GAUKOdpovědná osoba na PedF UK:


Mgr. Ivana Metelková

tel: 221900215, 777 654 516, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz
 • Vyhlášení 21. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2024)

  1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (WebApps).

  2. Fakultní termín pro podání přihlášky nového projektu

   09.11.2023

   Fakultní termín pro podání žádostí o pokračování projektu

   21.01.2024

   Fakultní termín pro podání závěrečných zpráv

   01.04.2024


  3. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny

   Opatřením rektora č. 36/2023

  4. Pravidla a podrobnosti naleznete na https://cuni.cz/UK-2446.html

 • Fakultní termín pro odevzdání podepsaných smluv s GAUK je 20.6.2023

 • V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI, případně Oddělení projektové podpory RUK. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Ivana Metelková z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz

 • Odkaz na seminář metodické podpory "jak žádat o GAUK" najdete zde: Videotutorial


  Čerpání rozpočtu FAQ:

  Otázka: Jsem doktorand ve 3. ročníku studia, můžu si podat GAUK? Neprodlouží se mi tím studium?

  Stejně jako v minulém kole, přihlášku nového projektu může podat pouze student ve standardní době magisterského či doktorského studia.

  Projekt lze ale dokončit i po překročení standardní doby studia. Splnění podmínky standardní doby studia se týká skutečně jen fáze podání přihlášky nového projektu.


  Otázka: Mohu z GAUKu zpětně financovat cestu, která  proběhne už v tomto roce před začátkem realizace projektu?

  Bohužel ne. Můžete financovat pouze naplánované výdaje v období realizace projektu (tzn. Přibližně od dubna následujícího roku a později)


  Otázka: Můžu u rozpočtu osobních nákladů projektu zaplatit externí konzultanty např. formou DPČ, DPP?

  Bohužel, osobní náklady v projektech GAUK jsou fixní položka, která náleží pouze hl. řešiteli/řešitelům uvedených v návrhu projektu a vedoucímu projektu/školiteli. Nelze uzavřít pracovněprávní poměr s externí osobou mimo projekt (resp. mimo osoby UK, které mohou v projektu figurovat v rámci řešitelského týmu).


  Otázka: Mohu v rámci rozpočtu nechat zaplatit externí osobu formou služby/faktury?

  Ano, pokud má daná osoba IČO (kapitola v rozpočtu neinvesiční/věcnýé náklady. Daný subjekt musí tedy vystavit fakturu. Odběratelem musí být Pedf UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,

  IČ: 00216208   Otázka: Mohu začít čerpat finance z projektu před podpisem smlouvy?

  Ano


  Otázka: Co dělat, když už jsem byl na nějaké cestě v rámci řešení projektu a vše jsem již zaplatil a cestu nehlásil OZV?

  V takovém případě je možné zadat tzv. drobné vydání, kde je potřeba účtenky/doklady o jízdenkách/letenkách/ubytování + doložit že bylo vše zaplaceno z vašeho účtu/ platební karty. Podklady následně zasíláte paní Ing. Knopové/Mgr. Metelkové k vyřízení. Pozor však na to, aby všechny faktury/daňové doklady obsahovali adresu PedF UK jakožto odběratele služby (M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1)


  Otázka: Kdo na fakultě zodpovídá za pomoc s řešením finančního čerpání projektu? Koho kontaktovat?

  Fakultní osobou na ekonomickém oddělení pro projekty GAUk je Ing. Iveta Knopová (iveta.knopova@pedf.cuni.cz


  Otázka: Mohu zakoupit přístroje od libovolné firmy, co se týče elektroniky (počítače, tablety, apod.?)

  Ne. Je třeba projednat nákupy s oddělením rozvoje a projektů a vyplnit formulář na https://pozadavky.pedf.cuni.cz, či https://pages.pedf.cuni.cz/orp/. Většinou můžete vybírat jen z katalogu přístrojů firem, se kterými má fakulta dohodu.

  Před zajištěním relevantního postupu ve věci nákupu IT techniky z jakýkoliv projektů je potřeba sdělení bližších informací na ivana.choutkova@pedf.cuni.cz a anna.razova@pedf.cuni.cz

  Teprve po písemném potvrzení z ORP, že nákup není nutno realizovat  formou výběrového řízení je možné provést objednávku přes https://pozadavky.pedf.cuni.cz/.
  • Upozornění pro řešitele v projektu GA UK se mimo hl. řešitele uvádí i vedoucí/školitel, kde podle pravidel GA UK může být financování na základě DPP, nebo odměn. Velmi často Váš školitel má již na fakultě úvazek 1,0. V takových případech prosíme zvolte odměňování formou odměn. (Nelze hradit formou DPP/DPČ)  • Zahraniční a tuzemské cesty: Na proplacení pobytových a cestovních nákladů se nevztahuje zplnomocnění, musí tedy řešit hl. řešitel sám. Všichni, kdo v rámci řešení projektů na PedF budou vykonávat jakoukoliv tuzemskou, nebo zahraniční cestu a chtějí čerpat cestovní náklady ze středisek projektů musí mít podepsanou žádost povolení k cestě. V případě, že řešitel projektu není zaměstnanec PedF, pak musí mít uzavřenou smlouvu o úhradě cestovních nákladů, na základě které je možné vyplácet cestovní náklady dle: formulář pro proplacení cest - zahraniční a formulář pro proplacení cest - tuzemský musí tedy být odevzdány na Oddělení pro zahraniční vztahy ještě před uskutečněním cesty! V případě dotazů, obracejte se prosím na zaměstnance OZV PedF UK. Podrobnosti naleznete v oddílu metodické podpory.  OR 42/2022 Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.

  prezentace ze semináře ke stažení zde

  VIDEOZÁZNAM zde: Seminář GAUK 2022

  8.2.2022 10:00 Koordinační setkání PedF záznam semináře pro GAUKy ve stavu řešení

  Koordinační setkání pro řešitele záznam 14.4.2022

  Seminář pro doktorandy PedF UK Grantové příležitosti na UK 7.7.2022 10:00 / záznam


Poslední změna: 2. leden 2024 13:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: