TA ČR

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 

Oficiální stránky TA ČR

kontaktní osoba PedF UK: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz


VýzvaTAČR SIGMA

Dílčí cíl 4: Seal of Excellence - EIC Accelerator  - 06/2023
VýzvaTAČR SIGMA

Druhá veřejná soutěž - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice


Termín vyhlášení výsledků 31. 10. 2023

Maximální výše podpory na projekt 5 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt 85 %

Spolufinancování: 15 % (je potřeba do návrhu projektu/fakultního formuláře zadat, jak bude spoluúčast hrazena tj. z jakého fondu/střediska)

Uchazeči výzkumná organizace, podnik

Lhůta pro podání návrhů projektů 9. 2. 2023 - 5. 4. 2023 (fakultní termín 29.3.2023)

Předběžné parametry


Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

v případě zájmu prosíme o vyplnění Fakultního formuláře pro granty a postoupení na OVČ PedF UKTAČR BETA[TITBMPSV203] Vyhodnocení účinnosti podpor poskytovaných v sociálním bydlení (asistence v bydlení, garance) a jejich udržitelnosti v systému sociálního bydlení

Očekávané výsledky

Vytvořit na základě české a zahraniční praxe návod pro uplatnění efektivních a funkčních podpor bydlení (asistence, garance) vedoucích k ukončování bytové nouze. Aktuálně se ČR potýká s absencí systémového řešení sociálního/dostupného bydlení a zároveň se stále se zvyšujícími počty významné skupiny obyvatel ČR znevýhodněné v přístupu k bydlení anebo ohrožené jeho ztrátou, což ještě více v současné době prohloubila pandemie viru COVID19 a následně ruská vojenská agrese na Ukrajině a s ní přidružené problémy které dopadají nejenom na Českou republiku. Tato situace se odráží v potřebě zajistit na lokální úrovni mimo jiné, co nejadekvátnější nastavení podmínek urychlujících možnost vstupu zranitelných skupin lidí do bydlení. V současné praxi se ale zároveň ukazuje, že také udržitelnost dosažených výsledků je zásadní částí procesu. V rámci udržitelnosti jde jednak o efektivní podporu osoby (asistence, garance), která už v sociálním bydlení je, a to tak, aby si i do budoucna bydlení udržela a nevrátila se zpět do repetitivního kruhu bytové nouze nebo naopak, na základě vyhodnocení situace, o zajištění obměny osob v bytové nouzi v bytě, což zabraňuje jeho „konzervaci“. Proto MPSV jako orgán poskytující koordinační a metodickou podporu v oblasti sociální práce a služeb nedílně spjatých se sociálním bydlením a zároveň zastřešující projekt Sociální bydlení II – metodická a koordinační podpora pokládá za stěžejní na základě zkušeností projektů obcí a poskytovatelů provést vyhodnocení dosavadního fungování ukončování bytové nouze a udržitelnosti bydlení pro osoby, kterým skončila podpora v bydlení. Dle Zprávy o vyloučení z bydlení 2021 se v bytové nouzi nachází 35 000 – 62 000 domácností, v nichž vyrůstá 20 000 - 51 000 dětí do 18 let, dalších 130 000 - 190 000 domácností s asi 100 000 dětmi je ohroženo ztrátou bydlení. Dalších asi 300 000 - 350 000 domácností, z nichž třetinu tvoří senioři, trpí nadměrnými náklady na bydlení (více než 40 % svých příjmů). Celkem čelí jednomu ze tří výše uvedených problémů bydlení asi 0,5 mil. českých domácností, v nichž žije asi 1 mil. lidí. Další početnou skupinou jsou lidé, jichž se různými způsoby dotýká nedostupnost bydlení.

předp. cena

1 200 000 Kč

Lhůta pro odeslání dat z Průvodce

14.04.2023 13:00

Zpřístupnění podání (otevírání obálek)

14.04.2023 13:00

Kontaktní osoba

Iva Kohoutová
Výzva TAČR SIGMA

Veřejná soutěž - Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV)


Termín vyhlášení výsledků 31. 8. 2023

Maximální výše podpory na projekt 12 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt 80 % (SPOLUÚČAST 20% - je potřeba do návrhu projektu/fakultního formuláře zadat, jak bude spoluúčst hrazena tj. z jakého fondu/střediska)

Lhůta pro podání návrhů projektů 27. 10. 2022 - 14. 12. 2022

Fakultní termín pro podání výzvy:

Zadávací dokumetace zde


Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

v případě zájmu prosíme o vyplnění Fakultního formuláře pro granty a postoupení na OVČ PedF UK


Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejňuje zaměření veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění – SHUV (dále jen Program SIGMA – DC3).


Zaměření veřejné soutěže Programu SIGMA DC3 reflektuje nejnovější evropské strategické dokumenty, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV), Národní RIS3 strategii 2021-2027 a výsledky z projektu FUTURE PRO, kde vznikla metodika VÝME (VÝzvy a MEgatrendy), ve které byly stanoveny aktuálně nejvýznamnější celospolečenské výzvy v oblasti SHUV.

Byla stanovena 3 hlavní témata (Odolnost společnosti, Vzdělávání a uplatnění, Udržitelnost) a dále ke každému z nich podtémata. Uchazeči si v návrhu projektu zvolí právě jedno hlavní téma a dále jedno podtéma ze zvoleného hlavního tématu.


Jedná se o následující témata a podtémata:

1. Odolnost společnosti

Odolnost evropské a české společnosti je jedním ze stěžejních témat pro vymezení misí navázaných na vybrané společenské výzvy a také cílem obnovy EU po pandemii Covid-19. Je třeba se jí zabývat ve všech čtyřech dimenzích – sociální a ekonomické, geopolitické, environmentální a digitální. Z této oblasti byla vybrána tato podtémata:


 1. Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění nových technologií

  Informační a datová gramotnost je nejen předpokladem uplatnění se na pracovním trhu, ale je také součástí odolnosti jednotlivce i společnosti vůči vnějším vlivům, které formují kritické myšlení. Úspěšná aplikace nových technologií ve společnosti vyžaduje akceptaci těchto technologií občany a jejich využívání způsobem, který je pro člověka i společnost prospěšný.


 2. Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování důvěry občanů v demokratickou společnost

  Nové komunikační technologie (primárně sociální sítě) umožňují „vést válku jinými prostředky“, případně působit neočekávané změny v náladách ve společnosti i u jednotlivců. Ovlivňují obsah politické komunikace a mohou vést k radikalizaci společnosti, mají vliv na péči o vlastní zdraví, vzdělávání, ovlivňují společenskou odolnost a fungování demokracie. 


 3. Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky

  Ekonomika České republiky je vystavena řadě rizik ve všech čtyřech dimenzích odolnosti. Je ohrožena materiálovou a energetickou závislostí, nepřipraveností obyvatelstva na nové společenské výzvy. Hospodářství může být ohroženo např. kybernetickými útoky, krádežemi dat, nestabilitou či omezením funkčnosti  informační infrastruktury. 


 4. Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím celospolečenským hrozbám

  Potenciální hrozby vznikají ve všech oblastech života společnosti, ve všech pilířích udržitelného rozvoje. Příkladem mohou být zejména potenciální katastrofy z hlediska ochrany životního prostředí, problémy stárnoucí populace, radikalizace společnosti a odolnost systému sociálních služeb, včetně nástrojů pro podporu jeho udržitelnosti.


 5. Cirkulární ekonomika – celospolečenské souvislosti

  Cirkulární ekonomika přináší řadu nových výzev nejen pro odolnost českého hospodářství, ale znamená také změnu vzorců chování lidí i organizací, je výzvou pro finanční udržitelnost nových řešení, a to pro stát, samosprávy i firmy.


2. Vzdělávání a uplatnění

Oblast vzdělávání a uplatnění cílí na vzdělávání tak, aby byl využit potenciál mladé generace a tato generace byla připravena na život v období „páté průmyslové revoluce“.


 1. Digitální vzdělávání

  Předmětem výzkumu bude připravenost vzdělávacího systému na globální trendy a velké společenské výzvy, proměna forem a obsahu vzdělávání, sociální soudržnost s ohledem na regionální dostupnost kvalitního vzdělávání a možnosti snižování rizika „digitální vyloučenosti“, nerovných podmínek přístupu k digitálnímu vzdělávání.


 2. Otevření IT oborů ženám

  Okruhy témat nové metody vzdělávání v oblasti STEM a otevření IT ženám jsou spojeny s analýzou EK k Datové strategii EU v rámci Digitální dekády EU, kdy se konstatuje, že „data-driven economy“, která bude rozhodující v následujícím období, vyžaduje přípravu mladých lidí ve STEM oborech a pro budoucnost nárůst odborníků v různých oblastech IT o 1,5 mil. Významným reservoirem lidí pak jsou ženy, které se zatím v oborech IT prosazují ve velmi malém procentu.


 3. Nové metody vzdělávání ve STEM oborech na všech stupních škol

  Výzkum bude orientován na nové metody vzdělávání v  oborech STEM, které jsou klíčové pro dynamicky inovující digitalizovanou společnost, její sociální i ekonomickou kohezi. Tématem bude také klastrování a retence talentů v regionech.


 4. Předpoklady pro podnikání – v každém věku, v každém čase

  Digitalizace společnosti a stárnutí populace, megatrend individualizace řešení vytváří nové výzvy pro zahájení podnikání, a to nejen mladých lidí, ale také těch, kteří dosáhli kariérního vrcholu, resp. opustili předchozí profesní dráhu a rozhodli se začít v novém oboru. Jak tento potenciál využít, mj. na základě analýzy dosavadních zkušeností regionálních inovačních center, podpořených z EU fondů, by mělo být předmětem výzkumu v tomto podtématu.


3. Udržitelnost

Vizí Národní RIS3 strategie do roku 2030 je odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích. Zvládání rizik a omezování jejich potenciálních negativních dopadů vyžaduje dlouhodobě udržitelná řešení, udržitelný rozvoj digitální ekonomiky s využitím společenskovědního výzkumu. Na níže uvedená témata udržitelného rozvoje, v současnosti nejvíce významná pro Českou republiku, bude orientován aplikovaný výzkum.


 1. Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities

  Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, poskytuje rámec pro rozvoj SMART cities a rozvoj regionálních inovačních ekosystémů. Hodnocení příležitostí podle sedmi principů SMART, návrhy zavádění „chytrých“ řešení do regionů ČR je významnou příležitostí pro rozvoj inovací v území, specificky v ČR s jeho velmi rozdrobeným osídlením. 


 2. Bioekonomika

  Bioekonomika jako relativně nový obor je součástí transformace současného hospodářství, zejména (ale nejen) zemědělství směrem k udržitelnému rozvoji. Týká se řady dalších oblastí, počítá s využitím ekosystémových služeb a s rozvojem nových technologií, které budou měnit způsob života lidí na venkově, především zemědělců. 


 3. Progresivní design

  Progresivní design patří k nejméně probádaným oblastem v doméně specializace Národní RIS3 Kulturní a kreativní odvětví jsou nástrojem akcelerace socioekonomického rozvoje ČR. Zde stanovená strategická výzkumná podtémata jsou progresivní design produktů a využití přístupů Design thinking pro inovativní modelování služeb a procesů. Definice a užití progresivního designu dle RIS3, využití metody design thinking v perspektivních oborech nové ekonomiky (progresivní design, cirkularita, energetická efektivnost) patří mezi hlavní témata takto zaměřeného výzkumu.


 4. Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje

  Sledovanou oblastí zájmu je uhlíková stopa výroby a spotřeby, nicméně výzkum je třeba zaměřit i na podstatně širší okruh environmentálních stop. Tato problematika by měla být zkoumána z hlediska rozvoje společnosti, spotřebnímu chování občanů, ekonomiky, nových komunikačních a osvětových nástrojů vůči různým skupinám aktérů ve společenském dialogu, jak občanů, tak veřejnému sektoru nebo firmám.


 5. Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická chudoba

  Předmětem zájmu bude výzkum a vývoj  zaměřený na informovanost a vzdělávání spotřebitelů při nakládání s potravinami, s důrazem na zdravý životní styl (nejen) dětí a mládeže. Dále připravenost společnosti na změny v životním stylu – ekologická a ekonomická udržitelnost domácností, veřejné zdraví včetně preventivního chování. Rovněž to, co znamená energetická chudoba v kontextu ČR, jak snižovat rizika jejího rozšiřování, jak – s využitím jakých nástrojů – budovat energeticky a materiálově soběstačné komunity.


 6. Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech

  Nový evropský Bauhaus (koncepce Evropské komise) v kontextu ČR je příležitostí pro inovativní, kreativní a environmentálně příznivá řešení, zejména s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Předmětem výzkumu budou rovněž změny ve společnosti a v jednotlivých cílových skupinách v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a nástroje ke snižování negativních dopadů klimatické změny na společnost. Důraz bude kladen na roli jednotlivce a společnosti při řešení uvedených výzev.

Výzva TAČR DELTA 2 - 4. veřejná soutěž

Program je zaměřen na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů. Spolupráce je zaměřena převážně na země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Zadávací dokuemntace


Délka trvání a termíny výzev v letech 2020 až 2025. Veřejná soutěž na výběr projektů do programu byla vyhlášena poprvé v roce 2019. Následně se očekává vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2020 až 2023. Předpokládaná maximální délka řešení projektů je stanovena na 36 měsíců. Délka projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.


Zaměření programu DELTA 2

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu získání poznatků a dovedností vedoucím k novým výrobkům, postupům a službám anebo jejich podstatnému zdokonalení. Podporovány jsou v něm proto projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe. Do projektu se mohou na české straně zapojit podniky a výzkumné organizace, přičemž jejich zahraniční partneři podávají komplementární návrhy projektů u příslušné zahraniční organizace. Pro získání podpory musí být projekty podpořeny současně českou.


Financování

Celkové výdaje jsou na období trvání programu DELTA 2 stanoveny na 1,656 mld. Kč. Alokace ze státního rozpočtu ČR pak činí 1,225 mld. Kč. Maximální intenzita podpory je stanovena na 74 % uznatelných nákladů projektů. To znamená 26 % spoluúčast fakulty/katedry/ústavu, který projekt podává. Dofinancování je možné skrze stanovení flatrate na nepřímých/režijních nákladů na 25%. Zbytek (1% celkových nákladů projektu) musí z rozpočtů kateder/fakulty.


Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních organizací.


Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.


Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.


Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:


Lokalita

Název zahraniční organizace

Zkratka

Brazilská federativní republika 

Brazilian Agency for Research and Industrial Innovation

EMBRAPII

Brazilská federativní republika

National Service for Industrial Training

SENAI

Če-ťiang

Zhejiang Science and Technology Department

ZSTD

Korejská republika

Korea Institute for Advancement of Technology

KIAT

Korejská republika

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning

KETEP

Nigerijská federativní republika 

National Agency for Science and Engineering Infrastructure 

NASENI

Québec

Consortium for Research and Innovation  in Aerospace in Québec

CRIAQ

Spojené státy americké

Department of Energy of the United States of America

DOE

Stát Izrael

Israel Innovation Authority

IIA

Tchaj-wan

Ministry of Economic Affairs

MoEA

Tchaj-wan

Ministry of Science and Technology

MoST

Ťiang-su

Jiangsu Provincial Department of Science and Technology

JSTD

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. května 2022 v 9:00 hodin a končí dnem 13. července 2022 v níže uvedené hodiny: / fakultní termín 10.7.2022


 • 16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;

 • 23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 

  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 

  • Doklady k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy

v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo

v informačním systému ISTA. Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA. 

v případě zájmu prosíme o vyplnění Fakultního formuláře pro granty a postoupení na OVČ PedF UK


Kontaktní osoba:TAČR BETA výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb (TIRSMPSV127) / termín 10.6.2022

Jedná se o zakázku na již hotový a sepsaný projekt, kam je potřeba alokovat odborníky z výzkumné sféry viz. kvalifikační požadavky

Cílem výzkumného projektu je: A. formulovat doporučení: 1. k optimální formě a způsobu vzniku těchto služeb v krajích s cílem zajistit jejich dostupnost pro 2500 ohrožených dětí ročně; 2. k zajištění jejich financování, tak aby byly trvale udržitelné; 3. k nastavení personálního zajištění jejich provozu z hlediska kapacity a profesní odbornosti týmu. B. Vytvořit minimální parametry těchto služeb v návaznosti na zahraniční praxi.

Kvalifikační požadavky

Zadávací dokumentace

Projektový rámecVyhlášení výzvy TAČR:/ termín 07.04.2022 13:00

[TITBMZP032] Nástroje pro zvýšení podílu výuky venku a kontaktu s přírodou v rámci základního a středního školství v ČR

Zakázka malého rozsahu - kvalifikace 1. kolo - zadavatel: Ministerstvo životního prostřědí

Očekávané výsledky

Prostřednictvím komplexní legislativní, organizační, psychologické a ekonomické analýzy posoudit možnosti a navrhnout opatření pro posílení výuky venku a v přírodě v rámci základního a středního školství v České republice. Analýza legislativy v oblasti vzdělávání a veřejného zdraví z hlediska potenciálních bariér pro kontakt dětí s přírodou. Analýza nelegislativních bariér (organizačních, psychologických, ekonomických aj.) bránících školám v realizaci vzdělávání venku a v přírodě. Návrh opatření pro zvýšení podílu školní výuky ve venkovním prostředí.

předp. cena 1 800 000 Kč

Datum vyhlášení veřejné zakázky 17.03.2022 14:50

Lhůta pro odeslání dat z Průvodce 07.04.2022 13:00

Zpřístupnění podání (otevírání obálek) 07.04.2022 13:00

Projekt se podává v systému Průvodce TAČR BETA ZDE

Kontaktní osoba

Odborná kvalifikace a způsobilost

Indikativní nezávazný projektový rámec

Výzva k podání

projekt realizuje výzkumné potřeby:

Vazba potřeby na resortní strategie a koncepce: Výzkum přímo navazuje na opatření a úkoly Státního programu EVVO na léta 2016-2025 a aktivity Akčního plánu na léta 2019-2021:

Opatření 5.2.1 – Analyzovat legislativní i nelegislativní normy v oblasti hygieny a bezpečnosti i z hlediska

jejich vlivu na kontakt dětí a dospělých s přírodou.

Úkol 5.2.1.1 – Navrhnout (zadat) celkovou analýzu legislativy, zejména v oblastech vzdělávání a veřejného

zdraví, z hlediska vyhodnocení případných bariér pro kontakt dětí a dospělých s přírodou a možností jejich

snížení.

Opatření 5.2.2 – Popsat v kurikulárních dokumentech (RVP) výuku v terénu a v přímém kontaktu s přírodou

jako plnohodnotný a nepominutelný způsob vzdělávání ve školách všech stupňů.

Úkol 5.2.2.1 – V rámci pravidelných revizí RVP zohlednit aktuální výstupy v oblasti vzdělávacích kompetencí

v EVVO a zdůraznit význam výuky v terénu a v přímém kontaktu s přírodou jako plnohodnotný a

nepominutelný způsob vzdělávání ve školách všech stupňů.

Opatření 5.2.4 – Vytvořit organizační podmínky a doporučení pro to, aby učitelé mohli bezpečně realizovat

vzdělávání v přírodě s celými třídami (např. umožnit zajištění potřebného počtu pedagogů a doprovázejících

osob v běžných třídách škol).

Úkol 5.2.4.1 – Zpracovat analýzu bariér bránících školám v realizaci vzdělávání v přírodě.

Aktivita R: Podpora školní výuky v terénu a v kontaktu s přírodou


Vyhlášení výzvy TAČR: Národní centra kompetence / termín 6.4.2022

zadávací dokumentace

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou

a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

● zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových

oborech s perspektivou růstu;

● zvýšení konkurenceschopnosti podniků;

● posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle budou podpořené návrhy projektů, jejichž cílem je vybudování

dostatečně stabilní a dlouhodobé základny aplikovaného výzkumu (v podobě vybudovaných

národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení

jejich silné orientace na aplikaci výsledků jejich výzkumu v praxi.

Mezi dílčí cíle veřejné soutěže a programu patří:

● propojení stávajících výzkumných center;

● zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie;

● zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce;

● podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků

v praxi;

● zvýšení počtu inovačních lídrů.


Maximální výše podpory na jeden projekt: není stanovena

Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %


Vyhlášení výzvy CHIST-ERA (vývoj v oblasti ICT)

Cíl programu:

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.

Cílem CHIST-ERA cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech směřujících k průlomovým poznatkům v ICT a souvisejících oblastech. CHIST-ERA se zaměřuje na vysoce rizikové projekty s potenciálně vysokým dopadem na bázi každoročních výzev za podpory EU v rámci Horizontu 2020 – program Future and Emerging Technologies (FET). ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování. Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Uchazeči prostřednictvím společného elektronického systému Submission System předloží návrh projektu, který musí následně projít kontrolou

způsobilosti a poté je předložen k mezinárodnímu hodnocení. Každý z partnerů projektového konsorcia si volí svého hlavního řešitele (PI - Principal Investigator),

který je kontaktní osobou pro komunikaci se svým národním poskytovatelem finanční podpory (RFO).

Jeden z partnerů projektového konsorcia je vždy určen do role koordinátora projektu a potvrzuje za celé projektové konsorcium odevzdání společného projektového návrhu prostřednictvím elektronického systému. Zároveň je hlavním kontaktem pro administrativní záležitosti řešené se sekretariátem výzvy CHIST-ERA.

termín podání : 17. 1. 2022

fakutlní termín pro odevzdání formuláře: 15.1.2022

Termín vyhlášení výsledků: pravděpodobně červen 2022

Alokace: 750 000 EUR

Maximální výše podpory na projekt: 750 000 EUR

Maximální intenzita podpory na projekt : 85 %

Režijní náklady: Flat rate do výše 25 %

Příručka pro žadatele

O podpořených projektech z minulých let si přečtete více na webu chistera.eu.

Kontaktní osoba TAČR: Aneta Lízancová +420 234 611 630


Vyhlášení výzvy: Partnerství pro biodiverzitu

Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě Partnerství pro biodiverzitu Call 2021, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů

(tzv. pre-proposals) končí 30. 11. 2021, v 15:00 SEČ. Výzva je určena na podporu projektů zaměřených na výzkum v oblasti podpory biodiverzity

a ochrany ekosystémů.

Koordinátor projektu podává pre-proposal prostřednictvím elektronického systému dostupného na tomto odkazu.

Český uchazeč (hlavní uchazeč i další účastníci) v projektu posílá dokumenty k prokázání způsobilosti (tzv. povinné přílohy) prostřednictvím své datové schránky do datové schránky Technologické agentury (TA ČR) do 30. 11. 2021, 15:00 SEČ.Vyhlášení interní soutěže TAČR GAMA 2

Cíl programu:

Program GAMA 2 TAČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Podpora není určena na základní výzkum.

Snahou UK je podpořit velmi kvalitní projekty s vhodnými výsledky pro potenciální komerční využití. Nejedná se nám o kvantitu výsledků, výše podpory na dílčí projekt není omezena. Návrhy projektů se vyplňují nejprve na univerzitní a fakultní formuláře níže, které se poté zasílají na RUK CUNI.

Základní informace a harmonogram

Univerzitní formulář k vyplnění a odevzdání na OVČ PedF CUNI

Fakultní formulář pro granty

ZÁVAZNÉ DOKUMENTY SOUTĚŽE

do 31. 5. 2021 (12h) - zaslat anotaci záměru na email gama2@ruk.cuni.cz a domluvit si povinnou konzultaci v termínu 1. nebo 2. 6. 2021

1. a 2. 6. 2021 - konzultovat dílčí projekt (podmínka účasti v soutěži)

do 11. 6. 2021 - zaslat draft žádosti ke kontrole

16. 6. 2021 (16h) - termín pro podání projektů do 4. kola interního výběrového řízení na email gama2@ruk.cuni.cz (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT/CUIP)

24. 6. 2021 (16h) - osobní prezentace dílčích projektů - prezentace před členy Rady pro komercializaci UK (v případě příznivé epidemiologické situace naživo)

červenec 2021 - výsledky 4. kola interního výběrového řízení

září 2021 - začátek realizace podpořených dílčích projektů

bližší info a dotazy na: ivana.sykorova@ruk.cuni.czVyhlášení veřejné zakázky TAČR BETA TIRDMSMT015

[TIRDMSMT015] Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky - TA0 - TAČR BETA (do 22.03.2021)

Zadávací dokumentace výzvy BETA MSMT015

Kvalifikační dokumentace výzvy BETA MSMT015

Projektový rámec výzvy BETA MSMT 015


Vyhlášení interní soutěže TAČR ÉTA 5


V soutěži TAČR ÉTA 5 pro rok 2021 uspěli:

 • RNDr. Patrícia Martinková Ph.D., projekt TL05000008 Výzvy pro hodnocení znalostí: Analytická podpora tvorby znalostních testů

 • doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., KMDM, projekt TL05000236 AI asistent pro žáky a učitele


Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. září 2020 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen Program ÉTA).

Technologická agentura České republiky zveřejnila vyhlášení páté veřejné soutěže v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 3. září v 9:00 hodin a končí dnem 15. října 2020 v níže uvedené hodiny: 6:29:59 hod.nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;


Webinář TAČR k výzvě ÉTA5 zde


Vzor fakultního formuláře ke stažení zde: VZOR formuláře TAČR pro PedF CUNI formulář je potřeba odevzdat na OVČ s podpisem vedoucího katedry/ústavu žadatele!

Návod na přidělení práv a vygenerování návrhu projektu v systému ISTA: videonávod k založení účtu ISTA ZDE

 • Přidělovat oprávnění v ISTě může pouze vlastník návrhu. Vlastník návrhu projektu je osoba, která založila návrh projektu v ISTA, a která jako jediná má právo podat návrh projektu do veřejné soutěže prostřednictvím ISTA a následně vygenerovat “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu”. Vlastník návrhu projektu může přiřadit oprávnění k úpravám návrhu projektu dalším osobám a dále v případě podpoření návrhu projektu generuje z ISTA Smlouvu o poskytnutí podpory. Když si v ISTě prohlédnete záložku "oprávnění k projektu", nahoře v tabulce je označen vlastník, ten má možnost "přidat oprávnění" v této sekci.

 • Jakmile bude projekt v ISTě kompletní, vyplněný návrh projektu je nutné v ISTA elektronicky odeslat. Následně si hlavní uchazeč prostřednictvím ISTA vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ (dále potvrzení podání), otevřením příslušného projektu v menu „Projekty” → „Moje projekty” → záložka „Přehled návrhu projektu”, a kliknutím na tlačítko „Potvrzení podání”. Tento list obsahuje datum a čas odeslání uvedený také v elektronicky odeslaném návrhu projektu. Tato data musí být shodná.

Vyhlášení interní soutěže TAČR GAMA 2 na UK (3. kolo interní soutěže)


Projektová dokumentace ke stažení zde:

Brožura - informace k programu soutěže GAMA 2

Aktualizovaný formulář k vyplnění žádosti


Kontakt: CPPT, odborná část Yeva Prysiazhniuk (725 385 038),

admin a finance Ivana Sýkorová (224 491 209)

Podrobnosti: www.cppt.cuni.cz


2. veřejná soutěž Programu Prostředí pro Život – Podprogram 3 „Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy“


Návrhy projektů lze podávat do 19.2.2020 v 7 výzkumných tématech.

V každém z témat však může jedna instituce na jedno IČO podat pouze jeden návrh projektu, a to bez ohledu na to, zda v roli hlavního uchazeče, nebo spoluuchazeče. V případě podání více návrhů projektů pro některé z témat je v jeho rámci automaticky z veřejné soutěže vyloučena celá instituce.

Více informací ohledně programu Prostředí pro život naleznete zde:


https://www.tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Program_Prostredi_pro_zivot.pdf


https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-verejna-soutez-prostredi/


Fakultní termín pro podání návrhů projektu je 14.2.2020


V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: , případně PhDr. Blanka Kovářová z rektorátního oddělení pro vědeckou činnost, tel. 224491440, e-mail:


2. veřejná soutěž programu ÉTA TAČR, která se orientuje na aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum.

Fakultní termín pro odevzdání vygenerovaných projektů z ISTA je 18. 6. 2018 a to z důvodu odesílání projektů prostřednictvím datové schránky. Veškeré informace o programu jsou k nalezení na webových stránkách TAČR viz https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html


Podávání návrhu projektu TA ČR na Pedagogické fakultě UK

Před podáním návrhu projektu musí navrhovatel předložit na oddělení vědy řádně podepsaný Formulář pro předkládání projektů TA ČR.


Poslední změna: 6. prosinec 2023 19:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: