GAUK



Opovědná osoba na PedF UK:

jana.zimova@student.pedf.cuni.cz

ivana.metelkova@pedf.cuni.cz


OR 42/2022 Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.

 • Upozornění pro řešitele v projektu GA UK se mimo hl. řešitele uvádí i vedoucí/školitel školitel, kde podle pravidel GA UK může být financování na základě DPP, nebo odměn. Celkově se nesmí na fakultě překlenout úvazek 1,2 - v případě, kdy je váš školitel např. je garantem programu, nemůže mít nižší úvazek, než 1,0. V pravidlech je uvedena povinnost, že zaměstnanec univerzity/fakulty nesmí mít vyšší úvazek než 1. Nemůže být tedy takovému školiteli vypácena odměna na základě dohod (DPP/DPČ). V takových případech prosíme zvolte odměňování formou odměn. Je tedy doporučeno, aby zaměstnanci fakulty v roli školitele, vždy měli v návrhu projektu odměnu ne dohodu. Tuto nastavuje hlavní řešitel/žadatel v návrhu projektu v aplikaci webapps.



 • Zahraniční a tuzemské cesty: Na proplacení pobytových a cestovních nákladů se nevztahuje zplnomocnění, musí tedy řešit hl. řešitel sám. Všichni, kdo v rámci řešení projektů na PedF budou vykonávat jakoukoliv tuzemskou, nebo zahraniční cestu a chtějí čerpat cestovní náklady ze středisek projektů musí mít podepsanou žádost povolení k cestě. V případě, že řešitel projektu není zaměstnanec PedF, pak musí mít uzavřenou smlouvu o úhradě cestovních nákladů, na základě které je možné vyplácet cestovní náklady dle: formulář pro proplacení cest - zahraniční a formulář pro proplacení cest - tuzemský musí tedy být odevzdány na Oddělení pro zahraniční vztahy ještě před uskutečněním cesty! V případě dotazů, obracejte se prosím an zaměstnance OZV PedF UK. Podrobnosti naleznete v oddílu metodické podpory.


 • Upozornění v rámci budoucíhos těhování fakutly do budovy v Hostivaři

  Prosíme řešitele projektů GAUK, aby během podpisu smluv GAUk podepsali také zmocění referentů OVČ PedF k podpisům vnitrofakultních formulářů. Usnadní Vám to práci a nebudete muset jezdit na fakultu pro podepsání přípisů k čerpání. Formulář tedy je možné podepsat při podpisu smlouvy GAUKvzor formuláře. Zároveň také doporučeujeme čerpat neinvestiční nákaldy projektu hned na začátku řešení projektu. nemusíte poté požizovat např. přístroje sami a fakulta za Vás může zařídit výběrové řízení na nákup techniky.



pravděpodobnost přijetí návrhů - analýza a statistika návrhů GAUK 2003-22


prezentace ze semináře ke stažení zde

VIDEOZÁZNAM zde: Seminář GAUK 2022

8.2.2022 10:00 Koordianční setkání PedF záznam semináře pro GAUKy ve stavu řešení

Koordinančí setkání pro řešitele záznam 14.4.2022

Seminář pro doktorandy PedF UK Grantové příležitosti na UK 7.7.2022 10:00 / záznam


 • Vyhlášení 21. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2024)

  1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (WebApps).

  2. Fakultní termín pro podání přihlášky nového projektu

   09.11.2023

   Fakultní termín pro podání žádostí o pokračování projektu

   21.01.2024

   Fakultní termín pro podání závěrečných zpráv

   01.04.2024


  3. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny

   Opatřením rektora č. 36/2023

  4. Pravidla a podrobnosti naleznete na https://cuni.cz/UK-2446.html

 • Fakultní termín pro odevzdání podepsaných smluv s GAUK je 20.6.2023

 • V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI, případně Oddělení projektové podpory RUK. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Ivana Metelková z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz

 • Odkaz na seminář metodické podpory "jak žádat o GAUK" najdete zde: Videotutorial


  Čerpání rozpočtu FAQ:

  Otázka: Jsem doktorand ve 3. ročníku studia, můžu si podat GAUK? Neprodlouží se mi tím studium?

  Stejně jako v minulém kole, přihlášku nového projektu může podat pouze student ve standardní době magisterského či doktorského studia.

  Projekt lze ale dokončit i po překročení standardní doby studia.   Splnění podmínky standardní doby studia se týká skutečně jen fáze podání přihlášky nového projektu.


  Otázka: Mohu z GAUKu případně zpětně financovat cestu, která proběhne už v tomto roce před začátkem realiazce proejktu?

  Bohužel ne, můžete si nechat zafinancovat pouze naplánované výdaje v rámci doby realizace proejktu (tzn. duben následujícího roku a dál)


  Otázka: Můžu u rozpočtu osobních nákladů projektu zaplatit externí konzultanty např. formou DPČ, DPP?

  Bohužel, osobní nákaldy pro projekty typu GAUK a START jsou fixní položka, která náleží pouze hl. řešiteli/řešitelům uvedených v návrhu projektu, nelze tedy uzavřít pracovněprávní poměr s externí osobou mimo projekt (resp. mimo osoboy UK, které mohou v proejktu figurovat v rámci řešitelského týmu). Nelze ani provádět změnu např. jako přidání dalšího člena řešitelského týmu.


  Otázka: Mohu v rámci rozpočtu nechat zaplatit externí osobu formou služby/faktury?

  Ano, pouze pokud je daný subjekt firma/OSVČ, tak lze čerpat z neinvesičních/věcných nákladů rozpočtu projektu. Daný subjekt musí tedy vystavit fakturu na službu a tu si můžete vykázat v rámci roční zprávy v projektu.


  Otázka: Mohu začít čerpat finance z projektu před podpisem smlouvy?

  Ano


  Otázka: Co dělat, když už jsem byl na nějaké cestě v rámci řešení projektu a vše jsem již zaplatil a cestu nehlásil OZV?

  V takovém případě je možné zadat tzv. drobné vydání, kde je potřeba účtenky/doklady o jízdenkách/letenkách/ubytování + doložit že bylo vše zapalceno z vašeho účtu/ paltební karty. Podklady následně zasíláte paní Ing. Knopové/Mgr. Rudorferovi k zprocesování. Pozor však na to, aby všechny faktury/daňové doklady obsahovali adresu PedF UK jakožto odběratele služby (M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1)


  Otázka: Kdo na fakultě zodpovídá za pomoc s řešením finančního čerpání projektu? Koho kontaktovat?

  Fakultní sobou na ekonomickém oddělení pro projekty GAUk je ing. Iveta Knopová Iveta Knopová iveta.knopova@pedf.cuni.cz


  Otázka: Mohu zakoupit přístroje od libovolné firmy, co se týče elektroniky (počítače, tablety, apod.?)

  Ne. je třeba, aby hl. řešitel projednal s eko. oddělením tento druh čerpání a vyplnil formulář na https://pozadavky.pedf.cuni.cz, či https://pages.pedf.cuni.cz/orp/ kdy vypní číslo střediska na PedF (přiděleno po konzultaci s paní ing. Knopovou) a vybral z kataogu přístrojů firem, se kterými má fakulta dohodu.

  Před zajištěním relevantního postupu ve věci nákupu IT techniky z jakýkoliv projektů je potřeba sdělení bližších informací na a

  Informace, které zašlete musí obsahovat:

  1. Požadavek na typ notebooku, nebo alespoň požadované parametry (Upřesnit, zda jde svými parametry o specifický notebook, či bude určen na standardní práci);

  2. Přibližnou cenu požadovaného zařízení;

  3. Středisko, ze kterého bude technika financována.

  Teprve po písemném potvrzení z ORP, že nákup není nutno realizovat formou výběrového řízení je možné provést objednávku přes https://pozadavky.pedf.cuni.cz/.


Poslední změna: 18. září 2023 09:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: