PRIMUS

Vyhlášení 8. ročníku soutěže Primus UK (rok 2024)

dle OR 3/2023

Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím informačního systému IS Věda

(dále jen „systém IS Věda“)

2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je systém IS Věda přístupný za použití

osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

3. Navrhovatelé bez přístupu do systému IS Věda mohou nejpozději do 8. dubna 2023

požádat o přístup prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na

webových stránkách programu Primus: http://www.cuni.cz/UK-7545.html

4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2023.

5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2023 16:00.


Upozornění pro žadatele:

na PedF UK je nutné před podáním návrhu projektu mít vyplněný Fakultní formulář pro granty.

Soutěž PRIMUS předpokládá spolufinancování 50% - každý žadatel je tedy povinen do formuláře uvést strategii čerpání spolufinancování (např. dofinancování z režijních nákaldů, stipendijní fond PedF UK, COOPERATIO, jiné grantové zdroje, apod.)

Teprve po schválení návrhu projektu vedením fakulty je možné v systému IS Věda projekt podat


Obdobně jako u GAČR Junior Star je podmínka zavedena i do zásad programu Primus: „Návrh projektu nemohou podat také ti, kteří již získali podporu v

některém z minulých kol soutěže Primus nebo získali GAČR Junior Star. Jeden předkladatel může podat pouze jeden návrh projektu."


Ti, kdož získali podporu Primus, nemohou již žádat o podporu GAČR Junior Star a naopak.


Finanční prostředky přidělené na projekt se dělí na:

a) osobní náklady;

b) stipendia;

c) provozní náklady, cestovné, služby;

d) náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;

e) doplňkové a režijní náklady ve výši max. 15 % součtu neinvestičních prostředků. Tato

podmínka se vztahuje zvlášť k prostředkům poskytnutým univerzitou a zvlášť

k prostředkům poskytnutým fakultou / VŠ ústavem.


Nespotřebované finanční prostředky přidělené univerzitou mohou být ve výši max. 5 %

z původně přidělených prostředků převedeny do fondu účelově určených prostředků fakult /

VŠ ústavů.


kontaktní osoby na PedF UK:
Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK (rok 2023)

Dle OR č. 50/2021

Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím informačního systému IS Věda

(dále jen „systém IS Věda“)

2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je systém IS Věda přístupný za použití

osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

3. Navrhovatelé bez přístupu do systému IS Věda mohou nejpozději do 8. dubna 2022

požádat o přístup prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na

webových stránkách programu Primus: http://www.cuni.cz/UK-7545.html

4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2022.

5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2022.

OR 42/2022 Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.

Výsledky 6. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2022

Zásady soutěže PRIMUS

PRIMUS 2023

do systému IS věda zadáváte povinné přílohy:

a) GDPR consent form

b) CV Primus


Řešené projekty PRIMUS na Pedagogické fakultě UK


PRIMUS/24/SSH/017

Název projektu: Systematický výzkum empirické robustnosti efektů ve vzdělávání a psychologii

Doba řešení: 2023 - 2027

Řešitel: Mgr. Matúš Adamkovič, Ph.D


PRIMUS/20/HUM/009

Název projektu: Centrum meta-výzkumu vzdělávání

Doba řešení: 2020 - 2022

Řešitel: Mgr. Ivan Ropovik, Ph.D.


PRIMUS/17/MED/17: Centrum tvorby didaktických testů a psychometrického modelování

příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.

doba řešení: 2018 - 2020


PedF UK získala od roku 2017 projekt PRIMUS:

PRIMUS/HUM/19 Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu

příjemce: PedF UK

hlavní řešitel: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doba řešení: 2017 - 2019
Poslední změna: 2. leden 2024 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: