Věda a výzkum

Důležité informace:

Upozornění pro řešitele projektů: Všichni, kdo v rámci řešení projektů na PedF budou vykonávat jakoukoliv tuzemskou, nebo zahraniční cestu a chtějí čerpat cestovní náklady ze středisek projektů, musí mít podepsanou žádost povolení k cestě. V případě, že řešitel projektu není zaměstnanec PedF, pak musí mít uzavřenou smlouvu o úhradě cestovních nákladů, na základě které je možné vyplácet cestovní náklady dle: formulář pro proplacení cest - zahraniční a formulář pro proplacení cest - tuzemský musí tedy být odevzdány na Oddělení pro zahraniční vztahy ještě před uskutečněním cesty! V případě dotazů se prosím obracejte na zaměstnance OZV PedF UK. Podrobnosti naleznete v oddílu metodické podpory. Nejvyšší povolený pracovní úvazek zaměstnanců pracujících na projektech Horizontu Evropa  (H2020, HEUROPE, ERC, MSCA, 4EU+, apod.) je 1,2HR Excellence pro podávání GAČR/HEUROPE/CELSA

Na UK probíhá již několik let proces implementace HRS4R, certifikátem HR Award byla univerzita oceněna na začátku roku 2019. Vyhodnocení „interim assesment" Evropskou komisí z roku 2021 konstatuje, že UK implementuje akční plán htps://cuni.cz/UK-8762-version1-interim_assessment_report.pdf.

V rámci HR Award jsme se zabývali rozvojem lidského potenciálu, ať už zlepšováním pracovního prostředí nebo formou rozvoje dovedností - nejrůznějších soft skills jak vědeckých, tak administrativních  pracovníků, zvláštní pozornost pak byla věnována doktorandům. Dále byla provedena změna procesu výběrového řízení, úpravou prošel i Etický kodex.


Univerzita Karlova zařazuje zajištění rovných příležitostí mezi své priority. V roce 2022 byl schválen Plán rovných příležitostí

Tato agenda přitom nezahrnuje pouze problematiku genderové rovnosti, ale také podporu pečujících osob, studujících či zaměstnanců a zaměstnankyň s různými druhy znevýhodnění, slaďování rodinného a pracovního života, zajišťování bezpečného prostředí a další oblasti.


Další oblasti

Další dokumenty, kterými se Univerzita Karlova hlásí se k rovnému zacházení a zákazu diskriminace najdete zde:https://cuni.cz/UK-11530.html
HEUROPE projekty typu HERITAGE

V rámci Klastru 2: Kulura, Kreativita a Inkluzivní společnost je nyní možné podávat návrhy projektů v rámci programu Horizon Europe. Cílem tohoto klastru je posílit evropské demokratické hodnoty, včetně principů právního státu a základních lidských práv, ochrana kulturního dědictví a podporovat sociálně-ekonomické transformace, které přispívají k začlenění a dlouhodobému společenskovědnímu růstu. Hlaními oblastmi podpory jsou výzkumy v oblastech: demokracie, kulturní dědictví, sociální a ekonomické transformace.

Fakultní web HEUROPEYouTube TC AV ČRJak podat ERC granty HORIZON EUROPE. Projekty mají obvykle termíny vždy na jaře a na podzim.Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta IČ: 00216208, RID: 1141

PIC a další údaje do přihlášek o granty

Potvrzení MŠMT o zařazení UK na seznam VaV organizací

Údaje do smluv a návrhů projektů PedF UK


Poslední změna: 20. únor 2024 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: