SVV

Specifický vysokoškolský výzkum


Specifickým vysokoškolským výzkumem (univerzitní web) (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.


- nově je doporučeno pro řešitele SVV mít vypracovaný data management plán


- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem UK

- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.


Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:

- Popis studentského vědeckého projektu

- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let


Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:

- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference

- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu

(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent, apod.)

- Seznam členů řešitelského týmu.


Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

Výchozí dokumentace

Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:

- Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009 k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV

- Pravidla pro poskytování účelové podpory na SVV

- K pravidlům poskytování podpory na SVV

- Grantový řád UK (VI. úplné znění ze dne 14. 12. 2016)

- Zápisy z jednání Grantové rady UK

- OR 42/2022 Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.


Další informace naleznete také na stránce často kladených otázek.

Informace o uplynulých ročnících 2010-2012, 2013-2015 a 2016-2018, 2018-22, 2023-26 stejně jako seznam řešených projektů naleznete na samostatných stranáchSVV projekty řešené na PedF UK od roku 2023


Název

Číslo pro OBD

zahájení

ukončení

Spravující součást

Poskytovatel

Program

řešitel

Pracoviště

Psychologická a speciálně pedagogická podpora vzdělání a inkluze

260722

2023-01-04

2026-12-31

PedF

UK

SVV

Kucharská Anna doc. PhDr. PaedDr., Ph.D.

KPS

Vzdělanost v dějinách a současnosti

260723

2023-01-04

2026-12-31

PedF

UK

SVV

Pokorný Jiří prof. PhDr., CSc.

KDDD, KF

Výzvy současného vzdělávání optikou pedagogického výzkumu

260724

2023-01-04

2026-12-31

PedF

UK

SVV

Straková Jana doc. Ph.D.

KPG, ÚVRV, KPPP

Oborové didaktiky – výzkumná opora učitelské profese

260725

2023-01-04

2026-12-31

PedF

UK

SVV

Vondrová Naďa prof. RNDr., Ph.D.

KMDM, KCH, KBES, KHV, KVV, KČJ, KG, KAJSVV projekty řešené na PedF UK do roku 2022

Code

Designation

Title

RUK Code

Start date

End date

Faculty

Reimbursement code

Programme

Main researcher

219607

SVV

Vývoj, výchova, vzdělávání: konstanty a změny

SVV260592

2020-01-01

2022-12-31

PedF

260592


SVV

Vondrová Naďa prof. RNDr., Ph.D.

219608

SVV

Mediální moc, kulturní paměť, společenská odpovědnost

SVV260593

2020-01-01

2022-12-31

PedF

260593


SVV

Pokorný Jiří prof. PhDr., CSc.


-       Od roku 2021 jsou v platnosti nová pravidla MŠMT [1], která

se SVV dosud netýkala, jelikož projekty byly vyhlášeny ještě před

vstupem těchto pravidel v účinnost. Nová pravidla přináší

zejména tyto změny:


 o    Podíl osobních nákladů studentů na celkových osobních

nákladech je nyní minimálně 75%


 o    Řešitelský tým má maximálně 50 členů.


Poslední změna: 14. únor 2024 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: