GA ČR

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.


 • Žádáme žadatele o grantovou podporu na PedF, aby dodržovali následující pravidla při podávání návrhů a vypňování fakultního formuláře:

  1) Nově je v GA ČR investice považována až od 80 tis. Kč. UK zvažuje od příštího roku 2023, že pořizovací hodnota dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (investice) se zvýší na 80 tis. Kč. Je možné tedy navrhované nákupy zařadit do věcných nákupů, do neinvestičních nákaldů.

  2) Dodržovat a kontrolovat výši režijních nákladů v max. výši 20 %, pokud není důvod, aby byly tyto náklady nižší.  

  3) Osobní náklady - mzdové - doporučujeme se držet vnitřního mzdového předpisu UK, a to horní hranice tarifních mezd, u jednotlivých mzdových tříd pro akademické a vědecké pracovníky. Viz.: Vnitřní mzrový předpis CUNI a Mzdové tarify PedF 2021Mzdové tarify PedF 2022

  4) Při spolupráci osob z třetích zemí zvolit formu odměňování smluvního výzkumu, kdy náklady spojené s daným výzkumníkem zařazovat do neinvestičních nákladů/služeb. Vyplácení odměny pro danného pracovníka je tedy jednou za rok na zákaldě smlouvy o dílo s dodatkem obsahující předmět díla.

  5) Do rozpočtu je možné zahrnout část úvazku na administrativní zajištění projektu, prosíme vyhradit do řešitelského týmu 1 pozici na THP pracovníka úvazku max. 0,2. Z těchto financí je poté možné zafinanovat administrativu spojenou s řešením projektu.


GA ČR 2024

Návrhy projektů bude letos možné do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu zasílat již od 14. února. Přijímány budou až do 4. dubna. Fakticky tak bude o týden prodloužena doba pro podávání návrhů projektů oproti obvyklé soutěžní lhůtě. Vzhledem k tomu, že v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkumné projekty začít promýšlet již nyní.

 • soutěžní lhůta začíná již 14.2.2023

 • Návhry je možné zasílat do 4.4.2023

 • Fakultní termín pro podání návrhu projektu je 1.4.2022

Záznam semináře pro žadatele GAČR na PedF

    Jedná se konkrétně o projekty typů

    - STANDARDNÍ PROJEKT

    - JUNIOR STAR

    - Mezinárodní projekty

    - EXPRO projekty


zásady programu GAČR Junior Start doznaly změn. Jedna z nich se týká programu Primus, a to:

„Navrhovatelem, následně řešitelem projektu JUNIOR STAR nesmí být osoba, která již v minulosti získala grant zaměřený i na vědecké osamostatnění či založení vlastní vědecké skupiny (např. granty „ERC StartingGrants" z programu HORIZON, Prémie Luminaquaeruntur Akademie věd České republiky, soutěž Primus Univerzity Karlovy apod.)."


Obdobně je podmínka zavedena i do zásad programu Primus: „Návrh projektu nemohou podat také ti, kteří již získali podporu v

některém z minulých kol soutěže Primus nebo získali GAČR Junior Star. Jeden předkladatel může podat pouze jeden návrh projektu."


Ti, kdož získali podporu Primus, nemohou již žádat o podporu GAČR Junior Star a naopak.


Videonávody k dispozici zde:

Videonávod GRIS - díl I. Založení projektu, přiřazení navrhovatele a uchazeče

Videonávod GRIS - díl III. Osobní a investiční náklady, zdůvodnění finančních položek

Playlist návodů GAČR - GRIS


Před podáním návrhu v systému GRIS: gris.cz je potřeba vyplnit a odevzdat grantový formulář OVČ pro schválení návrhu vedením fakulty zde: Fakultní formulář pro granty


Podklady k zadávací dokumentace jsou k dispozici ke stažení na webu GAČR: Soutěže 2023/24

Metodická podpora, videa, pdf příručky pro žadatele o grantovou podporu naleznete zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-188.html


V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Ivana Metelková z oddělení pro vědeckou činnost tel:  221900215, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz


inforamce k soutěži GAČR 2023


GA ČR 2023

 • doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. - projekt Internalizovaná homofobie v adolescenci LGBT+ identita jako vývojová výzva v prostředí školy: individuální, sociální a institucionální perspektiva (23-07934S)


GA ČR 2022

aktuální opatření pro přesuny v rozpočtech projektů GAČR v roce 2022

V soutěži GA ČR pro rok 2022 uspěli:

 • Mgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D. - projekt Poptávka rodičů po stínovém vzdělávání: kontexty, procesy, determinanty a konsekvence (22-01308S)

Seznam podpořených projektů s realizací od 2022


V soutěži GA ČR pro rok 2021 uspěli:

 • Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., projekt Vliv rodičovských výchovných strategií na míru a způsob užívání digitálních technologií malými dětmi (ve věku 6-9 let)

 • doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D., projekt Heterogenita ve způsobu odpovídaní v dotazníkových šetřeních napříč různými zeměmi, školami a skupinami studentů


V soutěži GA ČR pro rok 2019 uspěli:

 • doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D., projekt Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně


 • Doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D., projekt Ztvárnění prostoru v románech Jima Crace a Simona Mawera


V soutěži GA ČR pro rok 2018 uspěli:

 • doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., projekt Kvalifikace "otevřených" vegetačních společenstev prostřednictvím Integrated Plant Record vegetační analýzy


 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., projekt Faktory ovlivňujícící kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odborném vzdělávání. Úloha pocitu akademické marnosti a kultury školy


 • Mgr. Vít Šťastný, Ph.D., projekt Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním: případ českých nižších sekundárních školV soutěži GA ČR pro rok 2017 uspěly:

 • doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., projekt Prekoncepce, konstrukce a rekonstrukce profesní identity asistenta pedagoga


 • PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D., projekt Faktory ovlivňující sebehodnocení ICT dovedností studentů středních školV soutěži GA ČR pro rok 2016 uspěli:

 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., projekt Učitelské vyhoření - institucionální, vztahové a intrapsychické faktory


 • doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D., projekt Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům


 • Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D., projekt Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostikaNová skupina grantových projektů

Vláda schválila 18. května 2016 novou skupinu grantových projektů, která má zlepšit úspěšnost českých vědců při žádostech o granty Evropské výzkumné rady (ERC). Nová skupina grantových projektů "Podpora ERC žadatelů" má financovat návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů projektů ERC.

Celkové výdaje na "Podporu ERC žadatelů" za dobu trvání grantových projektů v letech 2016 až 2022 dosáhnou přibližně 61,5 milionu korun.

Jakmile ERC nové grantové projekty "Podpora ERC žadatelů" zařadí do schématu "Fellow-ship ti visit ERC grantee", bude na webu www.gacr.cz zveřejněna výzva.


Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající. Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC (v programech StG, CoG, výjimečně AdG), a to v nejbližší výzvě vyhlášené po ukončení řešení projektu nebo ve výzvě bezprostředně následující, nejpozději však do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu.

Tisková zpráva, oficiální stránky GA ČR.


Typy projektů


STANDARDNÍ PROJEKTY


 • Délka trvání projektů 2 – 3 roky.

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Téma projektu volí navrhovatel.

 • Projekt řeší jedna osoba nebo tým vědeckých pracovníků z jedné nebo více institucí.

 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnotící proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku.

 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému (panelový systém GA ČR a zahraniční oponenti).

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita a originalita návrhu projektu, odborné předpoklady navrhovatele dosáhnout deklarovaných cílů a přiměřenost nákladů.


JUNIORSKÉ PROJEKTY


Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou strukturu základního výzkumu ČR


 • Délka trvání projektu je 2 – 3 roky.

 • Návrhy mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Téma projektu volí navrhovatel.

 • V návrhu smí být uveden pouze jeden uchazeč.

 • Veřejná soutěž je vyhlašována vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnotící proces probíhá do podzimu a výsledky veřejné soutěže jsou vyhlášeny před koncem příslušného kalendářního roku.

 • Hodnocení probíhá na základě tzv. peer review systému.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů jsou kvalita, inovace a originalita.


MEZINÁRODNÍ – BILATERÁLNÍ PROJEKTY


GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:


Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

National Research Foundation of Korea (NRF), Korea

Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan.


 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.

 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

 • U tohoto typu mezinárodních projektů hodnocení probíhá nezávisle v obou partnerských agenturách (v případě GA ČR jde o peer review systém hodnocení využívající panelového systému GA ČR a zahraničních oponentů).

 • Podmínkou poskytnutí podpory mezinárodnímu projektu ze strany GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

 • V ČR je tento typ soutěže vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v březnu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je závislý na termínu schválení projektu v partnerské zemi.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY (LA)


GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko:


 • Tyto typy projektů jsou hodnoceny s využitím principu “Lead Agency”, tj. na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky hodnoticího procesu přijímá. Podmínkou udělení mezinárodního projektu od GA ČR je jeho schválení oběma národními poskytovateli.

 • Oba navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který bude hodnocen orgány jedné z partnerských agentur („Lead Agency“). Proces hodnocení je založen na mezinárodním „peer review“ systému. Po ukončení hodnocení informuje LA partnerskou agenturu o výsledku hodnocení. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě souhlasného kladného doporučení obou partnerských agentur.

 • Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu.

 • Délka trvání projektů je 2 – 3 roky.

 • Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem.

 • Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

 • Tento typ soutěže je vyhlašován vždy jednou za rok, zpravidla v listopadu, hodnoticí proces probíhá do podzimu a termín vyhlášení výsledků je zpravidla na konci příslušného roku.

 • Hlavními kritérii hodnocení návrhů projektů v této veřejné soutěži jsou kvalita a originalita návrhu projektu, komplementární přístupy a metodiky, odborné předpoklady navrhovatelů dosáhnout deklarovaných cílů, přiměřenost nákladů a deklarované vědecké výstupy obou zúčastněných partnerů.
Poslední změna: 21. únor 2023 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: