, které snižují úspěšnost českých žadatelů při předkládání žádostí o granty European Research Council (ERC).

Délka trvání projektu je 5 let.

Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné či dvou institucí.

Povinností řešitelského týmu je podat návrh projektu ERC s hostitelskou institucí v Česku, a to v průběhu řešení projektu EXPRO nebo nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení.Vyhlášení na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/expro-2025/


Mezinárodní projekty

Projekty řešené ve spolupráci s vědci z některého z partnerských států.

Délka trvání projektu je 2 nebo 3 roky.

Bilaterální mezinárodní projekty – hodnocení provádí GA ČR i partnerská agentura v zahraničí Soutěž je vyhlášena s těmito grantovými agenturami:

Tchaj-wan – National Science and Technology Council (NSTC)

Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)

Mezinárodní projekty na principu „Lead Agency“, pro které hodnocení návrhů provádí GA ČR Soutěž je vyhlášena s těmito grantovými agenturami:

Polsko – National Science Centre (NCN)

Slovinsko – Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS)

Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)

(Chorvatsko – Croatian Science Foundation (HRZZ) – o vypsání soutěže má být rozhodnuto v příštích dnech.)

Mezinárodní projekty na principu „Lead Agency“, pro které hodnocení návrhů provádí partnerská agentura v zahraničí Kontinuální výzvy jsou vyhlášeny s těmito grantovými agenturami

USA – National Science Foundation (NSF)

Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)

Německo – German Research Foundation (DFG)

Výzva s uzávěrkou pro české uchazeče 24. 4. 2024 je vyhlášena s touto grantovou agenturou: Lucembursko – Luxembourg National Research Fund (FNR)


Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku.


Videonávody k dispozici zde:

Videonávod GRIS - díl I. Založení projektu, přiřazení navrhovatele a uchazeče

Videonávod GRIS - díl III. Osobní a investiční náklady, zdůvodnění finančních položek

Playlist návodů GAČR - GRIS


Před podáním návrhu v systému GRIS: gris.cz je potřeba vyplnit a odevzdat grantový formulář OVČ pro schválení návrhu vedením fakulty zde: Fakultní formulář pro granty

Metodická podpora, videa, pdf příručky pro žadatele o grantovou podporu naleznete zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-188.html

Záznam semináře pro žadatele GAČR na PedF


V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Ivana Metelková z oddělení pro vědeckou činnost tel: 777654516, 221900215, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz • Žádáme žadatele o grantovou podporu na PedF, aby dodržovali následující pravidla při podávání návrhů a vyplňování fakultního formuláře:

  1) Nově je v GA ČR investice považována až od 80 tis. Kč. UK zvažuje od příštího roku 2023, že pořizovací hodnota dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (investice) se zvýší na 80 tis. Kč. Je možné tedy navrhované nákupy zařadit do věcných nákupů, do neinvestičních nákladů.

  2) Dodržovat a kontrolovat výši režijních nákladů v max. výši 20 %, pokud není důvod, aby byly tyto náklady nižší.  

  3) Osobní náklady - mzdové - doporučujeme se držet vnitřního mzdového předpisu UK, a to horní hranice tarifních mezd, u jednotlivých mzdových tříd pro akademické a vědecké pracovníky. Viz Mzdové tarify PedF 2023

  4) Při spolupráci osob z třetích zemí zvolit formu odměňování smluvního výzkumu, kdy náklady spojené s daným výzkumníkem zařazovat do neinvestičních nákladů/služeb. Vyplácení odměny pro daného pracovníka je tedy jednou za rok na základě smlouvy o dílo s dodatkem obsahující předmět díla.

  5) Do rozpočtu je možné zahrnout část úvazku na administrativní zajištění projektu, prosíme vyhradit do řešitelského týmu 1 pozici na THP pracovníka úvazku max. 0,2. Z těchto financí je možné finanovat administrativu spojenou s řešením projektu.


Informace k soutěži GAČR


GA ČR 2024

 • Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D projekt Digitální média a rodičovský stres: rodinná regulace používání digitálních médií dětmi a dospívajícími v souvislosti s rodičovským stresem a vyhořením

 • doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D projekt Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně

GA ČR 2023

 • doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. - projekt Internalizovaná homofobie v adolescenci LGBT+ identita jako vývojová výzva v prostředí školy: individuální, sociální a institucionální perspektiva (23-07934S)

GA ČR 2022

aktuální opatření pro přesuny v rozpočtech projektů GAČR v roce 2022

V soutěži GA ČR pro rok 2022 uspěli:

 • Mgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D. - projekt Poptávka rodičů po stínovém vzdělávání: kontexty, procesy, determinanty a konsekvence (22-01308S)

Seznam podpořených projektů s realizací od 2022

V soutěži GA ČR pro rok 2021 uspěli:

 • Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., projekt Vliv rodičovských výchovných strategií na míru a způsob užívání digitálních technologií malými dětmi (ve věku 6-9 let)

 • doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D., projekt Heterogenita ve způsobu odpovídaní v dotazníkových šetřeních napříč různými zeměmi, školami a skupinami studentů

V soutěži GA ČR pro rok 2019 uspěli:

 • doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D., projekt Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně


 • Doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D., projekt Ztvárnění prostoru v románech Jima Crace a Simona Mawera

V soutěži GA ČR pro rok 2018 uspěli:

 • doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., projekt Kvalifikace "otevřených" vegetačních společenstev prostřednictvím Integrated Plant Record vegetační analýzy


 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., projekt Faktory ovlivňujícící kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odborném vzdělávání. Úloha pocitu akademické marnosti a kultury školy


 • Mgr. Vít Šťastný, Ph.D., projekt Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním: případ českých nižších sekundárních školV soutěži GA ČR pro rok 2017 uspěly:

 • doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., projekt Prekoncepce, konstrukce a rekonstrukce profesní identity asistenta pedagoga


 • PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D., projekt Faktory ovlivňující sebehodnocení ICT dovedností studentů středních školV soutěži GA ČR pro rok 2016 uspěli:

 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., projekt Učitelské vyhoření - institucionální, vztahové a intrapsychické faktory


 • doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., projekt Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům


 • Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D., projekt Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika

Typy projektů


STANDARDNÍ PROJEKTY


 • Délka trvání projektů 2 – 3 roky.

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Téma projektu volí navrhovatel.

 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.

 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnotící proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.

 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů a přiměřenost nákladů.


JUNIORSKÉ PROJEKTY


Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou strukturu základního výzkumu ČR


 • Délka trvání projektu je 2 – 3 roky.

 • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Téma projektu volí navrhovatel.

 • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.

 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnotící proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.

 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, inovace a originalita.


MEZINÁRODNÍ – BILATERÁLNÍ PROJEKTY


GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:


Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

National Research Foundation of Korea (NRF), Korea

Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan.


 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.

 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

 • U tohoto typu mezinárodních projektů hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách (v případě GA ČR jde o peer review systém hodnocení využívající panelového systému GA ČR a zahraničních oponentů).

 • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

 • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY (LA)


GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko:


 • Tyto typy projektů jsou hodnoceny s využitím principu “Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

 • Oba navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.

 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

 • Tento typ soutěže je vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v listopadu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je zpravidla na konci příslušného roku.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.
Poslední změna: 27. únor 2024 14:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: