doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro studijní záležitosti

 • koncepce studijních programů ve spolupráci s garanty studijních programů/oborů

 • akreditace studijních programů, nostrifikace

 • přijímací a přezkumné řízení, řešení otázek studia

 • poplatky spojené se studiem, stipendia

 • elektronizace studijní agendy

 • studentské hodnocení výuky

 • vzdělávací programy celoživotního vzdělávání, včetně programů U3V

 • studenti se speciálními potřebami

Životopis

 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna v Praze 9 Čakovicích

  (19911993)

 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství

  (19941995)

 • Katedra psychologie PedF UK

  (1995dosud)

 • Proděkanka pro studijní záležitosti a kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami 

  (2009dosud)


Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. pracuje od roku 1995 na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pedagogická a vědecká činnost je spojena s problematikou školní a poradenské psychologie, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, čtenářskou gramotností a pregramotností i problémy v rozvoji gramotnosti, a to jak na úrovni vzdělávací oblasti psychologie, tak s využitím v pedagogicko-psychologické přípravě v učitelských oborech.


Spolupracuje se školskými institucemi a profesními sdruženími; na úrovni Univerzity Karlovy je členkou pracovní komise rektora pro otázky studia studentů se zdravotním postižením, členkou Rady celoživotního vzdělávání, Rady pro vnitřní hodnocení.


Je editorkou, autorkou a spoluautorkou vědeckých monografií, učebních textů a článků v odborných časopisech, e-learningových studijních opor a nástrojů psychologické diagnostiky; je členkou redakčních rad tří vědeckých časopisů.


Byla a je řešitelkou a spoluřešitelkou vědeckých i aplikačních projektů (VZ, GAČR, GAUK, Prvouk, Progres, Primus, FRVŠ, RP MŠMT, OP VK, OP VVV), včetně zapojení do zahraničních projektů/spolupráce se zahraničními partnery: ELDEL (Enhancing Literacy Development in European Languages), ELINET (European Policy Network of Literacy Organisations), SILE/ISEL (L’objectif du Symposium International sur la Littéracie à l’Ecole / International Symposium for Educational Literacy).


Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: