doc. Anna Kucharská

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti

 • koordinace tvorby akreditací a

  sledování kvality ve vzdělávací činnosti

 • působnost garantů studijních

  programů

 • příprava podmínek přijímacího řízení

 • podíl na tvorbě koncepce studijních programů a oborů

 • ceny pro studenty

  za vzdělávací a tvůrčí činnost

 • koordinace poradenských služeb

  a podpory ohrožených skupin studentů včetně studentů se speciálními potřebami,

 • hodnocení výuky studenty

Životopis

 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna v Praze 9 Čakovicích

  (19911993)

 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství

  (19941995)

 • Katedra psychologie PedF UK

  (1995dosud)

 • Proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami 

  (2009–2020)

 • Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti

  (2020-dosud)


Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. pracuje od roku 1995 na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pedagogická a vědecká činnost je spojena s problematikou školní a poradenské psychologie, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, čtenářskou gramotností a pregramotností i problémy v rozvoji gramotnosti, a to jak na úrovni vzdělávací oblasti psychologie, tak s využitím v pedagogicko-psychologické přípravě v učitelských oborech.


Spolupracuje se školskými institucemi a profesními sdruženími; na úrovni Univerzity Karlovy je členkou pracovní komise rektora pro otázky studia studentů se zdravotním postižením, členkou Rady celoživotního vzdělávání, Rady pro vnitřní hodnocení.


Je editorkou, autorkou a spoluautorkou vědeckých monografií, učebních textů a článků v odborných časopisech, e-learningových studijních opor a nástrojů psychologické diagnostiky; je členkou redakčních rad tří vědeckých časopisů.


Byla a je řešitelkou a spoluřešitelkou vědeckých i aplikačních projektů (VZ, GAČR, GAUK, Prvouk, Progres, Primus, FRVŠ, RP MŠMT, OP VK, OP VVV), včetně zapojení do zahraničních projektů/spolupráce se zahraničními partnery: ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages), ELINET (European Policy Network of Literacy Organisations), SILE/ISEL (L’objectif du Symposium International sur la Littéracie à l’Ecole / International Symposium for Educational Literacy).


Poslední změna: 10. listopad 2020 20:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: