COOPERATIO

Cooperatio PedF (2022-26)

Cooperatio je nový program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, který od 1. 1. 2022 nahradí současné programy Progres (jež končí k 31. 12. 2021). Klíčovým dokumentem je opatření rektora č. 18/2021 – Zásady programu Cooperatio, které bylo projednáno 19. 4. 2021 Rozšířeným kolegiem rektora, 29. 4. 2021 Vědeckou radou UK, 30. 4. 2021 Akademickým senátem UK a vstoupilo v účinnost 5. 5. 2021.


Program je založen na oborovém členění. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“). Vědní oblasti se dále člení na obory a zahrnují všechny vědní obory, které budou na univerzitě v příštích 5 letech systematicky rozvíjeny.

Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio byla dne 25. 2. 2021 schválena Vědeckou radou UK; dne 27. 5. 2021 Vědecká rada UK schválila také přihlášení fakult a vysokoškolských ústavů UK k vědním oborům programu Cooperatio.


Hlavním cílem programu je kromě zajištění kvality a rozvoje vědních oborů také zmírnění fragmentace vědních oborů v rámci UK. Cooperatio bude nástrojem pro podporu komunikace, koordinace a spolupráce všech fakult a vysokoškolských ústavů UK, na nichž je určitý obor rozvíjen. Díky oborovému členění bude zajištěna kompatibilita s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti UK. Z dlouhodobějšího hlediska je záměrem i lepší provázání vědních oblastí se studijními programy. Dalšími důležitými aspekty Cooperatia jsou jeho nesoutěžní charakter (vlastní i programům Progres) a inkluzivní princip znamenající, do programu budou zapojeni všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorského studia UK.


V rámci Cooperatia bude rozdělována převážná část finančních prostředků, které univerzita získává od státu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Většina prostředků bude fakultami a vysokoškolskými ústavy alokována na vědní oblasti a obory, do nichž budou zapojeny; menší část budou moci součásti UK využít na své strategické priority v oblasti tvůrčí činnosti (např. podpora mezioborové či mezinárodní spolupráce, spoluúčast v nově udělených projektech Primus, podpora nového vědeckého týmu apod.).


Na Pedagogické fakultě UK jsou finanční prostředky mezi jednotlivé oblasti a obory děleny na základě vědeckého výkonu – hodnocení publikační činnosti dle pravidel pro VKH za posledních 5 let.


Konkrétní aplikaci pravidel a rozdělení prostředků na rok 2022 naleznete ZDEPedagogická fakulty koordinuje 3 z vědních oblastí

Složení rad Cooperatio dle vědních obalstí:

General Education and Pedagogy koordinátor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Psychological Sciences koordinátor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Subject Specific Education Research koordinátor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.


Pokud chcete žádat o finanční podporu pro realizaci publiakčních výstupů, konferencí, dofinancování vědy, apod. prosím kontaktujte koordinátory (viz výše)


Pedagogická fakulta je dále pak součástí 8 rad ve vědních obalstech:

HUM History History

Linguistics Linguistics

Literature Literature

Philosophy Philosophy and Ethics

SOC General Education and Pedagogy "Education for Sustainability

Pedagogy

Pre-primary and Primary Education

Special Education"

Psychological Sciences Pedagogical, School and Counselling Psychology

Subject Specific Education Research "Art, Music and Sport Education

Humanities and Social Sciences Education

Language and Literature Education

Science Education"

MED Health Sciences Clinical Psychology


Program Cooperatio bude uskutečňován v pětiletých cyklech, s prvním cyklem v období roků 2022–2026.

Termín pro vložení skupin zaměstnanců a studentů do programu Cooperatio v rámci vědních oborů: 10. prosince 2021


od 19. října 2021 je možné v systému IS Věda začít zařazovat účastníky programu Cooperatio do vědních oborů. Oproti roku 2019, kdy probíhalo první zařazování osob do vědních oborů pro účely hodnocení tvůrčí činnosti, by tento úkol měl být nyní výrazně jednodušší.


Studenti doktorského studia jsou v souladu s OR 24/2018 ve znění OR 19/2021 nyní zařazeni do oborů provázaných s jejich studijním programem. Zhruba u 15 % doktorandů bude třeba provést redukci jejich zařazení, neboť jejich studijní program je navázán na více než tři vědní obory, čímž dochází k překročení povoleného maxima.


U akademických a vědeckých pracovníků jsme také ve všech případech, kde to bylo možné, zachovali zařazení již provedené v roce 2019. Toto je samozřejmě možné dle potřeby upravit, nicméně v tuto chvíli je v systému zcela nezařazeno necelých 40 % akademických a vědeckých pracovníků.

V součtu je tedy počet osob, jejichž zařazení je třeba bezpodmínečně věnovat pozornost, oproti roku 2019 třetinový.

Zařazování letos nebude probíhat v modulu Hodnocení užívaném v roce 2019, nýbrž v modulu Cooperatio, který je jeho kopií upravenou podle nových pravidel. Stále však platí, že přístup do tohoto modulu mají automaticky proděkani pro vědu a koordinátoři (a jejich zástupci viz. výše) hodnocení tvůrčí činnosti, pokud jsou tyto jejich funkce zaneseny v personálním systému Whois.


Podrobné pokyny, návod k použití a také často kladené otázky najdete v dokumentu na adrese https://bit.ly/cooperatio-zarazeni-ucastniku, kde bude vždy k dispozici aktuální verze doplňovaná průběžně o odpovědi na Vaše případné další dotazy. Ty prosím směřujte do HelpDesku systému IS Věda.Dediakce:

Projekty PROGRES/Cooperatio (vykazují se jako institucionální podpora - pro všechny akademiky/doktorandy/post-doky):


Na vznik této publikace byla FAKULTA poskytnuta Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (MŠMT–202X) - např. (MŠMT–2020)

AJ: This publication was supported by the The Ministry of Education, Youth and Sports - Institutional Support for Longterm Development of Research Organizations - PROGRES Q17/Cooperatio HUM/"vědní oblast" - Charles University, Faculty of Education (202X).

Kontaktní e-mailová adresa: cooperatio@ruk.cuni.cz
Poslední změna: 31. květen 2022 21:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: