• Aktuality

Aktuality

13. dubna 2021

Tandemová výuka je možná budoucností přípravného vzdělávání učitelů

Petra Vallin je projektovou manažerkou projektu SPIN, který aktuálně probíhá na Pedagogické fakultě. Název projektu SPIN popisuje ve zkratce to, co je jeho hlavním cílem – spolupráce a inovace. Současně odkazuje k anglickému překladu slovesa „to spin“, tedy jakési „roztočení“ nebo „rozvíření“ klidných vod, a to právě prostřednictvím zavádění inovací do výuky na fakultě. Z projektu profitují hlavně studenti programu Učitelství pro 1. stupeň, pro které bylo od října inovováno již 21 povinných či povinně volitelných předmětů. „V rámci projektu probíhá několik různých aktivit, všechny ale spojuje jedna myšlenka, že nejzásadnější je intenzivní propojení teorie a praxe a vytvoření příležitostí ke vzájemnému sdílení znalostí a zkušeností,“ říká doktorka.


Projekt SPIN na Pedagogické fakultě běží od října 2020, tedy od začátku tohoto akademického roku. Co bylo prvním impulzem pro jeho spuštění?

Na začátku byla spolupráce dvou kateder – Katedry preprimární a primární pedagogiky a Katedry matematiky a didaktiky matematiky – obě zapojují do přípravy budoucích učitelů prvního stupně. Hlavním záměrem bylo zavést v kurzech na PedF UK tandemovou výuku, která by studentům umožňovala propojovat teorii a praxi mnohem dříve, než se dostanou na praxe do škol. Dále tu byla snaha o nastavení dlouhodobé spolupráce mezi katedrami na půdě naší fakulty a sladění jejich přístupů. Toto sladění se týká například sjednocení kritérií hodnocení státnicových portfolií, ale i pojetí výuky v samotných seminářích. S touto vizí jsme oslovili Nadaci České spořitelny s žádostí o spolupráci a financování.

Na projektu tedy pracují dvě katedry s podporou Nadace České spořitelny. Má Nadace i nějakou další funkci kromě financování?

NČS kromě financování velmi intenzivně zajišťuje to, abychom se propojovali s dalšími inovativními projekty, které podporuje. Jedním z nich je například Učitel naživo, ale také třeba hnutí Otevřeno. Aktuálně se intenzivně zapojujeme do vznikající Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, jejíž vznik byl iniciován právě UNŽ a spolkem Otevřeno a díky níž dochází k setkávání a diskuzi odborníků nad přípravným vzděláváním učitelů z celé ČR. V rámci projektu spolupracujeme také s organizacemi H-mat a Step by Step ČR, které se dlouhodobě podílí na šíření inovací ve vzdělávání a jejich zavádění do praxe.

Jaké aktivity v projektu SPIN studenti poznají?

Jednou z aktivit je již zmíněna tandemová výuka, kde jde o výuku v páru – vysokoškolský učitel a učitel ze ZŠ nebo dva vysokoškolští učitelé. Snažíme následovat trend, který se dnes děje stále více na základních školách, a tím mimo jiné vytvářet i příklad toho, jak může spolupráce dvou učitelů fungovat.


Druhou aktivitou je to, že jsou do výuky zváni hosti, kteří přicházejí do semináře jednorázově. Velmi často jsou to zkušení učitelé, kteří jsou něčím inspirativní, známí, úspěšní, propagují nějakou zajímavou metodu nebo případně mají zkušenost ze zahraničí. Teď nově experimentujeme i s tím, že do seminářů přicházejí s učiteli i děti – žáci, kteří se jejich výuky účastní. Takže studenti mají možnost získat ještě další pohled na danou metodu či přístup ve vzdělávání.


Další důležitou aktivitou je tutoring, kde nám jde o propojování starších studentů nebo čerstvých absolventů se studenty mladšími. Ukazuje se, že tutoři dokážou vytvářet most mezi vysokoškolskými učiteli a začínajícími studenty (prváky a druháky), přibližovat jim problematiku jejich jazykem a sdílet s nimi i možné nesnáze a rizika, na které je třeba se při studiu učitelství i následném vstupu do praxe připravit.


S tím souvisí i absolventské kavárny, v rámci kterých se setkávají začínající učitelé, sdílí své problémy a výzvy a společně na ně hledají řešení. Vysokoškolští pedagogové mají v této aktivitě roli facilitátorů, kteří napomáhají diskuzi a podporují skupinu v tom, aby se vzájemně inspirovala.


V rámci SPINu pracujeme také na vývoji kurzů DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), které budou určeny učitelům z praxe. Bude se jednat o kurzy zaměřené na hodnocení v konstruktivisticky pojaté matematice a hodnocení v centrech aktivit. Tyto kurzy vznikají ve spolupráci s organizacemi H-mat a Step by Step ČR.

A co distanční výuka a uzavřené školy, nenarušila tato situace aktivity projektu?

Když jsme projekt plánovali, což trvalo dohromady asi rok, tak jsme s ničím takovým nepočítali.

Ta situace přišla uprostřed procesu, takže jsme řešili, jak to pojmout, jestli třeba celý projekt neodložit. Přemýšleli jsme, které aktivity to limituje, které to naopak podporuje. A přišli jsme na to, že základní aktivitu a myšlenku tandemové výuky nebo hostů ve výuce to žádným způsobem nelimituje, spíše naopak. V situaci, kdy seminář trvá 3 hodiny a je online, je téměř nemožné udržet pozornost a zájem studentů, pokud vyučuje jen jeden učitel. Takže tam bych řekla, že možnost dvou pedagogů a spolupráce s lidmi z praxe nás zachránila. Opravdu distanční výuku ozvláštnila a udělala ji zajímavější, smysluplnější a značně podpořila interaktivitu v rámci online hodin.


Absolventské kavárny pořádáme online jednou měsíčně, ale cítíme tam, že by bylo dobré, aby to do budoucna probíhalo naživo. Na druhou stranu se ale online setkání mohou účastnit i začínající učitelé z různých koutů republiky, kteří by ve všední den do Prahy určitě nedojeli. Je to ve finále nakonec efektivní a budeme se muset možná do budoucna zamyslet, zda nezachovat obě podoby kaváren.

Pro koho myslíte, že je realizace projektu nejvíce přínosná?

Po prvním semestru jsme vyhodnocovali zejména tandemovou výuku a ukázalo se, že je to velmi přínosné pro všechny zúčastněné. Co se týká učitelů z praxe, tak ti oceňují především možnost podílet se na vzdělávání svých budoucích kolegů, ale i příležitost sdílet své zkušenosti a otevřeně o nich diskutovat se studenty, konfrontovat je s jejich názory. Často si tam také vyhlíží svoje budoucí kolegy. Přizvání ke spolupráci je těší, berou ho jako pozitivní zpětnou vazbu na svou práci, váží si toho. Z rozhovorů vyšlo také najevo, že působení na fakultě chápou jako prestižní a rozvíjející. Oceňují, že se setkávají nejenom s dětmi, ale i s dospělými, což jejich práci dělá pestřejší a současně je to profesně obohacuje.


Studenti také oceňovali celou řadu aspektů. Díky pravidelnému setkávání s učiteli se cítí více motivováni nastoupit v budoucnosti do praxe a roste jejich sebevědomí, že to také zvládnou. Dále oceňují, že získávají více pohledů na jedno téma nebo problém. Pozorujeme také, že jsou semináře a přednášky vedené v tandemu více interaktivní a častěji v nich probíhá živá diskuze. Studenti oceňují příklady z praxe, které jsou zasazeny přímo do kurzů na fakultě, neboť jim pomáhají lépe porozumět některým teoretickým konceptům a ukazují jim, jak je možné je realizovat v praxi.

O výhodách pro studenty není pochyb. Má ale projekt i nějaké benefity pro samotné vyučující na fakultě?

Zapojení vysokoškolští učitelé oceňují na tandemové výuce především sdílení znalostí a různých pohledů na věc, pestrost názorů i možnost vzájemné inspirace i opory v semináři. Rozšiřují si díky učitelům z praxe povědomí o tom, jak je možné teorii proměňovat v realitu. Cítí, že to dělá jejich výuku atraktivnější, že jsou studenti jsou více motivováni pro diskuzi nebo spolupráci v rámci semináře nebo přednášky a že se díky tandemové výuce zkvalitňuje jejich výuka. Takřka všichni z nich zmiňují, že je to pro ně příležitost, jak se trvale profesně rozvíjet a nevyhořet.PhDr. Petra Vallin, Ph.D.

Na PedF UK vystudovala Učitelství pro 1. stupeň se specializací angličtina, kterou pak 10 let vyučovala. Aktuálně se věnuje lektorování seminářů a workshopů o inovacích ve vzdělávání a koordinaci rozvojových projektů. Na PedF UK vyučuje kurzy pro zahraniční studenty a je zde zapojena do projektů zaměřených na zavádění formativního hodnocení a propojování teorie a praxe v přípravném vzdělávání učitelů. V projektu SPIN zastává pozici projektové manažerky, koordinuje dílčí aktivity a zajišťuje komunikaci mezi PedF UK a NČS.


Text: Martina Koláčná, Foto: Viola Řeřábková


Poznámka:

Realizační tým SPINu rád poskytne jakékoli další informace k projektu nebo podpoří další kolegy v zavádění tandemové výuky, absolventských kaváren či tutoringu. V případě zájmu napište na petra.vallin@pedf.cuni.cz. Rádi budeme sdílet naše zkušenosti!

Sdílet na: