Věda a výzkum

AKTUALITY:

Upozornění pro řešitele projektů: Všichni, kdo v rámci řešení projektů na PedF budou vykonávat jakoukoliv tuzemskou, nebo zahraniční cestu a chtějí čerpat cestovní náklady ze středisek projektů musí mít podepsanou žádost povolení k cestě. V případě, že řešitel projektu není zaměstnanec PedF, pak musí mít uzavřenou smlouvu o úhradě cestovních nákladů, na základě které je možné vyplácet cestovní náklady dle: formulář pro proplacení cest - zahraniční a formulář pro proplacení cest - tuzemský musí tedy být odevzdány na Oddělení pro zahraniční vztahy ještě před uskutečněním cesty! V případě dotazů, obracejte se prosím na zaměstnance OZV PedF UK. Podrobnosti naleznete v oddílu metodické podpory.HR Excellence pro podávání GAČR/HEUROPE/CELSA

Na UK probíhá již několik let proces implementace HRS4R, certifikátem HR Award byla univerzita oceněna na začátku roku 2019. Vyhodnocení „interim assesment" Evropskou komisí z roku 2021 konstatuje, že UK implementuje akční plán htps://cuni.cz/UK-8762-version1-interim_assessment_report.pdf.

V rámci HR Award jsme se zabývali rozvojem lidského potenciálu, ať už zlepšováním pracovního prostředí nebo formou rozvoje dovedností - nejrůznějších soft skills jak vědeckých, tak administrativních  pracovníků, zvláštní pozornost pak byla věnována donktorandům. Dále byla provedea změna procesu výběrového řízení, úpravou prošel i Etický kodex. V rámci nového akčního plánu bude pozornost věnována i rovným příležitostem. Během roku 2021 pracovala expertní skupina UK zaměřená na rovné příležitosti ve spolupráci s dalšími experty mimo univerzitu na auditu rovných příležitostí (včetně genedrových). Na základě výsledků auditu a rozsáhlého dotazníkového šetření mezi zaměstnankyněmi a zaměstnanci UK (akademičky/akademici, i THP) byla vytvořen plán rovných příležitostí. Finální text tohoto plánu nyní čeká na schválení klíčovými orgány Univerzity Karlovy (během března 2022), čímž by měl vstoupit v platnost. Odkaz na univerzitní web: https://cuni.cz/UK-11530.html

na stránkách https://cuni.cz/UK-11530.html byl zveřejněn schválený Plán rovných příležitostí / Equal Opportunities Plan.HEUROPE projekty typu Hop-ON: Hop-on mechanismus Horizontu Evropa pro widening countries. První projekty způsobilé pro nástroj Hop-on jsou už zveřejněny na portálu Funding and Tender Opportunities: Zatím takto lze vyhledat 9 projektů, a to z výzvy Zdraví. Každý projekt je možné ihned kontaktovat (ikonka vpravo) s nabídkou partnerství a expertízy v dané oblasti. Tento nástroj se bude aplikovat postupně ve výzvách 2. pilíře a Pathfinder ze 3. pilíře Horizontu Evropa. Předpokládáme, že další relevantní projekty bude Evropská komise průběžně doplňovat s blížícím se datem další uzávěrky na konci léta 2022.

Fakultní web HEUROPEYouTube TC AV ČRJak podat ERC granty HORIZON EUROPEUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta IČ: 00216208, RID: 1141

PIC a další údaje do přihlášek o granty

Potvrzení MŠMT o zařazení UK na seznam VaV organizací

Údaje do smluv a návrhů projektů PedF UK


Poslední změna: 20. září 2022 14:24 
Sdílet na: