COOPERATIO

Cooperatio PedF (2022-26)

Cooperatio je nový program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově, který od 1. 1. 2022 nahradil programy Progres. Klíčovým dokumentem je opatření rektora č. 22/2023 – Zásady programu Cooperatio.


Program je založen na oborovém členění. Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio sestává ze 43 vědních oblastí v rámci 4 panelů (humanitní vědy – „HUM“, společenské vědy – „SOC“, přírodní vědy, matematika a informatika – „SCI“, lékařské vědy – „MED“). Vědní oblasti se dále člení na obory a zahrnují všechny vědní obory, které budou na univerzitě v letech 2022-2026 systematicky rozvíjeny.

Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio byla dne 25. 2. 2021 schválena Vědeckou radou UK; dne 27. 5. 2021 Vědecká rada UK schválila také přihlášení fakult a vysokoškolských ústavů UK k vědním oborům programu Cooperatio . přihlášení fakult a vysokoškolských ústavů UK k vědním oborům programu Cooperatio.Struktura vědních oblastí a oborů programu Cooperatio včetně přihlášení součástí UK


Hlavním cílem programu je kromě zajištění kvality a rozvoje vědních oborů také zmírnění fragmentace vědních oborů v rámci UK. Cooperatio bude nástrojem pro podporu komunikace, koordinace a spolupráce všech fakult a vysokoškolských ústavů UK, na nichž je určitý obor rozvíjen. Díky oborovému členění bude zajištěna kompatibilita s vnitřním hodnocením tvůrčí činnosti UK. Z dlouhodobějšího hlediska je záměrem i lepší provázání vědních oblastí se studijními programy. Dalšími důležitými aspekty Cooperatia jsou jeho nesoutěžní charakter (vlastní i programům Progres) a inkluzivní princip znamenající, do programu budou zapojeni všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorského studia UK.


V rámci Cooperatia bude rozdělována převážná část finančních prostředků, které univerzita získává od státu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Většina prostředků bude fakultami a vysokoškolskými ústavy alokována na vědní oblasti a obory, do nichž budou zapojeny; menší část budou moci součásti UK využít na své strategické priority v oblasti tvůrčí činnosti (např. podpora mezioborové či mezinárodní spolupráce, spoluúčast v nově udělených projektech Primus, podpora nového vědeckého týmu apod.).

.

Na Pedagogické fakultě UK jsou finanční prostředky mezi jednotlivé oblasti a obory děleny na základě vědeckého výkonu – hodnocení publikační činnosti dle pravidel pro VKH za posledních 5 let.


Konkrétní aplikaci pravidel a rozdělení prostředků na rok 2022 naleznete ZDEPedagogická fakulta koordinuje 3 z vědních oblastí

Složení rad Cooperatio dle vědních oblastí:

General Education and Pedagogy koordinátor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Psychological Sciences koordinátor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Subject Specific Education Research koordinátor: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.


Pokud chcete žádat o finanční podporu pro realizaci publikačních výstupů, konferencí, dofinancování vědy, apod. prosím kontaktujte koordinátory (viz výše)


Pedagogická fakulta je dále pak součástí 8 rad ve vědních oblastech:

HUM History History

Linguistics Linguistics

Literature Literature

Philosophy Philosophy and Ethics

SOC General Education and Pedagogy "Education for Sustainability

Pedagogy

Pre-primary and Primary Education

Special Education"

Psychological Sciences Pedagogical, School and Counselling Psychology

Subject Specific Education Research "Art, Music and Sport Education

Humanities and Social Sciences Education

Language and Literature Education

Science Education"

MED Health Sciences Clinical Psychology


Program Cooperatio bude uskutečňován v pětiletých cyklech, s prvním cyklem v období roků 2022–2026.Odkazy a dokumenty ke stažení


Další informace a dokumenty ke stažení


Poslední změna: 2. leden 2024 14:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: