• Aktuality

Aktuality

14. října 2020

Jak to bude s pracovní povinností?

Možná už o tom víš – studenti určitých profesí může magistrát (kraj) vyzvat, aby pomohli státu při zvládání pandemie. Ale jak to teď je?

V rámci pracovní povinnosti vypomáhají státu studenti některých oborů. Dnes jsme odevzdali seznamy našich studentů na magistrát. Pokud to bude potřeba, budou sami kontaktovat přímo studenty.

Jen připomínáme, že to samé proběhlo na jaře. Nikde není napsáno, že to budeš zrovna ty, ale je dobré s tím počítat.

A na koho se to tedy zatím vztahuje?


Vše se týká pouze prezenčního studia.


  • studenti třetích a vyšších ročníků Bc. Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

  • pravděpodobně studenti třetích a vyšších ročníků Bc. Speciální pedagogika (čekáme na upřesnění)

  • všichni studenti programu NMgr. Speciální pedagogika a NMgr. Logopedie

  • všichni studenti programu NMgr. Psychologie


Věříme, že se nezalekneš, ale naopak případně podáš pomocnou ruku tam, kde je to potřeba.

#pedfspolu


Usnesení vlády najdeš zde a zde


Více informací, včetně možných výjimek z pracovní povinnosti najdeš tady:

Situaci k pracovní povinnosti žáků a studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Podle tohoto zákona je žák nebo student studující ve výše zmiňovaných oborech studia ve věku od 18 let do věku 62 let povinen

- uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a

- uloženou pracovní povinnost vykonávat.


Obsah, rozsah a místo prací stanoví žákovi nebo studentovi pracovním příkazem hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy. Po ukončení pracovní povinnosti bude žákovi nebo studentovi vydáno potvrzení, které mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.


Pracovní povinnosti nepodléhají žáci nebo studenti, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:

- osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

- zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury.

- ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.


Výjimku žákovi nebo studentovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.


Žák nebo student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.


Pokud žák nebo student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman nebo primátor).


Za konání pracovní povinnosti náleží žákovi nebo studentovi peněžní náhrada, kterou vyplácí orgán, který rozhodl o uložení povinnosti. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu. V případě, že nebude možno určit výši peněžní náhrady dohodou nebo postupem podle občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce.


Sdílet na: