• Aktuality

Aktuality

5. června 2021

Den rozvoje a vzdělávání dospělých

Na den rozvoje a vzdělávání dospělých jsme připravili rozhovor s prof. a vedoucím katedry Andragogiky a managementu vzdělávání Jaroslavem Veteškou o tom, proč je vzdělávání v každém věku důležité, jaké jsou aspekty vzdělávání dospělých a co vše nabízí katedra Andragogiky.

„Chci-li dělat svoji profesi co nejlépe a chci-li v ní uspět, musím se vzdělávat po celý život. Je to výzva i závazek zároveň,“ říká.


Proč je, dle Vašeho názoru, důležité se v dospělém věku vzdělávat?

Aby mohl člověk reagovat na změny v životních podmínkách, například v rámci rozvoje technologií a znalostí, aby se mohl přizpůsobit dynamickému vývoji prostředí, aby stačil jeho tempu a mohl jako vyrovnaný a stabilizovaný jedinec nejen plynout v proudu. Jedině vzdělaný člověk si může vytvořit vlastní názor, může vidět věci v širších souvislostech a také má mnohem větší šance uspět na trhu práce, v osobním životě, v mezilidských vztazích apod. Vzdělání rovněž přispívá k rozvoji demokratické společnosti a k toleranci.

Co je při vzdělávání dospělých důležité?

Odpověď na tuto otázku můžeme vidět ve třech rovinách: Jednak v účastníkovi vzdělávání (tam je důležitá jeho motivace, aspirace, dokonce můžeme říci až touha po poznání a porozumění sobě i okolí); dále v samotném procesu vzdělávání (tady jde zejména o interaktivní metody, které účastníky vzdělávání dokáží vtáhnout do vzdělávacího procesu, o využití moderních vzdělávacích technologií, které jsou v prostředí vzdělávání současné doby atraktivní), a konečně v lektorovi (klidně si ho představme v roli mentora, kouče, instruktora, trenéra, školitele atd.), který účastníky vzdělávání dokáže nadchnout, vyzvat k dalšímu poznání a pochopení, diskusi, zamyšlení.

Jaké jsou, dle Vašeho názoru, klíčové aspekty ve vzdělávání dospělých?

Jistě to je motivace účastníků, kvalita vzdělávacího programu a kvalita vzdělavatele-lektora, ale také strategie, která usměrňuje vzdělávání, odráží současné podmínky a reaguje na budoucí trendy v obsahu vzdělávání a na budoucí potřeby účastníků vzdělávání. Metody vzdělávání již byly zmíněny, jsou neoddělitelnou součástí úspěšného vzdělávacího procesu. Rovněž využití interaktivních metod vzdělávání a jejich správné použití je důležité. Ideální je kombinace prezenčních a distančních (především on-line / virtuálních) nástrojů. To většinou dospělí hodnotí velmi pozitivně.

Vzpomenete si na vtipnou historku ze vzdělávání dospělých?

Nebude to přímo vtipná historka, ale zajímavé pojetí, které nám udělalo radost. Vzpomínám si na jednoho účastníka univerzity třetího věku (U3V), který hned na začátku prohlásil, že se žádných aktivit nebude účastnit, že už stejně jen čeká na smrt. A to se přihlásil do kurzu s názvem Aktivní a zdravý život. Potěšilo nás však, že se navzdory počátečnímu prohlášení nakonec aktivně účastnil všech naplánovaných programů a exkurzí, a dokonce si s námi i zacvičil. Po skončení programu řekl, že na smrt již nečeká a naopak chce zbytek života trávit aktivně, radostně a s pokorou.

Jaké jsou rozdíly v přístupu ke vzdělávání u dospělých a jsou nějaké nešvary, které se opakují u dětí i dospělých?

Rozdíly jsou zásadní. K dospělým v rámci vzdělávání a rozvoje volíme přistup partnerský, kolegiální. Musíme respektovat životní a profesní zkušenosti dospělého učícího se jedince, jeho potřeby (nejen vzdělávací) a možnosti.

Pokud jde o nešvary, dospělí jsou mnohdy stejní jako děti, opisují a hledají cesty, jak něco obejít nebo si ulehčit. I když u některých typů vzdělávání vidím naopak velkou zodpovědnost, kterou přebírají za úspěchy související s jejich učením, mají obavy, aby neselhali a obstáli – mnohdy i před svými dětmi – jako úspěšní „studenti“… Někdy skupiny dospělých učících se žijí podobný „skupinový“ život, jaký jsme mohli vidět v kultovním filmu Marečku, podejte mi pero… Skoro každá skupina má svého „Hujera“, svoji rozvernou paničku Týfovou, Hliníka, kterého nikdo nikdy neviděl, či vtípky dělajícího a život zpestřujícího Tučka…

Co vše Katedra andragogiky a managementu vzdělávání nabízí?

Naše katedra, vedle pregraduálního vzdělávání (bakalářského v programu Školský management a magisterského programu Andragogika a management vzdělávání) se vstupy odborníků z praxe do výuky, nabízí řadu akreditovaných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (zejména pro učitele, ředitele škol a další odborníky z oblasti vzdělávání). Vycházíme přitom zejména z potřeb a přání účastníků vzdělávání. V poslední době je velký zájem o náš akreditovaný vzdělávací program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ v rámci kvalifikačního studia pedagogických pracovníků. Rovněž máme program U3V pro seniory, o kterém již byla zmínka. Kromě vzdělávání se katedra věnuje řadě vědecko-výzkumných projektů, má uzavřeny mezinárodní smlouvy se zahraničními univerzitami, na jejichž základě dochází k výměně zkušeností a nových poznatků. Uskutečňovány jsou výměnné pracovní pobyty, které následně vyučující využívají k obohacení vzdělávacího procesu.


prof. Jaroslav Veteška

Působí na Pedagogické fakultě UK od roku 2016. Od roku 2018 je vedoucím Katedry andragogiky a managementu vzdělávání a garantem studijního programu Školský management a Andragogika a management vzdělávání na naší fakultě. Vystudoval obor Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě UK a patří k uznávaným odborníkům v oblasti andragogiky, profesního vzdělávání a řízení lidských zdrojů. V roce 2020 získal prestižní Národní psychiatrickou cenu Vladimíra Vondráčka za dílo Psychologie kriminálního chování.


Foto: Dominika Neužilová


Sdílet na: