prof. Michal Nedělka

Děkan


 • generuje obecnou koncepci rozvoje fakulty

 • uzavírá smlouvy o členství pedagogické fakulty v mezinárodních organizacích

 • jmenuje a odvolává členy vědecké rady fakulty (po schválení AS)

 • svolává vědeckou radu fakulty a řídí ve funkci předsedy její zasedání

 • schvaluje investiční plány a záměry

Životopis

 • učitel na LŠU, ZUŠ a gymnáziu

  (1983 - 1994)

 • vedení KHV

  (2001 - 2007)

 • proděkan pro studijní záležitosti

  (2006 – 2007)

 • proděkan pro vnější vztahy, lidské zdroje, CŽV

  (2010 – 2013)

 • proděkan pro vědu a výzkum

  (2013 - 2016)

 • děkan

  (2016 - doposud)


Michal Nedělka (1964) vystudoval ruský jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Vzhledem k předešlému studiu klavíru a hry na cembalo na konzervatoři i ke své pedagogické práci se zabývá otázkami hudební tvořivosti-improvizace, analýzou hudebních děl pro potřeby pedagogické práce a vzděláváním seniorů v oblasti hudby. Na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty vyučuje od roku 1991 disciplíny spojené s problematikou, jíž se zabývá, a spolupracuje se zahraničními institucemi zaměřenými podobně. Je autorem monografií zabývajících se dějinami a analýzou liturgické hudby, soudobé české hudby a problematikou klavírní improvizace.


Poslední změna: 10. listopad 2020 20:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: