PRIMUS

Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK (rok 2024)

dle OR 3/2023

Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím informačního systému IS Věda

(dále jen „systém IS Věda“)

2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je systém IS Věda přístupný za použití

osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

3. Navrhovatelé bez přístupu do systému IS Věda mohou nejpozději do 8. dubna 2023

požádat o přístup prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na

webových stránkách programu Primus: http://www.cuni.cz/UK-7545.html

4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2023.

5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2023 16:00.


Upozornění pro žadatele:

na PedF UK je nutné před podáním návrhu projektu mít vyplněný Fakultní formulář pro granty.

Soutěž PRIMUS předpokládá spolufinancování 50% - každý žadatel je tedy povinen do forrmuláře uvést strategii čerpání spolufinancování (např. dofinancování z režijních nákaldů, stipendijní fond PedF UK, COOPERATIO, jiné grantové zdroje, apod.)

Teprve po schválené návrhu proejktu vedením fakulty je možné v systému IS Věda projekt podat


Obdobně jako u GAČR JUNIOR STAR je podmínka zavedena i do zásad programu Primus: „Návrh projektu nemohou podat také ti, kteří již získali podporu v

některém z minulých kol soutěže Primus nebo získali GAČR Junior Star. Jeden předkladatel může podat pouze jeden návrh projektu."


Ti, kdož získali podporu Primus, nemohou již žádat o podporu GAČR Junior Star a naopak.


Finanční prostředky přidělené na projekt se dělí na:

a) osobní náklady;

b) stipendia;

c) provozní náklady, cestovné, služby;

d) náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;

e) doplňkové a režijní náklady ve výši max. 15 % součtu neinvestičních prostředků. Tato

podmínka se vztahuje zvlášť k prostředkům poskytnutým univerzitou a zvlášť

k prostředkům poskytnutým fakultou / VŠ ústavem.


Nespotřebované finanční prostředky přidělené univerzitou mohou být ve výši max. 5 %

z původně přidělených prostředků převedeny do fondu účelově určených prostředků fakult /

VŠ ústavů.


kontaktní osoby na PedF UK:Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK (rok 2023)

Dle OR č. 50/2021

Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím informačního systému IS Věda

(dále jen „systém IS Věda“)

2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je systém IS Věda přístupný za použití

osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

3. Navrhovatelé bez přístupu do systému IS Věda mohou nejpozději do 8. dubna 2022

požádat o přístup prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na

webových stránkách programu Primus: http://www.cuni.cz/UK-7545.html

4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2022.

5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2022.

OR 42/2022 Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.

Výsledky 6. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2022

Zásady soutěže PRIMUS

PRIMUS 2023

do systému IS věda zadáváte povinné přílohy:

a) GDPR consent form

b) CV Primus


Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK (rok 2022)

1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže

provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen „aplikace“)

http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla

a hesla z Centrální autentizační služby UK.

3. Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 9. dubna

2021 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je

zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2021.

5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2021.
Program PRIMUS na UK

5. ročník soutěže PRIMUS byl zahájen 1.3. 2020 a soutěžní návrhy je možné podávat až do 20.4.2020

projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2020.

Fakultní termín pro podání návrhů projektů je 15.4.2020

odkazy a více info naleznete zde: https://cuni.cz/uk-7545.html

a zde: https://cuni.cz/UK-10151.html#1


V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro

vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů

zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost,

tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.czvyhlášení pátého kola soutěže


1. března 2020poslední možnost registrace osob mimo UK


9. dubna 2020ukončení podávání návrhů20. dubna 2020


Vyhlášení třetího kola soutěže PRIMUS zveřejněném v Opatření rektora č. 4/2018

Projekty je možné podávat až do 16. dubna 2018 prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK nahttps://www.cuni.cz/UK-7545.html

Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 9. 4. 2018 na oddělení pro vědeckou činnost vyplněný Formulář pro předkládání návrhů projektů PRIMUS ke schválení vedením PedF UK.


PedF UK získala od od roku 2020 projekt PRIMUS

PRIMUS/20/HUM/009

Název projektu: Centrum meta-výzkumu vzdělávání

Doba řešení: 2020 - 2022

Řešitel: Mgr. Ivan Ropovik, Ph.D.

Pracoviště: ÚVR


PedF UK získala od roku 2018 projekt PRIMUS:

PRIMUS/17/MED/17: Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování

příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

doba řešení: 2018 - 2020


PedF UK získala od roku 2017 projekt PRIMUS:

PRIMUS/HUM/19 Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu

příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doba řešení: 2017 - 2019
Poslední změna: 21. únor 2023 13:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: